Inspektor zakładów górniczych

Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych
BudownictwoWarunki pracy
– praca w terenie,
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
– szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wilgotność),
– narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
– obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
– pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
– przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
– częste podróże do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo; pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane dla osób niepełnosprawnych,
– praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
– budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie kontroli wykonywanych robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz realizacji przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lub użytkowników obiektów budowlanych zakładu górniczego obowiązków wynikających z przepisów oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu, jako organu nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa
rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, remont, rozbiórkę, użytkowanie i oddanie do ruchu obiektów zakładu górniczego, przygotowywanie projektów decyzji, w tym przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych zakładu górniczego w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa
dokonywanie analizy wniosków organu samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu
analiza planów ruchu i dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
opracowywanie, w rocznym horyzoncie czasowym, projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych, w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat) w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne
uprawnienia budowlane
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
komunikatywność, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (powyżej 6 miesięcy) w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu o specjalności budowlanej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności budowlanej <br>
wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu budowlanym lub architektonicznym
stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru budowlanego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub potwierdzających wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub potwierdzających 2 lata pracy w organach nadzoru budowlanego
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy GDA/I/B/A należy składać w sekretariacie Urzędu lub wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/I/B/A”
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl (w zakładce „Ogłoszenia – praca” ).
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
– analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
– sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
– sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
– sprawdzenie doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
– sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .

Aplikuj