Starszy referent

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ewidencji i dokumentacji oprogramowania i polityk bezpieczeństwa
Referatu Informatyki Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Miejskiej Policji w BydgoszczyWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach brak wind. narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie dla jednostek i komórek podległych KMP w Bydgoszczy ewidencji licencji oraz nośników oprogramowania oraz tworzenie odpowiednich zestawień w celu zapewnienia wiedzy o stanie i aktualności oprogramowania,
prowadzenie i aktualizowanie dla jednostek i komórek podległych KMP w Bydgoszczy dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących polityk bezpieczeństwa, w zakresie Charakterystyka obszaru przetwarzania danych, Karty zabezpieczeń pomieszczeń oraz podpisanych przez użytkowników i osoby upoważnione oświadczeń o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, do którego mają nadane uprawnienia/upoważnienia,
przygotowywanie i prowadzenie dla Wydziału Łączności i Informatyki KMP w Bydgoszczy dokumentacji zbiorów manualnych zgodnie z obowiązująca polityką bezpieczeństwa,
prowadzenie dla Wydziału Łączności i Informatyki KMP w Bydgoszczy wykazu osób zapoznanych z generalnymi zasadami wykorzystania sprzętu teleinformatycznego,
przygotowywanie do wycofania nieaktualnych licencji wraz z ich nośnikami,
prowadzenie analizy wykorzystywania MTN i MPT w służbie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
dobra organizacja pracy,
komunikacja,
samodzielność,
znajomość rodzajów licencji,
praca w zespole.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce Praca w Policji dalej Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy).
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy z wykorzystaniem komputera i oprogramowania biurowego
posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście:
Wydział Kadr i Szkolenia
Komenda Miejska Policji ul. Wojska Polskiego 4f
85-171 Bydgoszcz z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 36131

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce Praca w Policji dalej Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej KMP w Bydgoszczy informacja dla kandydatów o naborze nr 36131. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzy o ustawie o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, zasad użytkowania i rozpowszechnienia oprogramowania komercyjnego oraz opartego na licencji GNU/GPL, podstaw protokołu TCP/IP, znajomości budowy i serwisowania sprzętu komputerowego.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku starszego referenta 2 547,90 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 90/100) – we wszystkich składnikach wynagrodzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52- …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj