Księgowy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw rachunkowości
w Referacie RachunkowościWarunki pracy
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
-wymuszona pozycja ciała-pozycja siedząca, miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-brak windy
-brak schodołazu,
-drzwi nieodpowiednie (szerokości nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
-brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.
Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydawania postanowień w tym zakresie w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.
Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego.
Rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom oraz kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.
Prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy oraz przekazywanie gotówki z kasy urzędu skarbowego na rachunek bankowy w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.
Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej oraz wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.
Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych, a także orzecznictwo w zakresie kar porządkowych w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.
Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych, obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych, dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
łatwość komunikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk kancelaria I p. pok.104
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie 3.016,88 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór – wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I – ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: ……

Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
w zespole ochrony zwierzątWarunki pracy
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
– praca w siedzibie urzędu przy komputerze
– praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
– wyjazdy służbowe
– szkolenia
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizacja zadań wynikajacych z obowiązujących ustaw i rozporzadzeń w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
realizacja planu kontroli w wytypowanych stadach w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
realizacja planu kontroli w zakresie dobrostanu zwierząt
prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań
prace zlecone przez przełożonego
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
Prawo wykonywania zawodu – w przypadku wykształcenia weterynaryjnego
znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inspekcji weterynaryjnej
znajomość obsługi weterynaryjnych systemów komputerowych PA, VETLINK, CBD SiRZ, CBDK, CELAB
biegła znajomość obsługi pakietu Office
biegła znajomość języków obcych (angielskiego i niemieckiego)
prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność i kultura osobista
umiejętność obsługi urządzeń biurowych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim ul. 3 Maja 34
69-220 Ośnie Lubuskim
Godz. pracy urzędu od 07:00 do 15:00

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Tel: ……
Aplikuj

Senior/PHP Developer

Senior/PHP Developer
7-10-51862

Dla klienta, największej polskiej firmy bukmacherskiej, poszukujemy osoby zainteresowanej pracą na stanowisku PHP Developer.

Lokalizacja pracy: Katowice.

Obowiązki:

– rozwój oprogramowania
– projektowanie i analiza rozwiązań (przy uwzględnieniu dużego ruchu)
– współpraca z zespołem programistów, testerów, a także z użytkownikami wewnętrznymi
– kooperacja z zagranicznym dostawcą oprogramowania
– udział w spotkaniach zespołu – od planowania po retrospektywę
– code review oraz tworzenie testów automatycznych dla tworzonych rozwiązań
– weryfikacja zgłoszeń dotyczących systemów produkcyjnych
– rozwiązywanie problemów.

Wymagania:
– około 2 lata pracy na podobnym stanowisku
– dobra znajomość PHP7 oraz znajomość jednego z wiodących frameworków (preferowany Symfony)
– umiejętność pisania czystego, czytelnego kodu
– umiejętność komunikacji i pracy w zespole
– dobra organizacja pracy
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
– znajomość narzędzi Front-end oraz frameworków JS (np. Angular, Vue, React) jest atutem

Oferujemy:
– praca w nowoczesnym biurze w Katowicach
– darmowe zajęcia z języka angielskiego,
– karta MultiSport oraz Ubezpieczenie Grupowe (tylko dla UoP),
– dostęp do Chill Out Room,
– darmowe bilety na wydarzenia sportowe,
– finansowanie szkoleń, konferencji i eventów,
– dofinansowanie do Bistro oraz codzienne świeże owoce i dobra kawa w firmie,
– darmowy parking
– imprezy firmowe
– budżet na szkolenia techniczne/miękkie

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Więcej podobnych ofert pracy na http://www.grafton.pl/pl/job-search?disciplines=it-komunikacja

Aplikuj