Główny inspektor

Główny inspektor

Urząd Morski w Słupsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny inspektor do spraw ochrony środowiska morskiego
w Inspektoracie Ochrony Środowiska MorskiegoWarunki pracy
Czynniki uciążliwe:
– praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie.
Bariery architektoniczne:
– schody,
– brak windy,
– brak podjazdu,
– brak odpowiednio dostosowanych toalet,
– brak drzwi odpowiedniej szerokości.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Nadzorowanie działalności kontrolnej inspektorów Inspektoratu Ochrony Środowiska Morskiego (SM) na obszarach morskich oraz na terenie portów
Nadzorowanie wydawania decyzji zezwalających na odkładanie do morza urobku z pogłębiania dna, na wykonywanie prac podwodnych i innych decyzji, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym
Nadzorowanie wykonywania usług w zakresie odbioru wód zaolejonych ze statków, utrzymywania w gotowości do użycia portowego sprzętu przeciwrozlewowego, badań czystości wód portowych
Analizowanie zagrożenia środowiska morskiego z wykorzystaniem systemów elektronicznych (SWIBŻ, PHICS, SeaTrackWeb, CleanSeaNet)
Ewidencjonowanie dostawców paliw żeglugowych oraz nadzorowanie poboru i badanie zawartości siarki w paliwie oraz sprawozdawczość w tym zakresie
Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedsięwzięć realizowanych i planowanych na morzu, w ramach współpracy resortowej i międzynarodowej
Nadzorowanie planów gospodarowania odpadami i zwalczania zanieczyszczeń w portach oraz działalności inspektorów SM w tym zakresie
Uczestniczenie w konferencjach, sesjach organizacji międzynarodowych, sympozjach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe profilowe (ochrona środowiska lub geografia lub biologia lub fizyka lub chemia)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w branży ochrony środowiska
Wiedza z zakresu morskiego oraz ochrony środowiska
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
umiejętność analizowania aktów prawnych w języku polskim i angielskim
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Słupsku – sekretariat al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.
Wynagrodzenie zasadnicze: 5171,80 zł + dodatek stażowy.
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Referacie Obsługi BezpośredniejWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa o charakterze administracyjno biurowym,
ciągła obsługa podatników,
zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek pięciokondygnacyjny bez windy;
toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;
przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;
stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
oświetlenie sztuczne i naturalne;
brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;
brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej oraz ich wstępne weryfikowanie pod względem formalnym w celu zapewnienia poprawności i kompletności składanych dokumentów,
Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komorkom urzędu informacji podatkowych,
Analizowanie deklaracji i innych informacji podatkowych złożonych przez podatników i płatników mające na celu zapewnienie ich zgodności z prawem,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów ustawy:
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
ustawy o rachunkowości,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od towarów i usług,
podatku od spadków i darowizn,
podatku akcyzowego,
Ordynacja podatkowa,
ustawa o służbie cywilnej,
umiejętność obsługi komputera : w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne uzupełnione studiami <br> podyplomowymi w tym zakresie, <br>
obsługa aplikacji specjalistycznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19
45-057 Opole lub składać w Sekretariacie V piętro.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy 3 016,88 zł.;
W ofercie należy podać dane kontaktowe adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail;
W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako Pismo ogólne do podmiotu publicznego platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wzory oświadczeń;
Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 17 maja 2018 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: …… (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), …… (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj

Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych
w Zespole Kierownika Projektu w Wydziale Realizacji Oddziału GDDKiA w BiałymstokuWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
-stres związany z wykonywanymi czynnościami,
-praca w biurze i częściowo w terenie,
-obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
-prowadzenie samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
-platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: realizacji inwestycji, kierowaniem pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw w zakresie nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzi kontrolę i monitoring realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy,
przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji, sprawdzanie i przygotowywanie Kierownikowi Projektu dokumentów finansowych do płatności, prowadzenie ewidencji postępu prac i rozliczeń finansowych,
udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień dodatkowych i uzupełniających, roszczeń, itp.) oraz przygotowywanie wniosków o zamówienia dodatkowe lub uzupełniające
współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: badań i nadzorów archeologicznych, wykonywania postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań, przygotowania wymaganych dokumentów do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych,
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji,
współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia inwestycji
wszelkie inne działania związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego wynikające z procedur obowiązujących w GDDKiA.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawo jazdy kat. B,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji,
znajomość prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
prawo jazdy kat. B,
umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej,
wykształcenie: wyższe budowlane, drogowe, ekonomiczne lub prawnicze
znajomość przepisów w zakresie ustawy o drogach publicznych,
znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych,
znajomość przepisów FIDIC
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Dokumenty można składać osobiście na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
– weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
– możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
– rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. …… .

Aplikuj

Referendarz

Referendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw systemu pieczy zastępczej i adopcji
w Wydziale Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcjiw Departamencie Polityki Rodzinnej Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; dwie windy, które są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych; łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; oznakowanie budynku w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dostosowaną dla potrzeb osób słabowidzących; automatyczne drzwi wejściowe do obiektu ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym; antypoślizgową wykładzinę na korytarzach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
interpretowanie przepisów z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dodatku wychowawczego dla: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczowychowawczych, organizacji pozarządowych oraz wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich i mediów, a także udzielanie odpowiedzi na listy i skargi obywateli,
udział w przygotowaniu oraz realizacji rządowych i resortowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
­przygotowywanie informacji i monitorowanie realizacji ustawy, z zakresu właściwości Wydziału,
współpraca z Departamentem Informatyki i Wydziałem Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości w zakresie systemu teleinformatycznego do obsługi systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie działu I, II, VIII
­Komunikatywność
­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
­Umiejętność współpracy
­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DSR-11

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
– sprawdzian wiedzy lub umiejętności.
Oferujemy:
– umowę o pracę (na zastępstwo), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,9.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-sluzbie-cywilnej-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/ ,
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W ofercie należy podać dane kontaktowe adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… , …… , …… lub …… .

Aplikuj

Górnik – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. należy do wąskiego grona wysoko wyspecjalizowanych firm działających w branży budownictwa podziemnego w kraju i za granicą. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku górniczym.
Działamy na rynku już od ponad 70 lat i zdołaliśmy wypracować własne rozwiązania techniczne i unikalne technologie.
Wykonujemy usługi dla spółek PGG, JSW, Tauron, Bogdanka, KGHM jak również za granicami kraju w Niemczech i Francji.
Podejmując pracę w naszej firmie masz pewność że rozpoczynasz bądź kontynuujesz swoją ścieżkę zawodową z najlepszymi na rynku.
Tylko u nas atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe premie i dodatki oraz pełne świadczenia socjalne, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Górnik
1/g/18
Obowiązki
Praca w systemie czterozmianowym, udział w procesach technologicznych oraz inne obowiązki związane z pracami na postęp.

Wymagania
Wykształcenie minimum podstawowe, z doświadczeniem jak i zaraz po szkole zawodowej

Oferujemy
·
atrakcyjne wynagrodzenie zależne od zajmowanego stanowiska i kwalifikacji
·
premię uznaniową w zależności od wykonywanych zadań
·
nagrodę z okazji Dnia Górnika (Barbórka)
·
specjalną nagrodę roczną tzw. 14-stkę
·
nagrodę jubileuszową
·
deputat węglowy
·
bon żywnościowy w wysokości 22zł za każdy przepracowany dzień
·
tzw. dojazdówka w wysokości 10zł za każdy przepracowany dzień
·
inne dodatki z racji pełnienia funkcji przodowego, strzałowego, kombajnisty, brygadzisty, sanitariusza, obsługa maszyn.
Poza składnikami o charakterze płacowym , pracownicy mają prawo do :
·
dodatkowego urlopu wypoczynkowego
·
świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym :
rodzinny wyjazd letni na bardzo korzystnych warunkach do własnego ośrodka nad morzem,
dopłaty do wczasów pod gruszą, do wypoczynku dzieci i młodzieży,
·
dodatkowo wiele innych atrakcyjnych wycieczek i imprez integracyjnych z trzech działających w firmie związków zawodowych
Klauzula : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”