Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności sprawdzających
w Czwartym Dziale Czynności Analitycznych i SprawdzającychWarunki pracy
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca na V piętrze siedmiopiętrowego budynku, dojazd na piętra dwoma windami. Praca w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją mechaniczną (nawiewno-wywiewną), brak możliwości otwierania okien. Obiekt i pomieszczenia pracy spełniają wymogi zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności;
prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń;
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
sporządzanie pism w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych;
prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających dotyczących prawidłowości deklaracji podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności;
analizowanie danych będących w posiadaniu organu podatkowego w celu efektywnego wyselekcjonowania podatników / płatników nieprawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych i podjęcia wobec nich dalszych czynności;
sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych;
sporządzanie sprawozdań, zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: US. Warszawa – Praga, nr ogłoszenia 36589
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
UMOWA NA ZASTĘPSTWO.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: ……

Aplikuj

Księgowy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw rozliczeń podatkowych
w Pierwszym Dziale RachunkowościWarunki pracy
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, w pięciokondygnacyjnym budynku, posiadającym dwie windy osobowe, bez podjazdu do nich dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wejście do budynku, ciągi komunikacyjne oraz toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
księgowanie na kartach kontowych podatników przypisów, odpisów i wpłat w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych;
realizowanie zwrotów i nadpłat podatku na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia budżetu Państwa z podatnikiem;
monitorowanie wpłat z wydanych decyzji w sprawie rat i odroczeń w celu weryfikacji ich terminowości;
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw;
uzgadnianie zaksięgowanych przypisów i odpisów z odpowiednimi rejestrami, a zaksięgowanych wpłat z wyciągami bankowymi w celu weryfikacji prawidłowości księgowań;
wydawanie postanowień w celu poinformowania podatnika o sposobie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: US. Wołomin, nr ogłoszenia 36593
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
UMOWA NA ZASTĘPSTWO.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: …… wew. 175

Aplikuj

Asystent laboratoryjny

Asystent laboratoryjny

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny do spraw badań metodami molekularnymi
w Centralnym Laboratorium w ToruniuWarunki pracy
praca w laboratorium biologicznym,
kontakt z materiałem roślinnym i odczynnikami chemicznymi, w tym
substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie,
praca w zespole oraz współpraca z innymi laboratoriami,
prowadzenie szkoleń, instruktażu oraz bieżącego doradztwa w sprawach związanych
z zastosowaniem technik biologii molekularnej,
duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań,
praca pod presją czasu,
krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na
parterze i na 1. piętrze brak windy, drzwi na klatkę schodową wyposażone są w
samozamykacze).
narzędzia i materiały pracy – obsługa wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej (do
metod PCR i real time PCR), innego wyposażenia laboratoryjnego oraz biurowego
(komputer, skaner, drukarka),
Praca przy monitorze ekranowym nie więcej niż 4 godziny dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie szczegółowych analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji organizmów szkodliwych dla roślin z zastosowaniem metod biologii molekularnej,
przygotowywanie zaplecza technicznego do prac analitycznych, w tym zaopatrzenie w niezbędny sprzęt, odczynniki i akcesoria,
utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarzadzania Laboratorium w Centralnym Laboratorium,
prowadzenie szkoleń, instruktażu oraz bieżącego doradztwa w sprawach związanych z wykonywaniem badań z zastosowaniem metod biologii molekularnej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe biologiczne, biologia molekularna lub biotechnologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
znajomość metod analitycznych stosowanych w biologii molekularnej
doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zastosowaniem metod biologii molekularnej. (PCR, real-time PCR),
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej z zakresu biologii molekularnej),
zdolność analitycznego myślenia
umiejętność rozwiązywania problemów
samodzielność
dokładność
zdolności manualne
umiejętność pracy w zespole
systematyczność i terminowość
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
ogólna znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie ww. dziedzinie.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA al. Jana Pawła II nr 11
00-828 Warszawa
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta na stanowisko asystenta laboratoryjny ds. badań metodami molekularnymi.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że:
1)Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (adres siedziby: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, kontakt e mail: Aplikuj, tel. …… , …… );
2)Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
3)Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
4)Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;
5)Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania naboru. Po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu;
6)Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
7)Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: Aplikuj ;
9)Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Aplikuj

Starszy inspektor

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ORGANIZACJI PRACY
STANOWISKO DS. ORGANIZACJI PRACYWarunki pracy
– praca administracyjno biurowa;
– praca na pierwszym piętrze budynku;
– praca przy komputerze oraz innych sprzętach techniki biurowej takich jak: skaner, drukarka, fax;
– praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne.
– brak windy w budynku;
– brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1.Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy i sprawozdawczości Komendy Powiatowej
2.Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, w tym regulaminów, instrukcji, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
3.Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
4.Planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych przy pomocy wyznaczonych kontrolerów z innych komórek organizacyjnych oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
5.Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych przez komórki organizacyjne i pracowników
6.Prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz ustalanie możliwości brakowania akt niepodlegających archiwizacji, w tym prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania archiwum
7.Zastępstwo na stanowisku pracy w kancelarii ogólnej Komendanta Powiatowego
8.Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników, w tym: prowadzenie spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków; prowadzenie spraw związanych z okresową opinią służbową strażaków i okresową oceną pracowników j; analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego; przygotowywanie zakresów czynności dla Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz dla kierujących komórkami organizacyjnymi, w tym dowódców
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie Administracja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Na stanowisku o podobnym zakresie zadań w jednostkach państwowej sfery budżetowej
wykształcenie: wyższe Administracja
Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy;
Znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek budżetowych;
Znajomość programów płacowo kadrowych, kancelaryjnych
Umiejętność analitycznego myślenia;
Umiejętność pracy w zespole;
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenia i kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, przydatnych w pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ UL. KOLEJOWA 142, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Oferta zatrudnienia na stanowisko starszego inspektora ds. organizacji pracy należy składać osobiście w sekretariacie tut. Komendy Powiatowej PSP (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) lub (decyduje data wpływu do urzędu) listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. włącznie.
Inne informacje:
1.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2.Nabór organizowany jest w oparciu o przepisy Rozdziału 3 Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559).
3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
4.Praca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 15.30.
5.Planowany termin rozpoczęcia pracy II połowa listopada 2018 r.,
6.Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
7.Wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie tut. Komendy Powiatowej PSP i na stronie internetowej: http://kazimierza-wielka.straz.kielce.pl
8.Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
9.Weryfikacja spełnienia przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Niezbędne dokumenty i oświadczenia. W związku z powyższym, aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia z w/w części ogłoszenia.
10.Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to każdego etapu naboru. Kandydatki / kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
11.Nabór składa się z następujących etapów: a.weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych; b.sprawdzian wiedzy; c.rozmowa kwalifikacyjna; d.ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia kandydatek / kandydatów.
12.Zgromadzone w trakcie naboru oferty zatrudnienia będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
13.Szczegółowe informacje o warunkach pracy i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu:
(0-41) …… wew. 203
14.Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, oraz na stronach internetowych: https://ogloszenia.kprm.gov.pl https://kppspkazimierzawielka.bip.gov.pl/search/joboffers/ http://kazimierza-wielka.straz.kielce.pl https://kwpspkielce.bip.gov.pl/search/joboffers/

Aplikuj

Konsultant ds. CIT/VAT

SMART-HR – Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń.
Dla naszego klienta prestiżowej firmy międzynarodowej działającej w obszarze usług audytorskich i doradczych, w związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko:

Konsultant ds. CIT/VAT

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
·
Całościowe wsparcie klientów firmy we wszystkich kwestiach podatkowych: rozpoznanie potrzeb, przygotowanie rekomendacji i wdrażanie rozwiązań,

·
Udział w rozliczaniu wybranych podatków, udział w przeglądach podatkowych i/lub przygotowywanie kalkulacji podatkowych,
·
Reprezentowanie wysokich standardami jakości doradztwa.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:
·
Min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa CIT (mile widziane doświadczenie w zakresie podatku VAT),
·
Wykształcenia wyższego kierunkowego (finansowe, ekonomiczne, prawne),
·
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
·
Bardzo dobrej znajomości MS Excel,
·
Zdolności analitycznego myślenia, zaangażowania w pracę, bezproblemowej komunikacji oraz pracy zespołowej.

Pracodawca oferuje:
·
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy w prestiżowej, międzynarodowej firmie,
·
Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia,
·
Możliwość rozwoju zawodowego w projektach tematycznych o podatku VAT, CIT, w obszarze księgowości, itp.
·
Udział w pracach nad rozwojem narzędzi IT wspierających raportowanie podatkowe,
·
Współpracę z największymi firmami na terenie kraju i na świecie,
·
Bezpośredni kontakt z klientem usług podatkowych i udział w realizacji wszelkich aspektów obsługi klienta,
·
Udział w poszukiwaniu usprawnień i modyfikacji procesów, technologii i metodologii (np. analityka danych, automatyzacja),
·
Udział w organizowanych szkoleniach technicznych (np. obsługa programów księgowych),
·
Duże możliwości rozwoju zawodowego w różnorodnych zespołach,
·
Możliwość korzystania z szerokiego pakietu benefitów oferowanych pracownikom.

http://www.smart-hr.pl

Aplikuj

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywującego wraz z następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

Pracownik z obsługą szlifierki – praca również dla studentów!

Pracownik z obsługą szlifierki – praca również dla studentów!

Agencja Zatrudnienia KS Service sp. z o.o. – numer certyfikatu KRAZ 7254 – wspiera procesy rekrutacyjne Pracodawców z Polski, Niemiec oraz Belgii.
Obecnie dla naszego Klienta z branży poligraficznej i reklamowej poszukujemy Kandydatów.

OPIS STANOWISKA:
wycinka płyt oraz przygotowanie ich do dalszej produkcji
dbałość o jakość wytwarzanego produktu
wykonywanie innych prac manualnych zleconych przez przełożonego np. ostrzenie narzędzi

Dlaczego warto?
wynagrodzenie miesięczne w wysokości
ok. 3000 zł brutto
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
praca w pełnym wymiarze godzin
od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14 lub 10-18
szkolenie wewnętrzne
bardzo dobra atmosfera w pracy

Oczekujemy:
zdolności manualne
mile widziane doświadczenie w posługiwaniu się elektronarzędziami
praca także dla studentów!

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tj. tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom Agencji Zatrudnienia KS Service oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jednocześnie informuję, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania/ usunięcia.

Aplikuj

Specjalista ds. sprzadaży usług prawno-finansowych

OMEGA KANCELARIE PRAWNE są ogólnopolską siecią Kancelarii Prawnych, tworzoną systematycznie od 2005 roku.
Naszym celem jest utworzenie w niedługim czasie Kancelarii OMEGA w każdym mieście.
Dotychczasowe Kancelarie tworzy zespół wykwalifikowanych prawników, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, co powoduje, że jesteśmy w stanie pomóc wszystkim Klientom, nawet w najtrudniejszych sprawach i zagadnieniach prawnych.
Usługi prawne świadczymy bezpośrednio w naszych Oddziałach, oraz w drodze video konferencji internetowych, a także przez telefon, telefaks i pocztą internetową.

Specjalista ds. sprzadaży usług prawno-finansowych

Obowiązki
Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. jest jedną z największych ogólnopolskich Sieci Kancelarii, która od kilkunastu lat z sukcesami dba o interesy prawne Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY USŁUG PRAWNO-FINANSOWYCH. Chętnie podejmiemy współpracę z placówkami ubezpieczeniowo-kredytowymi.

Wymagania
Wykształcenie min. średnie;
Doświadczenie w branży odszkodowawczej, ubezpieczeniowej, windykacyjnej i OFE będzie dodatkowym atutem oraz doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych;
Wysokie umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz znajomość technik sprzedażowych;
Komunikatywność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
Umiejętność pracy pod presją czasu i wyników;
Umiejętność samodzielnego planowania i realizacji zadań;
Dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie programu Excel i Power Point);
Gotowość do pracy w terenie;
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy
Pracę w stabilnej firmie, z zachowaniem idei work-life balance;
Wynagrodzenie stałe + prowizja oparta na wynikach sprzedaży;
Możliwość korzystania z ponad 20 oddziałów na terenie kraju;
Opiekę merytoryczną i organizacyjną ze strony doświadczonej kadry;
Dużą samodzielność i swobodę w planowaniu i organizacji pracy oraz możliwość awansu zawodowego;
Bezpłatne szkolenia wprowadzające w zagadnienia branży
Pomoc doświadczonych menagerów
Dostęp dnajnowszych i najpopularniejszych produktów finansowychKredyty bankowe
Pożyczki pozabankowe
Kredyty i pożyczki oddłużeniowe
Konsolidacja kredytów
Konsolidacja pożyczek
Leasing
Kredyty dla rolników
Kredyty inwestycyjne

Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon.

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″

Controlling Specialist

Controlling Specialist
9-11-51982

We are opening the recruitment process for the position of Controlling Specialist in manufacturing company located in Lodz. This is interesting opportunity for candidates with analytical and reporting experience who are interested in advancement in their career.

Main duties:
– preparing various reports and analysis in Excel related to cost, margin, prices.
– daily handling of queries, requests and errors related to pricing controlling area.
– close cooperation with Controlling Team in Poland and Belgium.
– participation in various projects.
– daily working in SAP.

Wymagania:
– 2 years of experience in the area of controlling, reporting, analysis or similar in international company.
– very good English skills.
– very good knowledge of Excel (pivot tables, functions, vlookup, etc.)
– SAP skills not required but nice to have.
– good analytical and communication skills.

Oferujemy:
– set of social benefits (private medical care, sports card, group insurance)
– competitive salary.
– yearly financial bonus.
– trainings.
– vast possibilities of further professional development in the company.
– friendly workplace.

To apply for this offer, please follow the „Apply now” button. The salary rates presented here are monthly gross and are based on Grafton Recruitment’s research into salary trends. The final salary offered upon hiring will depend on how closely the candidate meets the requirements set out in the job offer. Job offers by Grafton Recruitment are not commercial offers within the meaning of the Polish Civil Code(Articles 66 and 71 CC). We kindly inform you, that we will process all applications with full discretion and contact selected candidates. Grafton Recruitment Sp.z o.o. is registered on position 812 in the National Recruitment Agencies Register.

For more related job opportunities visit http://www.grafton.pl/en/jobs?disciplines=finanse-bankowosc-ksiegowosc

Aplikuj

Opiekun Finansowy

W Stefczyk Finanse jest nas blisko 2500.
Pracujemy dla Kasy Stefczyka, która działa już od 25 lat.
Jesteśmy blisko Pracowników i Klientów, a
relacje to podstawa naszej codzienności.
To czyni nas wyjątkową organizacją. U nas każdy jest inny, ale wszyscy świetni.
#PracujwStefczyku
Zajrzyj do nas! Jesteśmy blisko!

Szukamy osób w mieście:
Na stanowisko: Opiekun Finansowy
Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:
Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.
Najpierw jednak rozpoznasz ich potrzeby.

Zrobisz to zarówno bezpośrednio w naszym oddziale jak i telefonicznie – tak, zdecydowanie szukamy osób lubiących rozmawiać i umiejących robić to dobrze! 🙂
Obsługa kasową
Zastanawiasz się czy to wszystko dasz radę zrobić samemu? Oczywiście, że nie. Będziemy Ciebie wspierać na każdym kroku naszymi narzędziami!
Jedyne co musisz zrobić to wysłać swoje CV plus:
Chcieć pracować w finansach i lubić wygrywać.
Tylko tyle? Zdecydowanie wystarczy!

W zamian za to, że jesteś z Nami, gwarantujemy:
Spokój i stabilność umowa o pracę to podstawa, a ponad 50% pracowników jest z nami dłużej niż pięć lat
Sprawność – dofinansowanie karty sportowej.
Kasę (nie tylko Stefczyka) – system premiowy bez limitu.
Relacje na całe życie – wszyscy inni, każdy świetny.

Chcesz zostać częścią naszej społeczności?
#PracujwStefczyku

Aplikuj

$(window).load(function() { $(‚#slider-me’).nivoSlider({ effect:’fade’, //styl animacjirandomStart:true, slices:15, //ile kawaĹkĂłw przypada na animacjÄ animSpeed:500, //szybkoĹÄ animacji pauseTime:6000, //szybkoĹÄ zatrzymania na slajdzie startSlide:0, //zaczynamy od slajda directionNav:false, //czy pokazaÄ strzaĹki next – prev directionNavHide:false, //pokaĹź strzaĹki tylko po najechaniu controlNav:false, //stwĂłrz klikalne 1,2,3… controlNavThumbs:false, //uĹźyj miniaturek dla powyĹźszych controlNavThumbsFromRel:false, //uĹźyj relatywnych ĹcieĹźek z miniaturek controlNavThumbsSearch: ‚.jpg’, //rozszerzenie mianiturki… controlNavThumbsReplace: ‚_thumb.jpg’, //nazwa miniaturki keyboardNav:true, //uĹźyj klawiatury (lewo / prawo) pauseOnHover:false, //zatrzymaj po najechaniu myszkÄ manualAdvance:false, //wĹÄ czenie rÄcznego przechodzenia do nastÄpnego slajdu captionOpacity:0.8, //przezroczystoĹÄ opisĂłw beforeChange: function(){}, //zdarzenie wywoĹywane tuĹź przed animacjÄ afterChange: function(){}, //zdarzenie wywoĹywane tuĹź po animacji slideshowEnd: function(){}, //wywoĹywane po animacji wszystkich slajdĂłw lastSlide: function(){}, //po pokazaniu ostatniego slajdu afterLoad: function(){} //wywoĹane po zaĹadowaniu slajdĂłw (grafik) });});

Opiekun Finansowy

W Stefczyk Finanse jest nas blisko 2500.
Pracujemy dla Kasy Stefczyka, która działa już od 25 lat.
Jesteśmy blisko Pracowników i Klientów, a
relacje to podstawa naszej codzienności.
To czyni nas wyjątkową organizacją. U nas każdy jest inny, ale wszyscy świetni.
#PracujwStefczyku
Zajrzyj do nas! Jesteśmy blisko!

Szukamy osób w mieście:
Na stanowisko: Opiekun Finansowy
Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:
Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.
Najpierw jednak rozpoznasz ich potrzeby.

Zrobisz to zarówno bezpośrednio w naszym oddziale jak i telefonicznie – tak, zdecydowanie szukamy osób lubiących rozmawiać i umiejących robić to dobrze! 🙂
Obsługa kasową
Zastanawiasz się czy to wszystko dasz radę zrobić samemu? Oczywiście, że nie. Będziemy Ciebie wspierać na każdym kroku naszymi narzędziami!
Jedyne co musisz zrobić to wysłać swoje CV plus:
Chcieć pracować w finansach i lubić wygrywać.
Tylko tyle? Zdecydowanie wystarczy!

W zamian za to, że jesteś z Nami, gwarantujemy:
Spokój i stabilność umowa o pracę to podstawa, a ponad 50% pracowników jest z nami dłużej niż pięć lat
Sprawność – dofinansowanie karty sportowej.
Kasę (nie tylko Stefczyka) – system premiowy bez limitu.
Relacje na całe życie – wszyscy inni, każdy świetny.

Chcesz zostać częścią naszej społeczności?
#PracujwStefczyku

Aplikuj

$(window).load(function() { $(‚#slider-me’).nivoSlider({ effect:’fade’, //styl animacjirandomStart:true, slices:15, //ile kawaĹkĂłw przypada na animacjÄ animSpeed:500, //szybkoĹÄ animacji pauseTime:6000, //szybkoĹÄ zatrzymania na slajdzie startSlide:0, //zaczynamy od slajda directionNav:false, //czy pokazaÄ strzaĹki next – prev directionNavHide:false, //pokaĹź strzaĹki tylko po najechaniu controlNav:false, //stwĂłrz klikalne 1,2,3… controlNavThumbs:false, //uĹźyj miniaturek dla powyĹźszych controlNavThumbsFromRel:false, //uĹźyj relatywnych ĹcieĹźek z miniaturek controlNavThumbsSearch: ‚.jpg’, //rozszerzenie mianiturki… controlNavThumbsReplace: ‚_thumb.jpg’, //nazwa miniaturki keyboardNav:true, //uĹźyj klawiatury (lewo / prawo) pauseOnHover:false, //zatrzymaj po najechaniu myszkÄ manualAdvance:false, //wĹÄ czenie rÄcznego przechodzenia do nastÄpnego slajdu captionOpacity:0.8, //przezroczystoĹÄ opisĂłw beforeChange: function(){}, //zdarzenie wywoĹywane tuĹź przed animacjÄ afterChange: function(){}, //zdarzenie wywoĹywane tuĹź po animacji slideshowEnd: function(){}, //wywoĹywane po animacji wszystkich slajdĂłw lastSlide: function(){}, //po pokazaniu ostatniego slajdu afterLoad: function(){} //wywoĹane po zaĹadowaniu slajdĂłw (grafik) });});