Starszy referent

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ewidencji i dokumentacji oprogramowania i polityk bezpieczeństwa
Referatu Informatyki Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Miejskiej Policji w BydgoszczyWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach brak wind. narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie dla jednostek i komórek podległych KMP w Bydgoszczy ewidencji licencji oraz nośników oprogramowania oraz tworzenie odpowiednich zestawień w celu zapewnienia wiedzy o stanie i aktualności oprogramowania,
prowadzenie i aktualizowanie dla jednostek i komórek podległych KMP w Bydgoszczy dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących polityk bezpieczeństwa, w zakresie Charakterystyka obszaru przetwarzania danych, Karty zabezpieczeń pomieszczeń oraz podpisanych przez użytkowników i osoby upoważnione oświadczeń o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, do którego mają nadane uprawnienia/upoważnienia,
przygotowywanie i prowadzenie dla Wydziału Łączności i Informatyki KMP w Bydgoszczy dokumentacji zbiorów manualnych zgodnie z obowiązująca polityką bezpieczeństwa,
prowadzenie dla Wydziału Łączności i Informatyki KMP w Bydgoszczy wykazu osób zapoznanych z generalnymi zasadami wykorzystania sprzętu teleinformatycznego,
przygotowywanie do wycofania nieaktualnych licencji wraz z ich nośnikami,
prowadzenie analizy wykorzystywania MTN i MPT w służbie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
dobra organizacja pracy,
komunikacja,
samodzielność,
znajomość rodzajów licencji,
praca w zespole.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce Praca w Policji dalej Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy).
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy z wykorzystaniem komputera i oprogramowania biurowego
posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście:
Wydział Kadr i Szkolenia
Komenda Miejska Policji ul. Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 36131

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce Praca w Policji dalej Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej KMP w Bydgoszczy informacja dla kandydatów o naborze nr 36131. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzy o ustawie o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, zasad użytkowania i rozpowszechnienia oprogramowania komercyjnego oraz opartego na licencji GNU/GPL, podstaw protokołu TCP/IP, znajomości budowy i serwisowania sprzętu komputerowego.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku starszego referenta 2 547,90 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 90/100) – we wszystkich składnikach wynagrodzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52- …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw zarządzania nieruchomościami oraz realizacji umów i zakupów
w Biurze Obsługi UrzęduWarunki pracy
– praca administracyjno-biurowa,
– praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
– zagrożenie korupcją,
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w trwałym zarządzie PUW lub użytkowanymi przez Urząd (m. in. nabywanie, zbywanie, oddanie w najem, użyczenie, wydzierżawienie, bieżące administrowanie powierzchniami)
prowadzenie spraw związanych z telefonią komórkową i stacjonarną jak również prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem usług konserwacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i kserograficznych
prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pomieszczeń Urzędu w sprzęt biurowy i urządzenia techniczne
prowadzenie rozliczeń i obciążeń związanych z obsługą sal konferencyjnych w tym odprowadzanie należności stanowiących dochód Skarbu Państwa, jak również uzyskania częściowego zwrotu poniesionych wydatków (koszty związane z czynszem i wydatkami eksploatacyjnymi)
prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat związanych z nieruchomościami m.in. składanie deklaracji podatkowych, ich korekt
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 t.j.)
umiejętność obsługi komputera
posiadanie następujących kompetencji: kreatywność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, umiejętność argumentowania, rzetelność i terminowość, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
wykształcenie: w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Podlaski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr .
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.300 zł
Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-596.
Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw opinii o potrzebie oceny oddziaływania
w Wydziale Ocen Oddziaływania na ŚrodowiskoWarunki pracy
– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
brak toalet dla niepełnosprawnych,
brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
budynek wyposażony w windę osobową,
siedziba urzędu mieści się na XI – XIII piętrze budynku ,
– dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
– zagrożenie korupcją,
– stres związany z obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli przedsiębiorstw i inwestorów, osób zaangażowanych w konflikty społeczne, dotyczące realizowanych inwestycji,
– presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych z wydaniem opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji,
Przygotowywanie projektów opinii stwierdzających potrzebę lub brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
Przygotowywanie projektów postanowień stwierdzających konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000,
Weryfikacja i opiniowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia w zakresie poszczególnych elementów środowiska, w tym w zakresie ochrony przed hałasem oraz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, w toku prowadzenia postępowań w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
Prowadzenie postępowań w sprawie porozumienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska dla przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednego województwa, na etapie wydawania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
Przygotowywanie informacji o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia,
Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw,
Uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemii, fizyki, lub pokrewne lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
Znajomość ustaw: O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, O odpadach, O służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
Otwarty stosunek do klienta,
Zdolność analitycznego myślenia,
Odpowiedzialność,
Umiejętności analizy opracowań eksperckich,
Umiejętność obsługi komputera (Windows),
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
Asertywność,
Kreatywność w działaniu,
Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .
W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności sprawdzających i przetwarzania danych
w Trzecim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3) Warunki pracy
praca administracyjno-biurowa,
praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
weryfikacja deklaracji podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień, bądź do usunięcia nieprawidłowości, stwierdzonych podczas weryfikacji deklaracji i zeznań podatkowych,
wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, a także przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości
Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
Umiejętność analitycznego myślenia
Komunikatywność
Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
Odporność na stres
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
85-056 Bydgoszcz z dopiskiem oferta pracy US we Włocławku – SKA-3

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dział I, II, III, IIIA, V, VII),
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ .
Wzory oświadczeń dostępne na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu …… lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Aplikuj

Asystent laboratoryjny

Asystent laboratoryjny

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny
w Centralnym Laboratorium w PoznaniuWarunki pracy
– praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni (Pracownia Analiz Instrumentalnych),
– praca wymaga sprawności ruchowej,
– praca m.in. w pozycji stojącej,
– praca wymaga stałej koncentracji.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– praca z monitorem ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na parterze i I piętrze budynku,
– szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni – 90 cm,
– w budynku brak windy,
– brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Narzędzia pracy:
– komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik instrumentalnych (analiza izotopowa)
nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań
wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz instrumentalnych
Samodzielność, inicjatywa, rzetelność.
Umiejętność pracy w zespole.
Umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły.
Znajomość obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
szkolenie z zakresu budowy, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025
umiejętność analitycznego myślenia
znajomość języka obcego (np. angielski, niemiecki) w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
komunikatywność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
(np. zaświadczenie, świadectwo pracy)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Centralne Laboratorium w Poznaniu ul. Reymonta 11/13
60-791 Poznań
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane oświadczenia, życiorys (CV) i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku „asystent laboratoryjny”. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap – test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. ……
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Hebrew consultant

Hebrew consultant
Poszukujemy kandydata ze znajomością języka Hebrajskiego do działu wsparcia dla PayPal
Umowa o pracę
Miejsce pracy Sofia
Wynagrodzenie:
BGN 2700 gross +5% performance bonus – 6220 PLN brutto

Zadania:
Praca z językiem hebrajskim, odpisywanie na zapytania użytkowników, kontakt mailowy i telefoniczny, weryfikowanie uzyskanych informacji

Gwarantujemy:
umowę o pracę,
opłacone zakwaterowanie razem z depozytem na 1,5 miesiąca,
ubezpieczenie medyczne,
podnoszenie kwalifikacji,
płatny urlop,
ZWROT KOSZTÓW TRANSPORTU do Sofii
oraz pakiet Voucherów/ Kuponów na artykuły spożywcze o wartości 30 Euro = 125 zł każdego miesiąca

Angielski służy tylko do wewnętrznej komunikacji z przełożonymi i współpracownikami angielski min B1/ B2

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV w języku angielskim na
[Apply online] z dopiskiem Hebrew Job in Sofia
  
Polub nas na https://www.facebook.com/Personnel-and-Media-Solutions- …… /
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Jeżeli chcecie Państwo, by wasze dane były wykorzystane w tym i kolejnych procesach rekrutacyjnych , prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personnel and Media Solutions, Piaseczno ul. Młynarska 39 lok.132  dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji  w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, Poinformowano mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych. Powyższe dane podaję dobrowolnie
 

Poszukujemy kandydata ze znajomością języka Hebrajskiego do działu wsparcia dla PayPal
Umowa o pracę
Miejsce pracy Sofia
Wynagrodzenie:
BGN 2700 gross +5% performance bonus – 6220 PLN brutto

Zadania:
Praca z językiem hebrajskim, odpisywanie na zapytania użytkowników, kontakt mailowy i telefoniczny, weryfikowanie uzyskanych informacji

Gwarantujemy:
umowę o pracę,
opłacone zakwaterowanie razem z depozytem na 1,5 miesiąca,
ubezpieczenie medyczne,
podnoszenie kwalifikacji,
płatny urlop,
ZWROT KOSZTÓW TRANSPORTU do Sofii
oraz pakiet Voucherów/ Kuponów na artykuły spożywcze o wartości 30 Euro = 125 zł każdego miesiąca

Angielski służy tylko do wewnętrznej komunikacji z przełożonymi i współpracownikami angielski min B1/ B2

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV w języku angielskim na
[Apply online] z dopiskiem Hebrew Job in Sofia
  
Polub nas na https://www.facebook.com/Personnel-and-Media-Solutions- …… /
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Jeżeli chcecie Państwo, by wasze dane były wykorzystane w tym i kolejnych procesach rekrutacyjnych , prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personnel and Media Solutions, Piaseczno ul. Młynarska 39 lok.132  dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji  w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, Poinformowano mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych. Powyższe dane podaję dobrowolnie

Pracownik Działu Kadr i Płac

CREM Sp. z o. o. w związku z planami rozwojowymi poszukuje do siedziby firmy we Wrocławiu:

Pracownik Działu Kadr i Płac

Zakres czynności:
wsparcie pracowników Działu Kadr i Płac w bieżących czynnościach
obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej dotyczącej działu
segregowanie i archiwizowanie dokumentów kadrowo-płacowych
przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
przygotowywanie odpowiedzi dot. zajęć komorniczych i administracyjnych
wystawianie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach dot. umów cywilnoprawnych
Wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym, bardzo mile widziani studenci
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane
umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność, kreatywność
odporność na stres
Oferujemy:
na początek zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
pracę w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania
możliwość dalszego rozwoju zawodowego
prywatną opiekę medyczną
przyjazną atmosferę pracy
spotkania integracyjne, eventy, wspólne wyjścia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
Prosimy o dodanie w treści CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez CREM Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie osobnej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez CREM Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę.

Administratorem danych osobowych jest spółka CREM Sp. z o.o., ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS
…… , NIP …… , ogłaszająca rekrutację.

Dane kontaktowe z przedstawicielem Administratora w sprawie przetwarzania danych: [Apply online].

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i
dobrowolnej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody na udział w
przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane do cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

Odbiorcami danych są: podmioty obsługujące stronę internetową, osoby upoważnione do przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych, podmioty powiązane z Administratorem, pomioty przetwarzające dane.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.