Betoniarz – rotacja- Dania

BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. jest agencją rekrutacyjną zlokalizowaną w Szczecinie, będącą częścią Bluecollar A/S Group z Odense w Danii (Agencja Zatrudnienia nr
5437). Jako część BlueCollar A/S działamy z sukcesami na rynku duńskim od ponad 12 lat.

Aktualnie dla naszego klienta z Danii poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Betoniarz – rotacja

Nr Ref: Bet -tram/ 10/ DK
Miejsce pracy: Odense, Dania.

Zakres obowiązków:
Praca przy budownie linii tramwajowej w Odense wylewanie betonu, ubijanie oraz wyrównywanie betonowych podkładów pod trasę torów tramawajowych.

Oferujemy:
-Atrakcyjne wynagrodzenie,
-rozpoczęcie pracy od zaraz ( roczny kontrakt),
-pracę od poniedziałku do soboty,
-praca w systemie rotacyjnym do uzgodnienia
-umowę gwarantującą takie same warunki zatrudnienia i płacy zgodne z wytycznymi duńskiej umowy związkowej,
-ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe,
-możliwość zaliczek w wysokości 1000 DKK / tydz.,
-opieka polskojęzycznego koordynatora,
-wypłata wynagrodzenia co 2 tyg.,
-pomoc w organizacji pierwszego zakwaterowania.
-12.5% dodatku urlopowego do każdej przepracowanej godziny.

Oczekujemy:
-udokumentowanego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku ,
-umiejętności czytania rysunku technicznegoup duży atut,
-dyspozycyjności do rozpoczęcia pracy od zaraz,
-komunikatywnej znajomości j. angielskiego duży atut,
-prawa jazdy + własne auto na wyjazd – dodatkowy atut.

Wymagane dokumenty:
-CV
-Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe tj. św. pracy , referencje itp.

Aplikacje:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w języku polskim z podaniem numeru referencyjnego Bet -tram/ 10/ DK na adres e-mail [Apply online]

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferta dotyczy pracy za granicą.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – BlueCollar JobSupply sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie – moich danych osobowych zawartych w
moim CV oraz w innych przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zarówno obecnej, jak i organizowanej w
przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie
moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy BlueCollar oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w
przyszłości procesami rekrutacji.
Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji umowy;
2. mam prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak i wniesienia
sprzeciwu.

Młodszy informatyk

Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw informatyki
Trzeci Dział Wsparcia Informatycznego, Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Bezpieczeństwa i Licencji (IIW-3)Warunki pracy
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
Praca w systemie 8 godzinnym. Praca pod presją czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych korupcją.
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).
Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym, w budynku znajdują się winda. Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Budynek wielokondygnacyjny. Praca na II piętrze. Na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka), konieczność przenoszenia sprzętu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Administruje lokalnymi systemami informatycznymi w urzędach, w tym utrzymuje ciągłość działania systemów informatycznych, zapewnia odpowiednią wydajność systemów, instaluje nowe wydania i poprawki, zarządza kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarządza kopiami awaryjnymi systemów i bazy danych, przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami, monitoruje i utrzymuje warunki techniczne infrastruktury sprzętowo-programowej, w celu zapewnienia ciągłości i efektywności pracy.
Zarządza i realizuje proces bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych, w celu zapewnienia ciągłości pracy w systemach informatycznych.
Utrzymuje infrastrukturę sieciową zgodnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa, w celu zachowania właściwej ochrony zasobów informatycznych.
Administruje serwerowniami i sprzętem serwerowym, w celu utrzymania sprawnie działającego informatycznego sprzętu serwerowego.
Efektywnie zarządza oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami, w celu prawidłowego wykorzystywania posiadanych zasobów informatycznych.
Optymalizuje jakość świadczonych usług informatycznych, przez: monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem, inicjowanie i prowadzenie działań mających w celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego.
Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpracuje z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie, projektuje, wdraża oraz utrzymuje zabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, w celu wsparcia procesu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Bierze udział w procesie realizacji procesu zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania, w celu wsparcia komórek logistycznych wiedzą informatyczną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Łatwość komunikacji (konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły),
Umiejętność administrowania siecią komputerową,
Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie informatyki lub powyżej 4 lat w obszarze administracji.
wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym,
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
Prawo jazdy kat. B,
Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
Umiejętność pracy w zespole,
Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadań,
Znajomość bazy danych PostgreSQL
Znajomość relacyjnej bazy danych MS SQL 2012
Znajomość strukturalnego języka zapytań SQL,
Znajomość systemu operacyjnego LINUX,
Znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (sporządzone własnoręcznie) zawierające aktualną datę i podpis,
Oświadczenie dot. niepełnienia służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
osobiście/ w formie elektronicznej (ePUAP)/ za pośrednictwem operatora usług pocztowych wysłać na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7
31-007 Kraków z dopiskiem na kopercie „Ogłoszenie nr 35004, pok. 001”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– W liście motywacyjnym należy dopisać: Ogłoszenie nr 35004 oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. numer telefonu i/ lub adres poczty elektronicznej).
– List motywacyjny powinien zawierać spis załączonych dokumentów.
– Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie i kolejnych etapach postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
– Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
– Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
– Podania niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
– Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7
– Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
– Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego około 3300 brutto.
– Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr tel. ……

Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Oddziale w Wągrowcu Warunki pracy
– praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),
– praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,
– praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli,
– kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli – przedsiębiorcami, rolnikami,
– bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
pobieranie prób roślin, produktów, podłoży i gleby do badań,
kontrola obrotu, magazynowania i stosowania środków ochrony roślin,
kontrola podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
prowadzenie lustracji polowych upraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie,
umiejętność biegłej obsługi komputera,
prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność, odpowiedzialność.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grunwaldzka 250 B
60-166 Poznań
Kadry
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61/8605920.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą ze względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Inspektor zakładów górniczych

Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych do spraw mechanicznych
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w KrakowieWarunki pracy
Trudne warunki pracy w terenie,
praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych,
nietypowe godziny pracy
narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura),
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz z upoważnienia Dyrektora Urzędu wydawanie decyzje w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji technicznych z wymogami dokumentacji i przepisami
Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów oraz dokumentacji technicznych w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji w tym zakresie
Uczestniczenie w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie.
Opracowywanie w rocznym horyzoncie czasowym projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu
Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego jako osoba osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w ruchu zakładu górniczego <br>lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego <br>lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej <br> <br> <br> <br> <br>
Stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności mechanicznej lub 2 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy;
Umiejętność obsługi komputera.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego jako osoba wyższego dozoru ruchu specjalności mechanicznej <br> w zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego <br>
wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu mechanicznym <br> <br>
Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej w zakładach górniczych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej w zakładach górniczych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej w zakładach górniczych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora zakładów górniczych ds. mechanicznych”.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych ofert – analiza dokumentów;
-sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze;
– do sprawdzenia kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie następujacych kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
*asertywności,
*samodzielności i inicjatywy,
-sprawdzenie doświadczenia-rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Wynagrodzenie zasadnicze zostanie ustalone wg przedziału mnożnika kwoty bazowe 1,50 do 1,92 + specjalne wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w paragrafie 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 30) i dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, uzależnione od stażu pracy.
Budynek Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Warunki pracy
Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca przy komputerze, kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem zakaźnym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Realizacja zadań ustawowych w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji
Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
Kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
Prowadzenie rejestracji podmiotów oraz bezpośredniego nadzoru i kontroli przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się: zarobkowym przewozem zwierząt, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, organizowaniem targów, wystaw i pokazów zwierząt; schroniskami dla zwierząt, chowem lub hodowlą zwierząt dzikich utrzymywanych rzez człowieka jak zwierzęta gopodarskie,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
znajomość przepisów weternaryjnych
posiadanie prawa jazdy kat. B
obsługa komputera
znajomość języka angielskiego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
Dyspozycyjność
Komunikatywność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle ul. Floriańska 98
38-200 Jasło
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia od 02.11.2018r.
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw rejestracji
w Dziale Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników Warunki pracy
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki, drukarki itp.).
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
Weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych ze zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych, zgłoszeń rejestracyjnych podatników podatku od towarów i usług, wystawianie potwierdzeń nadania numeru identyfikacji podatkowej i potwierdzeń rejestracji w VAT (UE); potwierdzeń zidentyfikowania podmiotu jako podatnika VAT- przewozy okazjonalne (VAP-5) oraz potwierdzeń zarejestrowania do procedury szczególnej MOSS (świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną konsumentom zamieszkałym w innym kraju niż kraj siedziby usługodawcy w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
Bieżące ewidencjonowanie prowadzonych spraw (wezwania dot. zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, ZAP-3 i NIP-7, NIP-8, NIP-2), pism, postanowień i decyzji w celu monitorowania ich obsługi.
Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu weryfikacji danych rejestracyjnych oraz monitorowania prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, wypełnianie kart KORRP w celu weryfikacji danych rejestracyjnych oraz monitorowania prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych,
Otwieranie i aktualizowanie obowiązków podatkowych na podstawie raportów dostępnych w CRP KEP oraz informacji wpływających z innych organów podatków w celu dostarczenia aktualnych danych do prowadzonej ewidencji podatników.
Prowadzenie archiwum akt rejestracyjnych w celu ich przechowywania.
Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem
I U.S. Warszawa – Śródmieście
Ogłoszenie nr 35147
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA, WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: …… .
Aplikuj

Specjalista ds rekrutacji z j. niemieckim (Wrocław)

MEDIPE to nie tylko dynamicznie rozwijająca się spółka, zajmująca się rekrutacją opiekunów osób starszych do pracy w
Niemczech, ale także atrakcyjne miejsce pracy. Nasz zespół tworzą zarówno osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę
zawodową, jak i specjaliści czy menadżerowie
z wieloletnim doświadczeniem. Przygotuj się na nowe wyzwania i dołącz do Nas!

Specjalista ds rekrutacji z j. niemieckim (Wrocław).

Zgłoś się do nas jeśli:
znasz język niemiecki na poziomie min. B2 warunek konieczny,
masz pierwsze doświadczenie w pracy (w sprzedaży, call center lub obsłudze klienta),
jesteś osobą nastawioną na realizację celów, zaangażowaną i bardzo dobrze zorganizowaną,
lubisz rozmawiać przez telefon, a łatwość w nawiązywaniu kontaktów to Twoja mocna strona,
szukasz miejsca, w którym w atmosferze współpracy i wsparcia realizuje się codzienne zadania i nowe pomysły.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:
aktywne pozyskiwanie Kandydatów zainteresowanych pracą w Niemczech w charakterze Opiekuna osób starszych,
weryfikacja poziomu znajomości j. niemieckiego,
przyjmowanie i obsługa zgłoszeń (selekcja, aktualizacja bazy danych, telefoniczne i bezpośrednie rozmowy
rekrutacyjne),
organizowanie i prowadzanie spotkań informacyjnych.

Naszym pracownikom oferujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
stałe wynagrodzenie + atrakcyjny system premiowy,
szkolenia przygotowujące do pracy oraz podnoszące kompetencje,
pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta MultiSport, kurs j. niemieckiego),
spotkania integracyjne działowe i firmowe,
codzienną, nielimitowaną, pyszną kawę

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres [Apply online]

Prosimy o wpisanie w tytule maila: Specjalista JN Wrocław oraz umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MM Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli
chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że MM Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie
uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych spółkom należącym do MM Sp. z o.o., Medipe Sp. z o.o., Medipe Europe Sp. z
o.o., Medipe Clinic Sp. z o.o w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez te spółki i dotyczących innych
stanowisk oraz zgadzam się na kontaktowanie się ze mną w tym celu przez te spółki.

Administratorem danych osobowych jest MM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-432) przy ul. Strzegomskiej 236A,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …… , NIP …… , REGON
…… ,ogłaszająca rekrutację.
Dane kontaktowe z przedstawicielem Administratora w sprawie przetwarzania danych: [Apply online]
Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i
dobrowolnej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody na udział w
przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane do cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Odbiorcami danych są: podmioty obsługujące stronę internetową, osoby upoważnione do przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych, podmioty powiązane z Administratorem, pomioty przetwarzające dane.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.