Główny inspektor

Główny inspektor

Urząd Morski w Słupsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny inspektor do spraw ochrony środowiska morskiego
w Inspektoracie Ochrony Środowiska MorskiegoWarunki pracy
Czynniki uciążliwe:
– praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie.
Bariery architektoniczne:
– schody,
– brak windy,
– brak podjazdu,
– brak odpowiednio dostosowanych toalet,
– brak drzwi odpowiedniej szerokości.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Nadzorowanie działalności kontrolnej inspektorów Inspektoratu Ochrony Środowiska Morskiego (SM) na obszarach morskich oraz na terenie portów
Nadzorowanie wydawania decyzji zezwalających na odkładanie do morza urobku z pogłębiania dna, na wykonywanie prac podwodnych i innych decyzji, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym
Nadzorowanie wykonywania usług w zakresie odbioru wód zaolejonych ze statków, utrzymywania w gotowości do użycia portowego sprzętu przeciwrozlewowego, badań czystości wód portowych
Analizowanie zagrożenia środowiska morskiego z wykorzystaniem systemów elektronicznych (SWIBŻ, PHICS, SeaTrackWeb, CleanSeaNet)
Ewidencjonowanie dostawców paliw żeglugowych oraz nadzorowanie poboru i badanie zawartości siarki w paliwie oraz sprawozdawczość w tym zakresie
Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedsięwzięć realizowanych i planowanych na morzu, w ramach współpracy resortowej i międzynarodowej
Nadzorowanie planów gospodarowania odpadami i zwalczania zanieczyszczeń w portach oraz działalności inspektorów SM w tym zakresie
Uczestniczenie w konferencjach, sesjach organizacji międzynarodowych, sympozjach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe profilowe (ochrona środowiska lub geografia lub biologia lub fizyka lub chemia)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w branży ochrony środowiska
Wiedza z zakresu morskiego oraz ochrony środowiska
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
umiejętność analizowania aktów prawnych w języku polskim i angielskim
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Słupsku – sekretariat al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.
Wynagrodzenie zasadnicze: 5171,80 zł + dodatek stażowy.
Aplikuj