Specjalista

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Departamencie Studiów Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca pod presją czasu,
większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,
praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, w siedzibie urzędu, w budynku wielopiętrowym,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
budynek wyposażony jest w windy – klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
praca w pokojach wieloosobowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
obsługa sekretariatu Departamentu Studiów, w tym przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do sekretariatu Departamentu oraz rozdzielanie zadekretowanej korespondencji,
prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora Departamentu Studiów oraz Zastępców Dyrektora Departamentu Studiów,
udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej organizacji szkoleń, narad, konferencji i wyjazdów służbowych dla pracowników Departamentu Studiów,
wprowadzanie wniosków w sprawie realizacji zamówień wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do systemu SAP,
przygotowywanie projektów pism oraz innych dokumentów wewnętrznych służących do załatwiania spraw bieżących pracowników,
zbieranie danych i wykonywanie zestawień z zakresu monitoringu zaangażowania pracowników Departamentu Studiów w realizację zadań POIiŚ …… ,
udział w procesie gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku sekretarskim i/lub asystenckim,
znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
umiejętność organizacji i planowania pracy własnej,
umiejętność pracy pod presją czasu,
znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
umiejętność obsługi komputera oraz znajomość pakietu MS Office,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
umiejętność formułowania pism i przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz pozyskiwania informacji,
Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku sekretarskim i/lub asystencki w administracji publicznej,
wykształcenie: wyższe o kierunku administracyjne lub prawne,
umiejętność pracy w zespole,
podstawowa umiejętność obsługi oprogramowania SAP,
znajomość ustawy o drogach publicznych.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DS. 1)

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
możliwość przeprowadzenia testu
rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ……

Aplikuj