Specjalista

Specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Biurze Zdrowia i Ochrony ZwierzątWarunki pracy
Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje).
Miejsce i otoczenie organizacyjnotechniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych.
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
uczestniczenie w ustalaniu jednolitych zasad zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym szczegółowych zasad postępowania wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii,
uczestniczenie w opracowywaniu aktów prawa wewnętrznego, planów gotowości oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych krajowych i unijnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
uczestniczenie w nadzorowaniu działań prowadzonych przez wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
prowadzenie spraw związanych z zadaniami GLW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym z obsługą systemu ADNS, analizą pojawiających się zagrożeń, opracowywaniem możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej.
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
kompetencje: rzetelność, komunikatywność, terminowość, kreatywność.
wiedza: znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, przepisów weterynaryjnych dotyczących zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt, kodeksu postępowania administracyjnego.
umiejętności: pracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, analityczne.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
wykształcenie: wyższe weterynaryjne, specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej
znajomość języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na poziomie B2
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa z dopiskiem „oferta pracy” i numerem ogłoszenia
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę od 02.11.2018.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ok. …… zł brutto.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. List motywacyjny, życiorys, klauzula informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Życiorys powinien zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.”
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.
Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony http://www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
Dodatkowe informacje: 22- …… .
Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego, ewidencji, prowadzenia zbiorów bibliotecznych.
Zespół Kadr i SzkoleniaWarunki pracy
Praca biurowa, ośmiogodzinny system pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym- powyżej 4 godzin dziennie. Praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynków należących do kompleksu budynków KPP w Raciborzu. Stanowisko pracy Inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia usytuowane jest na pierwszym piętrze w budynku A. Budynek A nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
udział w realizacji polityki szkoleniowej funkcjonariuszy i pracowników KPP w Raciborzu,
obsługa systemu e- PFRON,
prowdzenie zbiorów absencji chorobowej i urlopowej,
sporządzanie planów urlopów,
gromadzenie, ewidencjonowanie oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych tut. KPP,
ewidencjonowanie pism i dokumentów wpływających i wychodzących z Zespołu Kadr i Szkolenia,
bierzące archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w Zespole,
wydawanie i rejestrowanie w systemie informatycznym skierowań na badania okresowe.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Bosacka 42
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2132,05 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem ” Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia”.
Składając wymagane dokumenty kandydaci i kandydatki wyrażają zgodę na udział w rozmowach kwalifikacyjnych oraz ewentualnych sprawdzeniach wiadomości, bądź umiejętności na proponowanym stanowisku.
Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani na adres kontaktowy podany w ofercie ( telefonicznie lub e-mail).
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ……
Aplikuj

Inspektor ochrony zabytków

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych
Delegatura WałbrzychWarunki pracy
Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją.
Praca na komputerze, bariery architektoniczne w budynku-brak windy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działań w zabytkach
uczestniczy w odbiorach wykonanych prac remontowych w zabytkach w celu oceny poprawności wykonania prac pod względem ochrony zabytków oraz nadzór nad tymi pracami
przeprowadza kontrole stanu zachowania, sposobu użytkowania oraz sposobu wykonania prac budowlanych i konserwatorskich zabytków nieruchomych
sporządza zalecenia konserwatorskie, a także zakres zmian które mogą być wprowadzone w tym zabytku
opiniuje kosztorysy i programy prac przedkładane przy ubieganiu się o dotację z budżetu państwa
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe ,wyższe co najmniej na poziomie licencjatu, historia sztuki, ochrona zabytków, architekt lub inżynier budowlany posiadający wiedzę i zainteresowania z zakresu historii architektury i urbanistyki
umiejętność stosowania prawa w praktyce
działania w sytuacjach stresowych
umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
obsługa programu Microsoft Office
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu ul.Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie – brutto – 2949,99+ wysługa lat (lata pracy potwierdzone świadectwami pracy).
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.
Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).
Na ofercie proszę umieścić nr ogłoszenia o naborze.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw postępowań podatkowych
w Referacie Podatków Majątkowych i Sektorowych, Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym w ElbląguWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy komputer, bariery architektoniczne: budynek 2-piętrowy nie posiada windy, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów orzeczeń w celu ustalenia właściwego wymiaru podatku,
rozpatrywanie środków odwoławczych i przygotowywanie projektów i wniosków w celu właściwego rozstrzygnięcia, zakwalifikowania środka odwoławczego bądź wyboru prawidłowego trybu postępowania,
wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu ochrony interesów budżetu państwa.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego,
komunikatywność
w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Oferty pracy należy przesyłać na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
– z dopiskiem Oferta pracy US Elbląg – referent SPM

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Pisemny test wiedzy merytorycznej,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393).
Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3.000 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu …… , e-mail: Aplikuj

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Pierwszym Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV)Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa,
-obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
-użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
-zagrożenie korupcją,
-permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, natomiast budynek
wyposażony jest w windę, której szerokość zapewnia wjazd wózka inwalidzkiego,
– budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących,
niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową,
– węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnoprawnych ruchowo tylko na parterze
budynku – w sali obsługi podatnika.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Orzekanie w I instancji oraz załatwianie środków odwoławczych
Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie nadzorowanych zadań, niezastrzeżonych dla innych komórek
Informowanie komórki ds. karnych skarbowych o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
Prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych z zakresu działania komórki
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem nabór referent Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV) Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach – 2416

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji Dokumenty i oświadczenia niezbędne.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) …… .

Aplikuj

Starszy specjalista

Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw potwierdzania nabywania nieruchomości zajętych pod drogi
w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiWarunki pracy
Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy centralne.
Praca w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, stres związany z pracą tzw. trudnym klientem, duża ilość spraw przypadająca na jednego pracownika, praca pod presją czasu.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
analizowanie wniosku wraz z dokumentacją do niego załączoną w celu przygotowania decyzji administracyjnej
gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w celu przygotowania decyzji administracyjnej
ocenianie zgromadzonego materiału w sprawie i na tej podstawie przygotowywanie zlecenia wykonywania map lub opracowań geodezyjnych oraz oceniania prawidłowości ich wykonania
gromadzenie dokumentacji, działając na wniosek lub z urzędu, w celu umożliwienia weryfikacji decyzji przez właściwy organ w trybach nadzwyczajnych
badanie odwołania od decyzji w celu zastosowania samokontroli albo przesłania do organu II instancji
archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca lub staż
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta bud.C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem ,,Oferta pracy nr 36362”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 600 zł – 2 800 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… lub ……

Aplikuj

PRACOWNIK MAGAZYNU

Wiodąca firma produkcyjno-handlowa o międzynarodowym zasięgu z branży techniki zamocowań i narzędzi ręcznych zlokalizowana w Krakowie Nowa Huta poszukuje:

PRACOWNIK MAGAZYNU

Obowiązki
przyjmowanie i sprawdzanie zgodności dostarczanego towaru z dowodem dostawy,
przygotowywanie i wydawanie z magazynu ekspediowanego towaru,
układanie, segregacja i porządkowanie towaru na pólkach (paletach),
pilnowanie poprawności i zgodności faktycznego stanu magazynu z komputerowym.
kontrola ilościowo-jakościowa towarów,
dbanie o czystość na stanowisku pracy.

Wymagania
odpowiedzialność i dokładność
umiejętność obsługi komputera
komunikatywność,
umiejętność pracy z zespole
uczciwość, rzetelność i punktualność
nie wymagamy doświadczenia
uprawnienia na wózek widłowy mile widziane

Oferujemy
umowę o pracę (poniedziałek – piątek)
pracę w firmie o pozycji lidera na rynku
możliwość rozwoju zawodowego w strukturach organizacji
pracę w młodym zgranym zespole oraz otwartą i przyjazną atmosferę
możliwość realizowania własnych umiejętności i ciągłego rozwoju

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

Junior Project Manager ze znajomoscia j. niemieckiego

Junior Project Manager ze znajomoscia j. niemieckiego
7-10-51934

Dla naszego Klienta, w związku z rozwojem struktur organizacyjnych działu IT, poszukujemy osoby na stanowisko:

Junior Project Managera

Miejsce pracy: Katowice

Obowiązki:
– Wdrażanie projektów w zakresie IT (nowe systemy, oprogramowanie) w Polsce
– Zarządzanie infrastrukturą IT (HW, SW)
– Proponowanie i implementacja usprawnień
– Testy nowych środowisk
– Pomoc techniczna w zakresie 2. i 3. linii
– Tworzenie specyfikacji technicznych i szkolenie użytkowników
– Współpraca z Centralą w Niemczech

Wymagania:
– min. roczne doświadczenie w środowisku IT (np. wsparcie infrastruktury – systemy i sieci)
– komunikatywna znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny
– znajomość systemu Linux, sieci LAN/WAN
– umiejętność pisania zapytań w SQL oraz pracy z bazami danych Oracle
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów
– wyksztalcenie wyższe

Oferujemy:
– mozliwość rozwoju i zdobycia pierwszych doswiadczeń w pracy Project Managera
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w międzynarodowej firmie
– możliwość wykorzystywania języka niemieckiego w codziennej pracy
– atrakcyjne wynagrodzenie
– bogaty pakiet benefitów pozafinansowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do kursów językowych, miejsce parkingowe dla pracowników)

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Więcej podobnych ofert pracy na http://www.grafton.pl/pl/job-search?disciplines=it-komunikacja

Aplikuj

Magazynier – Sortowanie przesyłek – zmiana do wyboru. Od zaraz!

Agencja Pracy Tymczasowej Toolip HR Sp. z o.o. (nr certyfikatu 8564) w związku z projektem rekrutacyjnym dla naszego Kontrahenta, jednej z największych firm kurierskich w Polsce, poszukujemy osób na stanowisko: Sortowanie przesyłek
Miejsce pracy: Częstochowa

Magazynier – Sortowanie przesyłek – zmiana do wyboru. Od zaraz!

Obowiązki
– sortowanie przesyłek (skanowanie oraz przenoszenie paczek za pomocą taśmociągu)
– sprawdzanie przesyłek przekierowanych lub niedoręczonych poprzedniego dnia
– rozładunek i załadunek transportu do innych oddziałów
– utrzymanie porządku w magazynie

Wymagania
– zaangażowania oraz chęci do pracy
– dyspozycyjności
– umiejętności pracy pod presja czasu
– odpowiedzialności i sumienności
– doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy
– umowę cywilnoprawną
– pracę od zaraz
– pełne szkolenie stanowiskowe
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– możliwość rozwoju zawodowego

Zmiany do wyboru:
# 8 godzin dziennie (w godzinach 02:00-10:00) – stawka 17 zł/h brutto
# 3-3,5 godzin dziennie (w godzinach 5:00 -8:00/8:30) – stawka 17 zł/h brutto
# 6- 6,5 godzin dziennie (w godzinach 14:00-20:00/20:30) – stawka 15 zł/h brutto
Istnieje możliwość pracy tylko w systemie jednozmianowym (nie ma możliwości pracy np. jeden tydzień na zmianę poranną, a drugi na popołudniową)
Ewentualnie zmiany łączone rano+popołudnie.
Toolip HR (c.8564)

Aplikuj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Toolip HR Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-735) przy ulicy ul. Władysława Łokietka 23a/37. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres : Aplikuj
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Toolip HR Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-735) przy ulicy ul. Władysława Łokietka 23a/37. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres : Aplikuj
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, której dotyczy niniejsze zgłoszenie.