KIEROWCA kat. C – 2000 € obsługa śmieciarki, pon pt, opłacone mieszkanie

Walter-Fach-Kraft Personal GmbH, niemiecki pracodawca z 21-letnim stażem, zatrudniający pracowników zna terenie Niemiec
i Austrii. Gwarantujący niemiecką umowę o pracę i dostęp do wszelkich świadczeń socjalnych

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Kierowca kat. C
miejsce pracy: Gütersloh / Lemgo

Jeśli chcesz pracować na stałej niemieckiej umowie z wysoką stawką – ta oferta jest właśnie dla Ciebie ! Marzą ci się
określone godziny pracy, a potem zasłużony wypoczynek w jednoosobowym pokoju, który w całości opłaci pracodawca
Aplikuj !

Obowiązki kierowcy kat. C:
– prowadzenie pojazdu ciężarowego przeznaczonego do odbioru odpadów.

Wymagania:
– prawo jazdy kat. C z kodem 95,
– aktualna karta kierowcy,
– komunikatywna znajomość języka niemieckiego.

Oferujemy:
1. Niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony u sprawdzonego pracodawcy.
2. Terminowe i atrakcyjne wynagrodzenie oraz podwyżkę po trzech przepracowanych miesiącach.
3. Możliwość wypracowania nadgodzin.
4. Komfortowe jednoosobowe pokoje opłacone przez pracodawcę.
5. Do 200 € za polecenie dodatkowego pracownika.
6. Odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
7. Pracę przy użyciu nowoczesnej floty samochodowej.
8. Niemieckie ubezpieczenie socjalne oraz zdrowotne.
9. Płatne urlopy i premie świąteczne.
10. Możliwość otrzymania zaliczki już po pierwszym przepracowanym tygodniu.
11. Bezpłatne ubranie robocze.
12. Opiekę polskiego konsultanta oraz kompletną pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (zameldowanie, uzyskanie
korzystnej klasy podatkowej czy Kindergeld).
13. Łatwy dojazd do miejsca pracy oraz pomoc przy organizacji wyjazdu do Niemiec.

… oraz wiele więcej
Zainteresowany ?

Wyślij CV na adres: [Apply online] lub dzwoń pod numery tel.:
…… , ……
Wszystkie oznaczenia są skierowane do obu płci.

Inspektor

Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli i przestrzegania Prawa budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w KrasnymstawieWarunki pracy
praca w urzędzie, wyjazdy kontrolne na terenie powiatu krasnostawskiego , wyjazdy na szkolenia, samochód służbowy , praca na drugim piętrze w budynku bez windy,toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,praca przy komputerze
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
udział w kontroli robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych
przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych
rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe budowlane
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie ul.Marka Sobieskiego 3 pokój nr. ……
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Starszy referent

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Dziale Kontroli Podatkowej Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie,
praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze w budynku II piętrowym,
stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
główne wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich, umożliwiający dostęp do parterowej części budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie kontroli podatkowych na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy, o ile mają charakter losowy;
prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą;
opracowywanie projektów pism, zawiadomień, postanowień, w tym w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku;
prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy;
wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych;
opracowywanie wyników kontroli podatkowych i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w celu wykorzystania ustaleń kontroli i realizacji zadań;
współpraca z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych;
obsługa aplikacji informatycznych niezbędnych do realizowania zadań działu oraz prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej,
znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
biegła obsługa komputera,
cierpliwość, dokładność, uprzejmość, komunikatywność,
umiejętność przekazywania informacji,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe
podstawowa wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku pracy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1 z dopiskiem: oferta pracy nr 36234

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.016,88 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ……
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji BadańWarunki pracy
– Praca administracyjno-biurowa.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej.
W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
– Praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
koordynowanie i organizowanie prac w zakresie udostępniania danych jednostkowych nieidentyfikowanych dla potrzeb badań naukowych na stanowisku Naukowiec w zakresie: oceny formalnej wniosku, opracowaniem instrukcji dla osób korzystających ze stanowiska Naukowiec, przygotowaniem danych do udostępnienia, udzieleniem uprawnień dostępu naukowcom do danych, w celu umożliwienia naukowcom prac z wykorzystaniem zbiorów danych udostępnionych przez GUS z uwzględnieniem zapisów umowy,
współpraca z CIS w zakresie opracowania i wdrożenia narzędzi i środowiska, wykorzystywanych w procesie udostępniania danych jednostkowych nieidentyfikowanych dla badań naukowych, w celu zapewnienia dobrych warunków pracy na stanowisku Naukowiec,
współpraca z Departamentami GUS oraz Komisją Metodologiczną w celu zapewnienia naukowcom dostępu do danych w możliwym zakresie i formie,
opiniowanie i analizowanie aktów prawnych i innych dokumentów krajowych i międzynarodowych w celu prawidłowej realizacji zadań należących do Wydziału,
identyfikowanie i monitorowanie obszarów ryzyka z zakresu prac Wydziału, w celu minimalizacji zagrożeń i podejmowania działań naprawczych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość ustawy o statystycy publicznej,
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
znajomość innych regulacji krajowych i UE dotyczących tajemnic prawnie chronionych,
umiejętność obsługi komputera (MS Office),
wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
rzetelność,
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
współpraca,
orientacja na klienta/interesanta,
radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
kreatywność,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze organizacji i metodologii badań realizowanych w statystyce publicznej,
znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze organizacji i metodologii badań realizowanych w statystyce publicznej,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa z dopiskiem: oferta nr 162/PK/2018

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 998 zł + dodatek stażowy.
Dokumenty można składać:
1)w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej Oferty kandydatów do pracy w GUS w godzinach pracy Urzędu 8.15-16.15 w zamkniętych kopertach lub
2)w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… , …… , …… , …… , …… , …… , …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Aplikuj

Księgowy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw rachunkowości
w Drugim Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym Wrocław – FabrycznaWarunki pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
Budynek biurowy o sześciu kondygnacjach naziemnych
Wydzielona ilość miejsc parkingowych przy budynku dla pracowników
Na parkingu przy budynku, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych
Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
Tylko na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych
Dojazd na wszystkie piętra dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
Zaplecze socjalne
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom
Analiza danych wynikających z kart kontowych, weryfikacja prawidłowości dokonanych księgowań w celu rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia zapisów w księgach rachunkowych
Dokonywanie zwrotów podatków oraz nadpłat podatnikom/płatnikom oraz dystrybuowanie wpływów uprawnionym organom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
Umiejętność redagowania pism
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24, 26
53-333 Wrocław pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR 36255
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP – > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.
W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej dostępne są pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Metody i techniki naboru:
– rozmowa kwalifikacyjna.
Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.016,88 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,6100.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
…… (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
…… e-mail: Aplikuj (sprawy organizacyjne i formalne).
Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
– z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
– z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Dodatkowa praca przy załadunku towaru w godzinach 6-10

Dodatkowa praca przy załadunku towaru w godzinach 6-10

Agencja Zatrudnienia KS Service Sp. z o. o. jest ogólnopolską Agencją Zatrudnienia, certyfikowaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 7254. Od wielu lat pomagamy pracownikom w znalezieniu odpowiedniej dla siebie pracy, a Klientom umożliwiamy pozyskiwanie najlepszych specjalistów na rynek polski i europejski. Nasza agencja posiada belgijskie certyfikaty w regionie Flandrii, Brukseli oraz Walonii, co stanowi gwarancję legalności i jakości świadczonych przez nas usług.
Obecnie dla naszego klienta z branży logistycznej, poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku Magazyniera w Straszynie
Oferujemy
Stabilne zatrudnienie w oparciu o
umowę o pracę (1/2 etatu),

Atrakcyjne wynagrodzenie
podstawowe w kwocie 1600 zł brutto
System premiowy sięgający nawet 15 % wynagrodzenia
Praca odbywa się
w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach porannych (6:00 – 10:00).
Zapewniamy odpowiednie przeszkolenie do pracy i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Zadania
Do głównych obowiązków należeć będzie: załadunek i rozładunek kontenerów, zachowanie czystości i porządku na terenie magazynu oraz inne prace zlecone przez przełożonego.

Oczekujemy
Nie wymagamy doświadczenia!

Od kandydatów oczekujemy umiejętności pracy w zespole i dobrej kondycji fizycznej. Poszukujemy osób gotowych do podjęcia natychmiastowej współpracy.

Aplikuj

Handlowiec Regionalny

Handlowiec Regionalny

Agencja Zatrudnienia KS Service Sp. z o. o. jest ogólnopolską Agencją Zatrudnienia, certyfikowaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 7254. Od wielu lat pomagamy pracownikom w znalezieniu odpowiedniej dla siebie pracy, a Klientom umożliwiamy pozyskiwanie najlepszych specjalistów na rynek polski i europejski. Nasza agencja posiada belgijskie certyfikaty w regionie Flandrii, Brukseli oraz Walonii, co stanowi gwarancję legalności i jakości świadczonych przez nas usług.
Obecnie dla jednego z naszych Klientów działającego w branży oświetlenia LED, poszukujemy Handlowca Regionalnego ze znajomością j. niemieckiego.
OFERUJEMY:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w
stałych godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku
konkurencyjne wynagrodzenie
miesięczny system premiowy
bonusy świąteczne w postaci dodatków pieniężnych
możliwość rozwoju

WYMAGANIA:
znajomość j. niemieckiego na poziomie B2
doświadczenie w branży handlowej minimum 1 rok
prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wyjazdów służbowych

Doświadczenie lub wiedza z zakresu branży oświetlenia LED będzie dodatkowym atutem.

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
pozyskiwanie klientów
budowanie i utrzymywanie relacji z klientami
przygotowywanie ofert handlowych

Aplikuj teraz, czekamy właśnie na Ciebie!

Aplikuj