Starszy specjalista

Starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw nadzoru i koordynacji zadań z obszaru modernizacji i eksploatacji rejestrów centralnych
w Wydziale Programu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departamentu Systemów PaństwowychWarunki pracy
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Elastyczne godziny pracy;
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Zarządzanie elementami Programu CEPiK w zakresie adaptacji wymagań w ramach projektu CEPiK w celu utrzymania spójności produktów. Monitorowanie zgodności wytwarzanych produktów z zatwierdzoną architekturą systemu. Udział w testach, pilotażach i odbiorach produktów projektowych;
Organizowanie i koordynacja przedsięwzięć wymagających współpracy z podmiotami zaangażowanymi w budowę podsystemów korzystających z systemu CEPiK, w tym koordynacja pracy zespołów zadaniowych, w celu uzyskania kompatybilności z rejestrami centralnymi. Koordynacja komunikacji między członkami zespołu projektowego i interesariuszami;
Zarządzanie dokumentacją Programu (dokumentacja biznesowa, testowa, powdrożeniowa). Prowadzenie repozytorium projektu;
Czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych, posiedzeń Komitetu Sterującego, Rady Programu, dokumentowanie spotkań. Utrzymywanie właściwego przepływu komunikacji;
Koordynacja i monitorowanie procesu eskalacji błędów i problemów kierowanych do MC w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej;
Opiniowanie, przygotowywanie projektów odpowiedzi pism urzędowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze systemów informatycznych lub zarządzania projektami;
znajomość ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
wiedza z zakresu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
umiejętność organizacji pracy własnej;
umiejętność współpracy w zespole;
umiejętność skutecznego komunikowania się;
umiejętność analitycznego myślenia;
zorientowanie na osiąganie celów;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27
00-060 Warszawa z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
Starszy specjalista/2/WPCEPiK/DSP/MC

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.
Co oferujemy naszym pracownikom?
możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
stabilne zatrudnienie;
ruchomy czas pracy;
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
HydePark fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
Strefę Mocy miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP ) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj