Specjalista

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Departamencie Studiów Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca pod presją czasu,
większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,
praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, w siedzibie urzędu, w budynku wielopiętrowym,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
budynek wyposażony jest w windy – klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
praca w pokojach wieloosobowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
obsługa sekretariatu Departamentu Studiów, w tym przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do sekretariatu Departamentu oraz rozdzielanie zadekretowanej korespondencji,
prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora Departamentu Studiów oraz Zastępców Dyrektora Departamentu Studiów,
udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej organizacji szkoleń, narad, konferencji i wyjazdów służbowych dla pracowników Departamentu Studiów,
wprowadzanie wniosków w sprawie realizacji zamówień wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do systemu SAP,
przygotowywanie projektów pism oraz innych dokumentów wewnętrznych służących do załatwiania spraw bieżących pracowników,
zbieranie danych i wykonywanie zestawień z zakresu monitoringu zaangażowania pracowników Departamentu Studiów w realizację zadań POIiŚ …… ,
udział w procesie gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku sekretarskim i/lub asystenckim,
znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
umiejętność organizacji i planowania pracy własnej,
umiejętność pracy pod presją czasu,
znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
umiejętność obsługi komputera oraz znajomość pakietu MS Office,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
umiejętność formułowania pism i przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz pozyskiwania informacji,
Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku sekretarskim i/lub asystencki w administracji publicznej,
wykształcenie: wyższe o kierunku administracyjne lub prawne,
umiejętność pracy w zespole,
podstawowa umiejętność obsługi oprogramowania SAP,
znajomość ustawy o drogach publicznych.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DS. 1)

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
możliwość przeprowadzenia testu
rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ……

Aplikuj

Embedded Developer/ Hardware Validation Engineer

Embedded Developer/ Hardware Validation Engineer
6-10-51999

Our client is an international company with a combination of engineering design, research and development. They have operations worldwide. The company is based in UK and has its small development team in Krakow.They use industry-leading R&D and state-of-the-art test facilities.

For our client we are looking for an Embedded-Developer/Hardware Engineer to join market-leading design team in Krakow. The successful candidate can expect to join a growing development team.

EMBEDDED DEVELOPER / HARDWARE VALIDATION ENGINEER
Location: Kraków

You will support team of electronic engineers with programming skills to validate requirements on newly manufactured devices. That includes creating scripts to cope with validation ecosystem as well as creating custom firmware to handle devices separated functionalities. You will cooperate with other team members while creating requirements, selecting proper equipment and finally making all programmatically operational.

Wymagania:
Job duties:

– Min 1 year experience in similar position;
– Knowledge of electronics schematics;
– Experience with ARM processors;
– Familiarity with boundary scan techniques;
– Comfortable with: oscilloscopes, signal generators etc.;
– Fluent in English.

Technical skills:
– C | Python | LabView | GIT/SVN
– STM family, Atmel and Freescale ARM Cortex processors
– Atmel AVR family

Oferujemy:
We Offer:

– Competitive benefits package (medical care, sports card, extra days off, mobile phone)
– Friendly open office environment
– Permanent full time employment
– Team building events and many other

To apply for this offer, please follow the „Apply now” button. The salary rates presented here are monthly gross and are based on Grafton Recruitment’s research into salary trends. The final salary offered upon hiring will depend on how closely the candidate meets the requirements set out in the job offer. Job offers by Grafton Recruitment are not commercial offers within the meaning of the Polish Civil Code(Articles 66 and 71 CC). We kindly inform you, that we will process all applications with full discretion and contact selected candidates. Grafton Recruitment Sp.z o.o. is registered on position 812 in the National Recruitment Agencies Register.

For more related job opportunities visit http://www.grafton.pl/en/jobs?disciplines=it-komunikacja

Aplikuj

Internal Controls Specialist

Internal Controls Specialist
nr ref: 6889

Miejsce pracy:

The Danish Crown Group is a global meat processing company and among the largest in its field – the largest pork exporter in the world and a significant player in the European beef market. The company has above 130 years of tradition, operates globally and has approx. 25,000 employees. Due to the company’s growth Danish Crown is currently opening a new Global Business Center in Cracow.
If you want to contribute to new center’s creation: just apply!

Requirements:
University diploma (Business / Finance / Economy / Auditing)
Professional qualification equivalent to CPA / CIA / CISA;
Fluency in English and strong communication skills
Min. 6 years experience in BPO or SSC organization, out of it min. 2 years experience in similar role
Experience with data processing and analytics
Able to work on multiple tasks in demanding environment and work with people from diverse culture
A good understanding of internal controls methodology, practices and IFRS
Sound working knowledge of ERP systems and controls
Strong analytical skills
Good client facing and presentation skills

Responsibilities:
Devises and implements policies and strategies related to the GBS control environment
Creates and maintains GBS Control Framework catalogue for each of the function

Develops and provides periodic training and expertise to Functional Excellence and Service Excellence Operational Managers (Control Owners and Control Performers) to ensure successful execution of roles and responsibilities
Establishes and maintains close working relationships with internal and external auditors
Performs periodic review of the operational risks and associated controls
Supports and oversee the remediation and deficiency assessment process and proactively work with the Functional Excellence and Service Excellence Operational Managers to establish proper remediation plans
Performs cross-functional design and process reviews

Supports in the re-design of standard processes and controls (in coordination with Functional Excellence) to simplify and rationalize the GBS control environment
Encourages use of technology to enhance control environment and processes (e.g. automated controls vs. manual controls, data analytics to provide business insights, etc)
Performs periodic control check, prepare controls health report and support Business Performance in deficiency resolution
Advise Head of Operational Excellence and Service Excellence Operational Managers on issues regarding and arising from control framework implementation

We offer:
Unique possibility to be a part of creating new center where you can build your career together with the companys development
Possibility to develop in a global, international environment
Opportunity to take part in training programs
Benefits package
Friendly, dynamic and open companys culture

Aplikuj