MONTER OKIEN NIEMCY

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych niemieckich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku:
MONTER OKIEN.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Niemiecką umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy
od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku
– Komunikatywna znajomość języka niemieckiego
– Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę
– Prawo jazdy lub własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska,
KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

Młodszy księgowy

Młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy do spraw rozliczeń podatkowych
w Drugim Dziale RachunkowościWarunki pracy
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda, na pierwszym piętrze toaleta dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
księgowanie na kartach kontowych podatników przypisów, odpisów i wpłat w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych,
uzgadnianie zaksięgowanych przypisów i odpisów z odpowiednimi rejestrami, a zaksięgowanych wpłat z wyciągami bankowymi w celu weryfikacji prawidłowości księgowań,
realizowanie zwrotów i nadpłat podatku na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia budżetu Państwa z podatnikiem,
monitorowanie wpłat z wydanych decyzji w sprawie rat i odroczeń w celu weryfikacji ich terminowości,
wydawanie postanowień w celu poinformowania podatnika o sposobie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych,
bieżące analizowanie sald kart kontowych podatników w celu podejmowania czynności zmierzających do wyegzekwowania należności lub zwrotu nadpłaty,
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
Ogłoszenie nr 35579
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: ……
Aplikuj

Starszy inspektor

Starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego
w Referacie Sekretariat w Urzędzie Skarbowym Kraków-Prądnik Warunki pracy
– praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
– praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
– obsługa innych urządzeń biurowych,
– na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,
– przed budynkiem znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do
budynku,
– w budynku znajduje się winda i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie,
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej,
prowadzenie spraw powierzonych przez dyrektora izby w celu zapewnienia prawidłowej obsługi naczelnika urzędu, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy,
Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.2186) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub z zakresu organizacji i zarządzania
umiejętność obsługi aplikacji biurowych ( edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji,
umiejętność redagowania pism.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie umiejętności obsługi aplikacji biurowych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7
31-007 Kraków z dopiskiem na kopercie:
” Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik – nr ogłoszenia 35355″,

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów). Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto: minimum 3000 zł.
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 oraz w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr- tel. …… .
Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw monitorowania i rozwoju raportów
w Wydziale Terenowym Monitorowania i Rozwoju Raportów Automatycznych, Departament Analiz (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)Warunki pracy
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Identyfikowanie niezgodności w rozliczeniach podatkowych przy wykorzystaniu zautomatyzowanych raportów JPK_VAT.
Opracowywanie założeń związanych z wdrażaniem kolejnych rozwiązań w zautomatyzowanych raportach, w celu ich optymalizacji oraz monitorowanie kompletności, integralności i spójności automatycznych raportów JPK_VAT oraz inicjowanie niezbędnych działań korygujących.
Opracowywanie odpowiedzi na pytania podatników, jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz innych instytucji w zakresie dotyczącym obowiązku JPK_VAT.
Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk w zakresie wykorzystania automatycznych raportów JPK_VAT.
Współdziałanie z koordynatorami JPK_VAT z poziomu izb administracji skarbowej oraz urzędów skarbowych w zakresie raportów JPK_VAT.
Tworzenie i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie automatycznej identyfikacji i obsługi niezgodności JPK_VAT.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
Umiejętność analitycznego myślenia
Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
Umiejętność współpracy w zespole
Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich współpracownikiem
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnych lub matematycznych
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
Znajomość ustawy o KAS
Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa z dopiskiem: Oferta pracy 2018/172/DPA

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Starszy inspektor zakładów górniczych

Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych do spraw mechanicznych
Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach,Warunki pracy
1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
-trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
-szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
-narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
-narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
-częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2.Sposób wykonywania zadań:
-pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
-przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
-przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.
-budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
-pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie kontroli, dokonywanie analizy stanu zagrożeń, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami,
przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków,
sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji
opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji
przygotowywanie projektów wniosków do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego i do sądów o ukaranie za wykroczenia popełnione w związku z ruchem zakładu górniczego
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) jako osoba dozoru ruchu o specjalności mechanicznej – maszyny i urządzenia dołowe w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności
stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego o specjalności mechanicznej – maszyny i urządzenia dołowe w podziemnych zakładach górniczych
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
skuteczna komunikacja
asertywność
samodzielność i inicjatywa
umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu mechanicznym
stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności mechanicznej maszyny i urządzenia dołowe w podziemnych zakładach górniczych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej – maszyny i urządzenia dołowe
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności mechanicznej – maszyny i urządzenia dołowe w podziemnych zakładach górniczych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy KAT/EMM/SI, należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Informacja o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych – analiza dokumentów,
-sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera wykonanie zestawu zadań na komputerze,
-sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
-sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Specjalista ds. Obsługi Klienta

DSA Investment S.A., dynamicznie rozwijająca się firma w branży finansowej, wchodząca w skład grupy kapitałowej DSA Financial Group S.A. wielokrotnie nagradzanej, cenionej przez współpracowników i klientów, w związku z ciągłym dążeniem do podnoszenia jakości obsługi klientów, wznawia rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta
1/2018
Praca polega na:
oferowaniu produktów i usług firmy
analizie i rozpoznawaniu potrzeb klienta
budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z klientami
przygotowywaniu optymalnych rozwiązań odpowiadających potrzebom klienta
dbaniu o dobry wizerunek firmy
Jeśli chcesz pracować w firmie o unikalnej kulturze organizacyjnej i mieć wpływ na wysokość swoich zarobków – ta oferta jest dla Ciebie!
Wymagania:
Kandydat/ka musi posiadać:
biznesowy wizerunek
wykształcenie minimum średnie
prawo jazdy kat. B
być osobą niekaraną
Dodatkowymi atutami będą:doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży lub call center
znajomość technik sprzedaży i negocjacji
umiejętność realizowania zadań
organizacja pracy i planowanie własnych działań
kreatywność i zaangażowanie

Naszym pracownikom oferujemy:
atrakcyjne warunki finansowe (preferencyjne warunki dla osób rozpoczynających pracę)
możliwość uzyskania benefitów motywacyjnych (konkursy)
stabilne warunki zatrudnienia
program rozwoju kompetencji i wiedzy pozwalający na ciągły rozwój

możliwości awansu w strukturach firmy
kompleksowe szkolenie wstępne oraz cykliczne szkolenia wewnętrzne
pracę w młodym, dynamicznym zespole
stałe wsparcie menadżera

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ znajdujący się poniżej lub na dole ogłoszenia.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Aplikuj
Nie zapomnij o klauzuli!:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 47 (53-126) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Inżynier Utrzymania Ruchu

Dla naszego Klienta, przedsiębiorstwa produkcyjnego poszukujemy:

Inżynier Utrzymania Ruchu

ADZ/ADZ/2018/4/5

Zadania:

– Planowanie i realizacja projektów dotyczących modernizacji maszyn
– Nadzorowanie prac związanych z montażem i uruchomieniem
– Kontakty z dostawcami, odbiory urządzeń oraz wyposażenia
– Monitorowanie, analizowanie i raportowanie statusu projektów
– Nadzór nad infrastrukturą zakładu

Oczekiwania:

– Wykształcenie wyższe Wyższe inżynierskie (np. budowa maszyn, mechanika, automatyka)
– Doświadczenie dotyczące specyfikowania zakresu robót, pozyskiwania i porównywania ofert, negocjacji, nadzorowania realizacji prac.
– Doświadczenie w firmie przemysłowej w dziale inwestycji/inżynieringu w koordynacji projektów modernizacji i rozbudowy paku maszynowego.
– Doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z modernizacją parku maszynowego.
– Mile widziana znajomość metodyki zarządzania projektami
– Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
– Dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
– Prawo jazdy

Oferujemy:

– Atrakcyjne wynagrodzenie
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– Niezbędne narzędzia pracy
– Benefity pozapłacowe
– Premie kwartalne zależne od wyników pracy

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku poniżej:

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″

Specjalista ds. windykacji – Dział Call Center

Dla Naszego klienta, firmy z branży finansowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. windykacji – Dział Call Center

KLU/KLU/2018/11/5

Zadania:
Modyfikowanie procesów windykacyjnych;
Analiza procesów windykacyjnych i wybór optymalnej ścieżki odzyskiwania należności;
Współpraca z firmami windykacyjnymi i odzyskującymi należności;
Tworzenie i aktualizacja procedur z zakresu windykacji;
Przygotowanie bieżących i okresowych raportów.

Wymagania:
Minimum roczne doświadczenie w pracy w wewnętrznym dziale windykacji lub firmie windykacyjnej;
Znajomość procesów odzyskiwania należności;
Znajomość zagadnień prawnych dot. procesu windykacji;
Znajomość obsługi komputera m.in. pakietu MS Office (Excel);
Samodzielność;
Wysokie umiejętności interpersonalne i analityczne;

Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Wynagrodzenie podstawowe i atrakcyjny system premiowy;
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
Niezbędne narzędzia pracy.

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″

AP Accountant with German

AP Accountant with German
1-26-51819

For one of our Clients, we are looking for a person on the position of

AP Accountant with German

Duties range:

– processing invoices
– making reconciliations
– preparing expence reports and recording entries

Wymagania:
– solid experience in AP
– very good knowledge of German and good knowledge of English
– experience in process transition and SSC environment will be an asset

Oferujemy:
– private pension scheme
– private medical insurance including dental care
– life insurance
– Multisport card

To apply for this offer, please follow the „Apply now” button. The salary rates presented here are monthly gross and are based on Grafton Recruitment’s research into salary trends. The final salary offered upon hiring will depend on how closely the candidate meets the requirements set out in the job offer. Job offers by Grafton Recruitment are not commercial offers within the meaning of the Polish Civil Code(Articles 66 and 71 CC). We kindly inform you, that we will process all applications with full discretion and contact selected candidates. Grafton Recruitment Sp.z o.o. is registered on position 812 in the National Recruitment Agencies Register.

For more related job opportunities visit http://www.grafton.pl/en/jobs?disciplines=obsluga-klienta

Aplikuj

DEKARZ BELGIA

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych belgijskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku:
DEKARZ.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Belgijską umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy
od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku
– Wykształcenie kierunkowe (mile widziane)
– Komunikatywna znajomość języka angielskiego
– Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę
– Prawo jazdy lub własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV w jęz. angielskim na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska,
KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”