Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzątWarunki pracy
Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych.
Wyjazdy w teren – kontakt ze zwierzętami.
Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku – brak windy.
Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania.
Prowadzenie spraw związanych z badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt oraz tworzenie planów rocznych ilościowych i finansowych.
Prowadzenie spraw związanych z handlem, eksportem i importem zwierząt
Prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, rocznej oraz wynikającej z przepisów prawa
Współpraca z jednostkami P.I.S. itp. oraz z laboratoriami w zakresie działań zespołu.
Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii dot. wykształcenia wyższego weterynaryjnego
Prawo jazdy kat. B
Obsługa komputera oraz programów komputerowych
Znajomość przepisów weterynaryjnych – polskich i unijnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Umiejętność pracy w zespole
Samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość
Odporność na sytuacje stresowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Kopie świadectw pracy
Kopia prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy ul. 1 Maja 1
…… Trzebnica
I piętro – sekretariat
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy z oznaczeniem stanowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Oferta na stanowisko Inspektora wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do urzędu.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Telefon kontaktowy …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Referent

Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia ewidencji wojskowej, powoływania do służby kandydackiej
Wydział RekrutacjiWarunki pracy
praca administracyjno- biurowa; praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; obsługa urządzeń biurowych; praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze budynku; budynek 4 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
uczestnictwo w akcjach promujących obronność i służbę wojskową, ze szczególnym uwzględnieniem służby kandydackiej, organizowanych przez WKU w Częstochowie
realizacja zadań z zakresu naboru do wszystkich rodzajów służby wojskowej
współuczestniczenie w sporządzaniu zestawień statystycznych i sprawozdawczych na podstawie ewidencji wojskowej
prowadzenie i uaktualnianie ewidencji wojskowej osób polegających obowiązkowi wojskowemu, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemów SPIRALA-ZINT, SEW on-line
przygotowywanie i racjonalne wykorzystywanie zasobów na uzupełnienie jednostek wojskowych stosownie do otrzymanych zadań
realizacja przedsiewzięć związanych z naborem i powołaniem ochotników do służby kandydackiej: prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie naboru, ścisła współpraca z uczelniami wojskowymi, szkołami podoficerskimi i ośrodkami szkolenia
utrzymywanie współpracy z Wojskową Pracownią Psychologiczną w zakresie kierowania osób podlegających powszechnemu obowiazkowi obrony na badania w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej
uczestnictwo w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie
przygotowywanie korespondencji w sprawach powoływania do służby kandydackiej
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
znajomość obsługi komputera i programów MS Word i MS Excel
znajomość Rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
znajomośc Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w tym problematyki związanej z prowadzeniem ewidencji wojskowej, służby wojskowej, kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość struktury Terenowych Organów Administracji Wojskowej
umiejętności: sprawnej organizacji pracy, biegłej obsługi komputera, radzenia sobie ze stresem
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli „TAJNE” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie świadectw pracy i ukończonych kursów lub szkoleń
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie ul. Legionów 20
42-213 Częstochowa
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
-złożone w terminie;
– dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty i oświadczenia);
– CV i list motywacyjny są uwiarygodnione własnoręcznym podpisem i opatrzone datą;
– złożone oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym podpisem i opatrzone datą;
– udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze dotyczących poziomu wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
Nabór prowadzony będzie w III etapach: etap I – weryfikacja aplikacji pod względem formalnym. Powiadomienie telefoniczne lub drogą elektroniczną zakwalifikowanych kandydatów o terminie II etapu; etap II – testy ze znajomości przepisów Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz znajomości Rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, Kodeksu postępowania administracyjnego; etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
Planowane rozpoczęcie pracy od 02.11.2018 r.
Przewidywane wynagrodzenie brutto: 2542,00 zł + dodatek za wysługę lat pracy.
W składanych ofertach proszę podawać adresy e-mail oraz numery telefonów kontaktowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ……

Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw regulacji usługi powszechnej
w Zespole Dopłaty do Usługi Powszechnej w Departamencie Polityki Konsumenckiej Warunki pracy
1) praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
2) narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
3) budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
4) praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
5) praca w pokoju, który jest klimatyzowany.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej i wysokości jednolitego wskaźnika procentowego ich udziału w pokryciu tej dopłaty
prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia kwoty udziału ustalonych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w pokryciu dopłaty do usługi powszechnej
przeprowadzanie analiz zapewnienia/bądź nie usługi powszechnej (poszczególnych usług wchodzących w jej skład) przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych
przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnoszone do Prezesa UKE interpelacje, zapytania i wnioski w zakresie warunków świadczenia usługi powszechnej oraz dopłaty do usługi powszechnej
uczestniczenie w pracach grup roboczych BEREC oraz przygotowywanie projektów opinii do projektów unijnych dokumentów oraz odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w odniesieniu do usługi powszechnej i usług detalicznych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze telekomunikacji lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych
znajomość języka angielskiego na poziomie B2
znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Kodeks postępowania administracyjnego
znajomość dyrektyw UE w zakresie komunikacji elektronicznej
znajomość rynku telekomunikacyjnego zarówno polskiego, jak i pozostałych krajów europejskich
umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce
posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa z dopiskiem Główny specjalista – DPK/ZDU/2a
Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
1) sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
2) test wiedzy;
3) test językowy;
4) test kompetencyjny;
5) rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: …… oraz pod adresem poczty elektronicznej Aplikuj

Aplikuj

Starszy referent

Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału WspomagającegoWarunki pracy
-praca wymaga szczególnej koncentracji,
-praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku ( brak windy i podjazdów),
-praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjnych oraz wykonanie bieżących napraw sprzętu teleinformatycznego, będącego na wyposażeniu jednostki;
administrowanie i zarządzanie sprzętem teleinformatycznym będącym na wyposażeniu jednostki tj. urządzenia sieciowe, terminale, stacje dostępowe, zestawy PC, drukarki;
instalowanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego;
prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
praktyczna znajomość budowy komputera i urządzeń teleinformatycznych,
umiejętność obsługi programów i systemów komputerowych,
nieposzlakowana opinia,
samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
umiejętność organizacji pracy własnej,
umiejętność realizacji zadań pod presją czasu,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach organizacyjnych realizujących zadania związane z informatyką
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G 59-900 Zgorzelec
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2.314,- zł. brutto+ procentowy dodatek za staż pracy maksymalnie 20%. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. KPP w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, pod numerem telefonu ……
Aplikuj

Młodszy księgowy

Młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy do spraw rozliczeń podatkowych
w Referacie Spraw Wierzycielskich i RachunkowościWarunki pracy
praca biurowa w siedzibie Urzędu,
praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym,
narzędzia i materiały pracy komputer, urządzenia biurowe,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,
bariery architektoniczne: brak wind, budynek posiada podjazd umożliwiający dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie ewidencji przepisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatkowych i innych oraz dokonywanie ich rozliczeń w celu dostarczenia aktualnej informacji finansowej.
Rozliczanie wpływów w celu ich przekazania uprawnionym podmiotom.
Wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia prawidłowych i rzetelnych informacji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i majątkowego oraz ustawy o rachunkowości,
Komunikatywność,
W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Oferty pracy należy przesyłać na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn
lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dopiskiem Oferta pracy US Braniewo 2803-SEW/5
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Pisemny test wiedzy merytorycznej,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Życiorys/CV, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 423).
Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3 000 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu …… , e-mail: Aplikuj
Aplikuj

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w RawiczuWarunki pracy
Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu rawickiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze, w budynku brak jest windy.
Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność na terenie powiatu rawickiego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism.
Działalność inspekcyjno – kontrolna, w tym prowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i sporządzanie z nich protokołów.
Prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych.
Współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.
Przyjmowanie stron postępowania.
Analiza zgromadzonych dokumentów.
Opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli.
Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie średnie budowlane
uprawnienia budowlane
Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.
Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administacyjnego i procedur obowiązujących w administracji.
Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji.
umiejętność stosowania prawa w praktyce.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 pokój nr 16
63-900 Rawicz
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rawiczu”. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Po ogłoszeniu wyników naboru odrzucone oferty można będzie odebrać w siedzibie inspektoratu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu …… lub osobiście w siedzibie inspektoratu w godz. 8.00 – 15.00
Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i OdszkodowańWarunki pracy
– praca w siedzibie Urzędu,
– stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
– narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
– występowanie uciążliwych warunków pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z realizacją inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe dróg krajowych i ustalenia z tego tytułu odszkodowania,
prowadzenie postępowań w celu uzgodnienia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, w związku z realizacją inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, w związku z realizacją inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie ustanowienia lub wygaśnięcia prawa trwałego zarządu.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie wyceny (szacowania) nieruchomości
znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
znajomość ustawy Prawo o księgach wieczystych i hipotece
znajomość ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
znajomość ustawy o drogach publicznych
znajomość ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
znajomość ustawy o transporcie kolejowym
znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przemysłowych
znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
znajomość Kodeksu Cywilnego
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność komunikacji pisemnej
umiejętności organizacji pracy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Organizacji i Rozwoju pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Dokumenty można składać również osobiście w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej IF/WO/03/10/2018
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej http://www.bip.duw.pl w zakładce praca w DUW. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej http://www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 2593,39 zł do 3507,83 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Aplikuj