Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej
w Referacie Identyfikacji i Poprawności Rejestracji Podatników (SKI) w Urzędzie Skarbowym w GrudziądzuWarunki pracy
– praca administracyjno-biurowa,
– praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
– budynek urzędu bez windy nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikacja danych w rejestrach lokalnych, rejestracja i dokonywanie skreśleń z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE, ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników,
Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,
Wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej, prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, unieważnienia NIP z urzędu,
Udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej,
Gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z nadaniem NIP,
Realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji i powiadomienie, o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne urzędu zadań przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości
umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
Komunikatywność
brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
umiejętność analitycznego myślenia
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących. w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
Odporność na stres
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
85-056 Bydgoszcz z dopiskiem oferta pracy Urząd Skarbowy w Grudziądzu SKI
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze: ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu …… lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj
Aplikuj