Starszy inspektor

Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz – ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział do Spraw Cudzoziemców.Warunki pracy
Kontakty zewnętrzne w ramach prowadzonych postępowań.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Zagrożenia korupcją.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jak również proponowanie i przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach;
Ustalanie niezbędnych informacji dotyczących zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP;
Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz opracowywanie projektów decyzji w tym zakresie;
Wprowadzanie danych do Systemu Informatycznego POBYT ;
Przygotowywanie wyciągów z wniosków, celm wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej .
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej.
Znajomość przepisów w zakresie: kpa; ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych ; ustawy o obywatelstwie polskim; ustawy o opłacie skarbowej.
Znajomość języków: angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.
Umiejętność stosowania prawa w praktyce.Umiejętność analitycznego myślenia. Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych.
Komunikatywność. Wnikliwość, rzetelność i samodzielność. Umiejętność współpracy z innymi pracownikami.
Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie .
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Przeszkolenie z systemu informatycznego „Pobyt”;
Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone ;
Znajomość języków obcych innych niż wymienione w wymaganiach niezbędnych w stopniu komunikatywnym;
Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o repatriacji; ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ; ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ; ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Umiejętność negocjacji.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251 ul. Piastowska 14
45-082 Opole z dopiskiem oferta pracy – nr ogłoszenia….”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: …… .

Aplikuj

Recepcjonistka na zastępstwa

Recepcjonistka na zastępstwa
3-19-42454

Poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku:

Recepcjonista/ka / Asystent/ka biura

– odpowiedzialność za obsługę stanowiska recepcj
– zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
– ewidencja poczty, wysyłanie poczty, obsługa urządzeń biurowych
-dbałość o wygląd recepcji oraz sali konferencyjnej,

Wymagania:
– doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku
– angielski B2 – warunek konieczny!
– mile widziani studenci/ absolwenci
– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
– wysoka kultury osobistej,

Oferujemy:
– umowa zlecenie
– możliwosć łączenia studiów z pracą
– atrakcyjne wynagrodzenie
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie
– możliwość rozwoju

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję.
Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Aplikuj

Specjalista z językiem fińskim

Fiński zatrudnienie w dziale weryfikacji

 
Specjalista z językiem fińskim
Posługujesz się językiem FIŃSKIM .
Szukasz pracy za granicą?
Nie wymagamy doświadczenia!

Opis stanowiska pracy:
Praca w dziale utrzymania Klienta, wsparcie użytkowników, udzielanie informacji zwrotnych, odpowiadanie na zapytania drogą mailową

Wynagrodzenie około 5000 PLN netto

Oferujemy:
Dodatkowo: bonusy motywacyjne płacone regularnie razem z wynagrodzeniem oraz kupon
( co miesiąc) 30 Euro do Supermarketów
Płacimy za relokację i gwarantujemy zakwaterowanie
Zatrudnienie na umowę o pracę

Ubezpieczenie medyczne

CV w języku angielskim prosimy przesłać na
[Apply online] z dopiskiem Fiński praca Bułgaria

Polub nas na https://www.facebook.com/Personnel-and-Media-Solutions- …… /

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personnel and Media Solutions, Piaseczno ul. Młynarska 39 lok.132  dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji  w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, Poinformowano mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych. Powyższe dane podaję dobrowolnie