Telefoniczne i Mailowe wsparcie w języku WŁOSKIM

Telefoniczne i Mailowe wsparcie w języku WŁOSKIM

Praca polega na modyfikowaniu/uaktualnianiu informacji, zgłoszeń. Większa część pracy dotyczy , mailowego wsparcie. Sporadyczne połączenia przychodzące (około 20%)

Zapraszamy do aplikowania kandydatów znających Włoski i Angielski
Praca w godzinach ELASTYCZNY GRAFIK- między 5:00 22:00
Zatrudnienie od zaraz
Wynagrodzenie 25zł/h brutto
Warszawa – Mokotów

Zapraszamy do aplikowania Praca z językiem Włoskim [Apply online] ” Włoski – Warszawa”
Polub nas na https://www.facebook.com/Personnel-and-Media-Solutions- …… /
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Jeżeli chcecie Państwo, by wasze dane były wykorzystane w tym i kolejnych procesach rekrutacyjnych , prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personnel and Media Solutions, Piaseczno ul. Młynarska 39 lok.132  dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji  w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, Poinformowano mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych. Powyższe dane podaję dobrowolnie

Inspektor zakładów górniczych

Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych do spraw geologii
GeologiaWarunki pracy
– praca w terenie,
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
– szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
– narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
– obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
– pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
– przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
– częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,
– praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
– budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie sporządzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora Urzędu
analizowanie, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, planów ruchu oraz dodatków do tych planów w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
dokonywanie analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu
przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji
inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji
nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności geologicznej lub w podmiocie wykonującym obsługę geologiczną jako osoba dozoru ruchu w specjalności geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej lub w urzędach organów administracji geologicznej w specjalności geologicznej
stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w niższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub 2 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (powyżej 6 miesięcy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności geologicznej
wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu geologicznym
stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności geologicznej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w niższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub 2 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej tj. świadectwa, zaświadczenia, a także inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika spełnianie wymogu kwalifikacji
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności geologicznej
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy GDA/I/GEO należy składać w sekretariacie Urzędu lub wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/I/GEO”
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
– analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
– sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
– sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
– sprawdzenie doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
– sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Aplikuj

Inspektor zakładów górniczych

Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych
BudownictwoWarunki pracy
– praca w terenie,
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
– szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wilgotność),
– narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
– obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
– pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
– przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
– częste podróże do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo; pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane dla osób niepełnosprawnych,
– praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
– budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie kontroli wykonywanych robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz realizacji przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lub użytkowników obiektów budowlanych zakładu górniczego obowiązków wynikających z przepisów oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu, jako organu nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa
rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, remont, rozbiórkę, użytkowanie i oddanie do ruchu obiektów zakładu górniczego, przygotowywanie projektów decyzji, w tym przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych zakładu górniczego w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa
dokonywanie analizy wniosków organu samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu
analiza planów ruchu i dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
opracowywanie, w rocznym horyzoncie czasowym, projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych, w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat) w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne
uprawnienia budowlane
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
komunikatywność, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (powyżej 6 miesięcy) w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu o specjalności budowlanej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności budowlanej <br>
wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu budowlanym lub architektonicznym
stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru budowlanego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub potwierdzających wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub potwierdzających 2 lata pracy w organach nadzoru budowlanego
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy GDA/I/B/A należy składać w sekretariacie Urzędu lub wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/I/B/A”
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl (w zakładce „Ogłoszenia – praca” ).
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
– analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
– sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
– sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
– sprawdzenie doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
– sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .

Aplikuj

Starszy specjalista

Starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw nadzoru i koordynacji zadań z obszaru modernizacji i eksploatacji rejestrów centralnych
w Wydziale Programu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departamentu Systemów PaństwowychWarunki pracy
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Elastyczne godziny pracy;
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Zarządzanie elementami Programu CEPiK w zakresie adaptacji wymagań w ramach projektu CEPiK w celu utrzymania spójności produktów. Monitorowanie zgodności wytwarzanych produktów z zatwierdzoną architekturą systemu. Udział w testach, pilotażach i odbiorach produktów projektowych;
Organizowanie i koordynacja przedsięwzięć wymagających współpracy z podmiotami zaangażowanymi w budowę podsystemów korzystających z systemu CEPiK, w tym koordynacja pracy zespołów zadaniowych, w celu uzyskania kompatybilności z rejestrami centralnymi. Koordynacja komunikacji między członkami zespołu projektowego i interesariuszami;
Zarządzanie dokumentacją Programu (dokumentacja biznesowa, testowa, powdrożeniowa). Prowadzenie repozytorium projektu;
Czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych, posiedzeń Komitetu Sterującego, Rady Programu, dokumentowanie spotkań. Utrzymywanie właściwego przepływu komunikacji;
Koordynacja i monitorowanie procesu eskalacji błędów i problemów kierowanych do MC w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej;
Opiniowanie, przygotowywanie projektów odpowiedzi pism urzędowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze systemów informatycznych lub zarządzania projektami;
znajomość ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
wiedza z zakresu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
umiejętność organizacji pracy własnej;
umiejętność współpracy w zespole;
umiejętność skutecznego komunikowania się;
umiejętność analitycznego myślenia;
zorientowanie na osiąganie celów;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27
00-060 Warszawa z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
Starszy specjalista/2/WPCEPiK/DSP/MC

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.
Co oferujemy naszym pracownikom?
możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
stabilne zatrudnienie;
ruchomy czas pracy;
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
HydePark fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
Strefę Mocy miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP ) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj