Kierowca CE chłodnia okolice Drezna!

Podstawowe obowiązki:
prowadzenie zestawu ciągnik siodłowy + naczepa typu chłodnia,
przewóz artykułów spożywczych po trasach krótkobieżnych w Niemczech,
komunikacja z dyspozytorem w języku niemieckim

Oferujemy pracę na przejrzystych warunkach:
praca stała
niemiecką umowę o pracę zawartą bezpośrednio z pracodawcą
pracę w dobrze prosperującej firmie, miłą atmosferę
niemieckie zarobki między 2650€ brutto na początek
bezpłatne miejsce w mieszkaniu służbowym

Każdemu zatrudnionemu Kierowcy gwarantujemy:
pracę w stabilnej finansowo firmie terminowość wynagrodzeń,
prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całej Unii Europejskiej,
opłacane składki emerytalne nabywanie niemieckich świadczeń emerytalnych,
prawa do świadczeń socjalnych, między innymi Kindergeld,
pomoc polskiego konsultanta przez cały okres zatrudnienia

Wymagamy:
prawa jazdy C+E z kodem 95, karta kierowcy
mile widziane podstawy j. niemieckiego

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na adres: [Apply online]

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. …… , …… lub ……

Zapraszamy również na naszą stronę internetową http://www.luksmann.pl

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zawartych w przesłanym CV na cele aktualnej i przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez Luksmann HR oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych
przez właściciela marki Luksmann HR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1/83 na otrzymywanie drogą elektroniczną na
wskazany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu informacji handlowej oraz ofert pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany
oraz usunięcia. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych potencjalnym pracodawcom w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego.

Specjalista

Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw rozliczeń środków unijnych i dotacji
w Biurze FinansówWarunki pracy
1.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
2.Zagrożenie korupcją.
3.Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie kontroli pod względem formalno-rachunkowym: dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie/dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ministerstwo, środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dotacji celowych przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wydatkowanych przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe.
Uczestniczenie we wprowadzaniu zmian w procedurach i stosowanych rozwiązaniach dotyczących zadań MSZ w celu usprawnienia ich realizacji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku: rachunkowość, ekonomia, finanse, administracja, prawo lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe na jednym z ww. kierunków.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości, finansów, kontroli, rozliczania dotacji w jednostkach sektora finansów publicznych.
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B2.
Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
Wiedza z zakresu wykorzystania środków pochodzących z UE.
Umiejętności: współpracy, komunikacji, analitycznego myślenia.
Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika administracyjno-finansowego (głównego księgowego) w placówce zagranicznej.
wykształcenie: wyższe Studia podyplomowe/uzupełniające w zakresie audytu i/lub kontroli i/lub rachunkowości.
Przeszkolenie: z zakresu finansów i/lub rachunkowości i/lub kontroli i/lub audytu wewnętrznego; z zakresu bankowości elektronicznej; w systemie finansowo-księgowym.
Znajomość języka rosyjskiego lub gruzińskiego lub ukraińskiego lub pokrewnego na poziomie A2.
Ogólna znajomość aktów prawnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
Znajomość programu finansowo-księgowego Egeria oraz bankowości elektronicznej NBP.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 j. t.).
Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera Praca w MSZ Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
CV
Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 j.t.), złożone według wzoru określonego w ww. ustawie dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BF 26/2018

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4500 PLN do ok. 6700 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera Praca w MSZ Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/
Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach
Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.
W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Kontakt: Wydział Naboru i Organizacji, tel. +48 …… , +48 …… email: Aplikuj
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Drugim Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-2) Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa,
-obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
-użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
-zagrożenie korupcją,
-praca pod presją dotrzymania terminów ustawowych przy dużym obciążeniu pracą.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– praca w budynku 3 kondygnacyjnym,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
– bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku,
– budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, w tym weryfikacji ulg i zwolnień podatkowych
Weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, w tym wyjaśnianie błędów zawartych w deklaracjach
Analizowanie informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych
Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych
Prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych
Dokonywanie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem nabór referent Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-2) Urząd Skarbowy w Kłobucku – 2418

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji Dokumenty i oświadczenia niezbędne.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) …… .

Aplikuj

Recepcjonistka / Asystentka Biura

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma handlowa, dla której poszukujemy osoby na stanowisko:

Recepcjonistka / Asystentka Biura

MIW/MIW/2018/49/5

Zadania:
dbałość nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentów firmowych
przyjmowanie i obsługa gości
obsługa korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej
obsługa centrali telefonicznej
bieżące wsparcie pracowników firmy
nadawanie i przyjmowanie przesyłek kurierskich
zamawianie materiałów biurowych
rezerwacja hoteli, biletów lotniczych.

Wymagania:
gotowość do podjęcia pracy na pełen etat
dobra znajomość języka angielskiego- jest wymogiem koniecznym
znajomość pakietu MS Office
wysoka kultura osobista
komunikatywność oraz pogodne usposobienie

Oferujemy:
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
w zależności od preferencji – umowę o pracę lub umowę zlecenie dla studentów

pakiet socjalny (karta Multisport, opieka medyczna)
pracę w dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″

Kelnerka/ Kelner

Kelnerka/ Kelner

Misja i opis stanowiska:
Odpowiedzialność za wszystkie dostawy związane z barem i restauracją w hotelu
Zapewnienie dobrej atmosfery w barze i restauracji i tworzenie dobrych relacji ze wszystkimi gośćmi
Zapewnienie standardu usług i atmosfery zgodnie z wymogami w ramach marki

Wymagania:
Dyplom ukończenia szkoły średniej hotelarskiej lub gastronomicznej
Przynajmniej 12 miesięcy doświadczenia w usługach restauratorskich
Znajomość napojów alkoholowych i odnośnych przepisów dla działu
Doskonała świadomość handlowa
Biegła znajomość języka lokalnego
Komunikatywny język angielski
Przyjacielska, otwarta osobowość
Towarzyski charakter i komunikatywność
Kreatywność i inicjatywa

Oferujemy:
Ciekawa i wymagająca praca w nowo otwartym hotelu
Pakiet świadczeń pracowniczych, w tym karta MultiSport
Opieka medyczna
Rabat dla pracowników w naszych hotelach
Profesjonalne szkolenia i możliwości wymiany między hotelami lub działami
Fundusz świadczeń socjalnych (dodatek wakacyjny, pakiet świąteczny)
Dalsze możliwości kariery w Louvre Hotels Group

Aplikuj

AR Business Process Specialist

AR Business Process Specialist
nr ref: 6861

Miejsce pracy:

The Danish Crown Group is a global meat processing company and among the largest in its field – the largest pork exporter in the world and a significant player in the European beef market. The company has above 130 years of tradition, operates globally and has approx. 25,000 employees.
Due to the company’s growth Danish Crown is currently opening a new Global Business Center in Cracow.
If you want to contribute to new center’s creation and you identify yourself with the company’s mission:
„It’s all about food” just apply!

Requirements:
University Degree

Minimum 5 years of experience in finance and accounting area (including experience in AR)
Knowledge of SAP system
Knowledge of data collection and analysis
Knowledge of AR workflows and platforms as an asset
Knowledge of Process / Project Management
Fluent spoken and written English

Responsibilities:
Supports Finance Business Process Manager in setting the process excellence agenda, in particular by providing the best practice insights to the process and technology components
Standardizes and optimizes Accounts Receivable processes
Executes process excellence strategy
Drives implementation of new solutions supporting process
Identifies areas for improvements within Accounts Receivable; prepares, executes and facilitates process improvements identification cycle and continuous improvement projects
Prepares and conducts process trainings for stakeholders
Tracks, monitors and analyzes Process Health KPIs
Cooperates with Business Services on identifying and eliminating root cause of possible issues
Identifies process and controls gap

We offer:
Unique possibility to be a part of creating new center where you can build your career together with the companys development
Possibility to develop in a global, international environment
Opportunity to take part in training programs
Benefits package
Friendly, dynamic and open companys culture

Aplikuj