Główny specjalista

Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych i zakupów
w Wydziale OrganizacyjnymWarunki pracy
Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka i skaner,
5) zagrożenie korupcją,
6) stres związany z kontaktami z wykonawcami i uczestnikami postępowań.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Zakładzie z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania projektów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych, publikowania ogłoszeń.
Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania i opiniowania wniosków zakupowych, sporządzania projektów ogłoszeń/zapytań ofertowych, uczestnictwa w pracach komisji zakupowych, publikowania ogłoszeń.
Pełnienie funkcji przewodniczącego/sekretarza/ członka komisji przetargowej lub zespołu zakupowego w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zakładu, odpowiedzialnymi merytorycznie za dane zamówienie, przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i w oparciu o przepisy wewnętrzne oraz przy dokonywaniu oceny zgodności z przepisami ustawy wnioskowanych zmian postanowień umowy lub konieczności rozwiązania umowy o udzielenia zamówienia publicznego.
Współuczestniczenie w aktualizacji i opracowaniu wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
Udział w tworzeniu planu zakupów oraz planu zamówień publicznych, kalendarza postępowań zakupowych, udział w opracowywaniu strategii zakupowych.
Przygotowywanie danych i informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenia zamówienia, w szczególności na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) oraz danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości na potrzeby kierownictwa Zakładu.
Udział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania wykonawców, przygotowywanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz uczestnictwo w rozprawach przed KIO.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych
przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych
znajomość ustawy o finansach publicznych i o dyscyplinie finansów publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego
umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
umiejętność stosowania prawa w praktyce
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zamówień publicznych
umiejętność prowadzenia negocjacji
sumienność
umiejętność działania w sytuacjach stresowych
umiejętność pracy w zespole
umiejętność pracy pod presją czasu
komunikatywność
przeszkolenie w zakresie szczegółowej znajomości dotyczącej stosowania aktów prawnych i wykonawczych z zakresu zamówień publicznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
Pawińskiego 17/21
02-106, Warszawa
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania
http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html
Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenie.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy np. kopia świadectwa pracy, w przypadku umowy o pracę lub kopia zaświadczenia w przypadku umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk (sam dokument umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie jest dokumentem potwierdzającym okresy doświadczenia zawodowego).
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części „WARUNKI PRACY”).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
– weryfikacja merytoryczna,
– rozmowa kwalifikacyjna.
Wynagrodzenie: …… zł brutto + ew. wysługa lat.

Oferty można również wysłać na adres Aplikuj (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów – kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).
Więcej informacji: Aplikuj

Aplikuj

Referent prawno-administracyjny

Referent prawno-administracyjny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Referat Orzecznictwa PrawnegoWarunki pracy
Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu. Wyjazdy/wyjścia służbowe możliwe, ale sporadyczne i jedynie w granicach administracyjnych M. Łodzi. Korzystanie głównie ze środków komunikacji miejskiej lub samochodu służbowego (bez kierowcy). Siedziba urzędu znajduje się na II pietrze bez windy. Praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pomieszczeniach. Korytarze wąskie, toalety niedostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. W budynku całkowity zakaz palenia tytoniu. Stanowiska pracy wyposażone w laptopy lub komputery stacjonarne. Konieczność udzielania częstych informacji telefonicznych. Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień skomplikowania umożliwi nowym pracownikom ( w krótkim czasie) nabycie cennego doświadczenia oraz przyczyni się do znaczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego
obsługa prawna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe Kierunek prawo lub administracja
znajomość ustawy Prawo budowlane
znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
91-202 Łódź, ul. Warecka 3
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowych danych udziela:
Bożena Woźniak, starszy referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym,
tel.: …… w. 16
Adres strony urzędu: http://www.pinb.lodz.pl
Aplikuj

Księgowy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Drugim Referacie Rachunkowości (SER-2)Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno-biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
– zagrożenie korupcją,
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– brak windy,
– bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,
– budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Dokonywanie rozliczeń podatników i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom
Prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowej
Obsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne
Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania
Sporządzanie wymaganych sprawozdań oraz informacji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywania zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem nabór księgowy w Drugim Referacie Rachunkowości (SER-2) II US Bielsko-Biała
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji Dokumenty i oświadczenia niezbędne.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) …… .

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA)Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno-biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
– zagrożenie korupcją,
– praca pod presją dotrzymywania terminów ustawowych przy dużym obciążeniu pracą.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– budynek Urzędu dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu (możliwość poruszania się po budynku: obecność wind / podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniają niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne),
– budynek Urzędu posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami,
– budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, w tym weryfikacja ulg i zwolnień podatkowych
Weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, w tym wyjaśnianie błędów zawartych w deklaracjach
Analizowanie informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych
Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych
Prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych
Dokonywanie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem Referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA) US Będzin
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji Dokumenty i oświadczenia niezbędne.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) …… .

Aplikuj

GL Accountant

GL Accountant
nr ref: 6846

Miejsce pracy:

Our client is a global company from food industry. The company has above 130 years of tradition, operates globally and hires about 26,000 employees. Due to its growth the company is currently opening a new Global Business Center in Cracow.

Requirements:
University degree
Min. 2 years of experience in General Ledger area
Knowledge of SAP would be an asset
Very good English both spoken and written

Responsibilities:
Prepares and posts General Ledger journals, allocations and other entries
Records fixed asssets operations
Performs balance sheet, bank and intercompany reconciliations
Completes month end close tasks
Prepares reports
Trains junior team members

We offer:
Unique possibility to be a part of creating new center where you can build your career together with the companys development
Possibility to develop in a global, international environment
Opportunity to take part in training programs
Benefits package
Friendly, dynamic and open companys culture

Aplikuj

Inżynier Produktu

Inżynier Produktu
7-30-41078

Naszym Klientem jest koncern z branży elektroenergetycznej. W związku z rozwojem firmy, poszukujemy osób na stanowisko inżyniera produktu.

Lokalizacja pracy: Bielsko-Biała.

Zakres obowiązków:

– opracowywanie projektów produktów
– przygotowywanie dokumentacji technicznej produktów
– przygotowywanie ofert i kosztorysów
– konsultacje techniczne z klientami
– zbieranie informacji w celu dostosowywania produktów do potrzeb klientów
– wdrażanie nowych rozwiązań
– testowanie produktu

Wymagania:
– wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika lub pokrewne)
– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację ustną i pisemną (warunek konieczny)
– znajomość oprogramowania AutoCAD
– dobra znajomość rysunku technicznego
– chęć do nauki nowych zagadnień
– prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
– możliwość rozwoju zawodowego
– praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję.
Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Aplikuj

Full Stack .NET Developer (Mid/Senior)

Global Business Services Partners Sp. z o. o. provides permanent recruitment and temporary work services (KRAZ no. 9956). We are a team of specialists who are familiar with the Pomeranian labour market – both from the perspective of candidates and employers. We specialise in the field of finance & accounting, administration, HR and IT, constantly supporting our customers in the selection of personnel in other areas. We are distinguished by a deep understanding of Pomeranian market and business relations with local entrepreneurs as well as with the Pomeranian departments of international companies. As a result, we are able to find suitable candidates in timely manner. Please visit our website to find more job opportunities:

http://www.gbspartners.pl
Our Client is a Norwegian- Swedish company , providing cloud based HR software products for Scandinavian customers. We are supporting our Client in expanding the team by adding a:

Full Stack .NET Developer (Mid/Senior)

Core competencies:
over 3 years of experience

proficiency in .NET Framework / C#
JavaScript, TypeScript, HTML and CSS

MS SQL (SQL 2016 Server/TSQL) and ORMs
GIT Visual Studio Team Services
understanding of design patterns, OOP & SOP
good level of English (B2/C1)

Nice to have:
cloud technologies (Azure)
Angular 2/4

LESS/GULP
microservice architecture
knowledge of dependency injection
DDD – domain driven design approach
experience with continuous integration/deployment environments and tools

Offer:
stable employment based on permanent contract
latest technologies based on Microsoft Technology Stack
freedom to create and responsibility for your tasks

appreciation, enthusiasm and relaxed atmosphere in a helpful team (Agile scrum squads)
convenient office location in Gdansk Wrzeszcz, close to SKM, PKM, tram & bus stops

wide choice of benefits
– travel insurance, private health care, Multisport card, lunch coupon

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″