Starszy kontroler skarbowy

Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy do spraw orzecznictwa podatkowego z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
w Referacie Podatków Majątkowych i Sektorowych w Drugim Urzędzie Skarbowym w BiałymstokuWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno- biurowa,
obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp. ),
zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,
stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych z obsługą komputera,
oświetlenie sztuczne i naturalne,
występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy, węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
występują bariery architektoniczne: winda nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach których: gromadzi się całość materiału dowodowego, przygotowuje projekty decyzji ustalających lub określających zobowiązania podatkowe.
Wprowadzanie do systemów SSP i CZM danych z zeznań podatkowych i zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz innych dokumentów podlegających przepisom ustaw o podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Udzielanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie podatnikom podatków majątkowych wątpliwości zakresu prawa materialnego.
Przygotowywanie projektów zaświadczeń.
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji w sprawach wynikających z zakresu prowadzonych postępowań podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn
Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
komunikatywność
Odpornosć na stres
Dokładność, wnikliwość, rzetelność
W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub podatkowej
wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) – dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko starszego kontrolera skarbowego w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku – nr ogłoszenia 35871″
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja formalna ofert,
– test wiedzy merytorycznej,
– rozmowa kwalifikacyjna,
– analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – 3 016,88 zł miesięcznie.
Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.
Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego – testu wiedzy merytorycznej.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Aplikuj

Samodzielny referent

Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent do spraw prowadzenia postępowań karnych skarbowych
w Wieloosobowym Stanowisku ds. Karnych Skarbowych Warunki pracy
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda, na pierwszym piętrze toaleta dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań karnych skarbowych na podstawie zawiadomień innych komórek organizacyjnych Urzędu, organów kontroli skarbowej oraz innych organów dochodzeń w tym prowadzenie postępowań mandatowych oraz dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu,
sporządzanie aktów oskarżenia, kierowanie spraw do sądu oraz wnoszenie do sądu złożonych przez sprawców wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu,
prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,
prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa określonych w ustawie o rachunkowości w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu,
przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
Ogłoszenie nr 35926
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu s.c.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: …… .
Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw postępowań administracyjnych w zakresie mienia zabużańskiego
w Wydziale Orzeczniczym w Sprawach Rekompensat Departamentu Administracji PublicznejWarunki pracy
Budynek przy ul. Krucza 36/Wspólna 6
Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braillea, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Docelowo praca wykonywana będzie w budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 (planowane przeniesienie pod koniec 2018 r.). Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach dotyczących realizacji uprawnień zabużańskich.
Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia wydane przez wojewodów i skarg na bezczynność organów I instancji dotyczących spraw zabużańskich.
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące realizacji uprawnień zabużańskich.
Udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat prowadzonych na ich wniosek spraw oraz terminu realizacji prawa do rekompensaty.
Współpraca z radcą prawnym w zakresie prowadzenia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań dotyczących mienia zabużańskiego.
Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej w zakresie mienia zabużańskiego, w ramach procedury wydawania decyzji administracyjnej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji
Powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych
Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji publicznej
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Umiejętność obsługi komputera: Microsoft Office (w szczególności Word, Excel), prawniczych programów komputerowych oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów
Umiejętność komunikacji, współpracy, myślenia analitycznego, organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, rzetelność, orientacja na klienta oraz dążenie do doskonalenia zawodowego, a także kreatywność
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Przeszkolenie z obsługi programów Excel, Word, Lex, eDok
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych – http://www.mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/praca-w-mswia/8682,Praca-w-MSWiA.html
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie z obsługi programów Excel, Word, Lex, eDok
Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji WZZL ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DAP-WOSR
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godz. 8.00-16.00
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Planowane techniki i metody naboru:
-test wiedzy,
-próbka pracy z wykorzystaniem komputera,
-rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: …… .
Aplikuj

Starszy inspektor

Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw dyżurne stanowisko pracy w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zrządzania KryzysowegoWarunki pracy
– praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
– wielozadaniowe, wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy praca w systemie zmianowym i godzinach nocnych, wykonywana w cyklu dwunastogodzinnym, zgodnie z harmonogramem dyżurów
– obsługa infolinii w przypadku wystąpienia masowych zdarzeń kryzysowych na obszarze województwa
– na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności szybkiego reagowania, koncentracji, zrównoważenia emocjonalnego, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości oraz odporności na stres
– stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW
– oświetlenie dzienne i sztuczne
– stanowisko pracy wyposażone jest w 2 monitory ekranowe, komputer, trzy drukarki, pięć telefonów, faks, ksero, sześć radiotelefonów stacjonarnych, urządzenie sygnalizacyjne obiektu dozorowanego
– w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
– urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
pełnienie dyżuru na stanowisku operacyjnym w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
całodobowe współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
dokumentowanie podejmowanych działań, w tym sporządzanie raportów i meldunków
współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
współdziałanie ze stanowiskiem pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
udział w realizacji zadań operacyjnych stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zapewniających ciągłość współdziałania w realizacji zadań związanych z wprowadzaniem, zmienianiem lub odwoływaniem określonego stopnia alarmowego
uruchamianie systemu ostrzegania i alarmowania
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego
znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
znajomość topografii województwa zachodniopomorskiego
umiejętność zwięzłego formułowania informacji
zdolność do działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresujących
umiejętność obsługi komputera (MS Office)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego
przeszkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 86
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500,00 zł.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1.selekcja ofert
2.pisemny sprawdzian wiedzy test
3.sprawdzenie umiejętności obsługi komputera
4.rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3360.
Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw praw człowieka
w Wydziale ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw CzłowiekaWarunki pracy
– praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
– kontakt z klientem zewnętrznym,
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
– praca w terenie związana z koniecznością badania akt sprawy poza siedzibą Ministerstwa,
– precedensowy charakter realizowanych zadań konieczność formułowania stanowisk w sytuacji braku ugruntowanych w danym zakresie poglądów,
– stres wynikający z konieczności zajmowania stanowiska w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia oceny przestrzegania przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji oraz wypracowanych na jej gruncie standardów, nierzadko o charakterze medialnym,
– budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych opinii celem opracowania stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na temat zasadności skarg kierowych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Monitorowanie przebiegu postępowań przed Trybunałem w sprawach dotyczących Polski, zasięganie informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych bądź na stronach internetowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w celu ustalenia aktualnego etapu postępowania.
Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach przeciwko Polsce oraz ich publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także redakcja Newslettera dotyczącego orzecznictwa Trybunału.
Analizowanie orzecznictwa (wyroków i decyzji) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski pod kątem stwierdzonych w nich naruszeń oraz upowszechnianie tych informacji wśród jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Przygotowywanie zestawień kwartalnych i rocznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.
Monitorowanie oraz analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, celem opracowania standardów dotyczących ochrony praw człowieka, wykorzystywanych w działalności Departamentu.
Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych co do ich zgodności z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, w tym Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Przygotowywanie projektów stanowisk i odpowiedzi na skargi, wnioski – w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej, interwencje, interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie w zakresie należącym do kompetencji Wydziału.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw człowieka,
znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
znajomość języka francuskiego na poziomie C1,
wiedza z zakresu mechanizmów ochrony praw człowieka,
znajomość terminologii prawniczej w języku angielskim oraz francuskim,
dokładność,
rzetelność,
odpowiedzialność,
umiejętność biegłej obsługi komputera,
zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność redagowania i sporządzania materiałów informacyjnych,
umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
umiejętność koordynowania działań,
samodzielność i inicjatywa,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w obszarze związanym z prawem międzynarodowym, w szczególności z mechanizmami ochrony praw człowieka,
przeszkolenie z zakresu praw człowieka,
dobra organizacja pracy,
odporność na stres,
umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
Kopie dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i języka francuskiego na poziomie C1. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego i francuskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4497,21 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,4).
List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce oferty pracy na stronie http://www.ms.gov.pl
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Informacje dodatkowe pod nr. tel. …… , …… .

Aplikuj

Technik Serwisu

Dla naszego klienta – międzynarodowego koncernu dostarczającego ciężko chorym pacjentom najwyższej jakości produkty lecznicze poszukujemy kandydatana na stanowisko Serwisanta sprzętu medycznego. Preferowane miejsce zamieszkania województwo dolnośląskie lub opolskie.

Technik Serwisu

SKS/SKS/2018/8/5

Zadania:
Instalacje, naprawy i przeglądy aparatów dystrybułowanych przez firmę na obsługiwanym terenie
Prowadzenie szkoleń dla użytkowników w zakresie obsługi instalowanych urządzeń
Reprezentowanie spółki w kontaktach dotyczących technicznych aspektów oferowanych wyrobów z dodatkowymi dostawcami, nadzór nad odnośną dokumentacją
Raportowanie wszelkiej działalności serwisowej w systemie informatycznym
Kontrola magazynu części zamiennych,

Wymagania:
Wykształcenie minimum technik elektronik (preferowane technik urządzeń medycznych)
Znajomość języka angielskiego (umiejętność komunikacji oraz czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej)
Umiejętności pracy w zespole
Komunikatywność
Szybkie przyswajanie wiedzy
Dobra organizacja pracy
Prawo jazdy kat. B
Mile widziane doświadczenie w pracy w serwisie sprzętu medycznego

Oferujemy:
Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Pakiet niezbędnych narzędzi pracy (telefon, laptop, samochód)
System niezbędnych szkoleń
Atrakcyjne wynagrodzenie
Atrakcyjne benefity pozapłacowe

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″