Referendarz

Referendarz

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
stanowisko do spraw Organizacji i Wsparcia Merytorycznego w Biurze MinistraWarunki pracy
Ministerstwo zajmuje trzy budynki A, B i C o następujących uwarunkowaniach technicznych:
węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku B (parter) oraz w budynku A (dostęp przy pomocy osób trzecich)
wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
Pracownikom oferujemy:
dogodną lokalizację i ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.30-9.00.
dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastka, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych,
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
nietypowe godziny pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie infografik, informujących o bieżących działaniach podejmowanych przez resort, na podstawie materiałów otrzymanych z Wydziału Prasowego lub komórek organizacyjnych MI
Obróbka graficzna oraz wykonywanie zdjęć Kierownictwa, zarówno podczas konferencji prasowych, jak i innych wydarzeń z udziałem członków Kierownictwa MI
Przygotowywanie materiałów filmowych, w celu promocji resortu
Bieżący monitoring mediów oraz przygotowywanie zestawienia informacji na temat resortu pojawiających się w mediach w celu zapoznania Kierownictwa z doniesieniami mediów o pracy resortu
Administrowanie i redagowanie strony WWW oraz BIP w celu bieżącego zamieszczania informacji o pracach resortu, zgodnie z wymogami ustawowymi
Współorganizowanie konferencji prasowych przygotowywanie relacji prasowych, fotograficznych i filmowych w zakresie wyznaczonym przez przełożonych, w celu bezpośredniego przekazywania informacji mediom
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Umiejętność obsługi programów graficznych, do obróbki zdjęć i filmów
Znajomość Prawa prasowego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej
Znajomość zagadnień dotyczących mediów społecznościowych
Znajomość rynku mediów
Znajomość problematyki resortu
Umiejętność współpracy
Skuteczna komunikacja
Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym Oferta pracy BM-71, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 16:15 lub mailowo na adres: Aplikuj

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: Aplikuj (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ……

Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt
ds. zdrowia i ochrony zwierzątWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15,
– praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (kontakt ze zwierzętami)- obszar powiatu złotoryjskiego,
– wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
– praca w terenie- wyjazdy samochodem służbowym,
– budynek parterowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań zespołu, sporządzanie sprawozdań w zakresie działań zespołu
prowadzenie sprawozdawczości okresowej
współpraca z innymi z organami administracji i instytucjami
analiza sytuacji epizootycznej na terenie powiatu złotoryjskiego
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
prawo wykonywania zawodu (w przypadku lekarza weterynarii)
umiejętność obsługo komputera
prawo jazdy kategorii B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność, komunikatywność
umiejętność organizacji pracy w zespole
umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego nterpretacji
znajomość jednego z języków UE (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) na poziomie komunikatywnym
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia prawa jazdy
kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyszyńskiego 12
59-500 Złotoryja
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty rozpatrywane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (e-mail, telefon). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o terminie rozmów kwalifikacyjnych. Ofert kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu …… . Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi sekretarsko-kancelaryjnej
w Dziale Spraw Ogólnych i Likwidacji Towarów (CWO-1) w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie.Warunki pracy
– Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
– Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
– Oświetlenie sztuczne i naturalne
– Stanowisko pracy na parterze budynku.
– Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
– Winda.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie sekretariatu
Organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie
Ewidencjonowanie określonego rodzaju pism oraz obsługa poczty elektronicznej
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
Komunikatywność
Asertywność
Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Znajomość programów: Excel, Word
W naborze mogą uczestniczyć obywatele Polski oraz osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o braku współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Oświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnych
Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ul Franklina Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
Prosimy o składanie ofert z dopiskiem
Nabór zewnętrzny, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie CWO-1 oraz wskazanie numeru ogłoszenia.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania religijne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), pracownik służby cywilnej nie może:
– prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania;
– posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
– być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
– być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
– być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
– być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 3016,88 zł brutto.
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.
Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej pod adresem: http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wszczecinie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu/wzorach, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmowana są wyłącznie na wzorach publikowanych na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (link powyżej).
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych CV/Życiorys nie powinno/nie powinien zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba że przedmiotowe CV/Życiorys jest opatrzone/y zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/ kandydatki spełniający/e wymagania zostaną poinformowani/e telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie postępowania rekrutacyjnego, dodatkowo lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakładce wyniki naborów. Wynik naboru zostanie opublikowanych na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania ofert zachęcam również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-48-03-436.
Aplikuj

Referent prawny

Referent prawny

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw pomocy prawnej dla obywateli państw trzecich oraz wsparcia merytorycznego pracowników Punktów Informacyjno Doradczych
w Oddziale do Spraw Integracji Cudzoziemców w Wydziale Polityki SpołecznejWarunki pracy
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Udzielanie poradnictwa obywatelom państw trzecich, dotyczącego m.in. legalizacji pobytu, obowiązujących w Polsce procedur, obowiązków i uprawnień (prawo administracyjne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo mieszkaniowe itp.) w celu zapewnienia obywatelom państw trzecich specjalistycznej pomocy w radzeniu sobie z trudnościami na tle prawnym
Udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom zatrudnionym w Punktach Informacyjno-Doradczych, w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi obywateli państw trzecich
Udział w opracowaniu i aktualizacji Mini poradników i innych materiałów dydaktycznych dla cudzoziemców w zakresie informacji związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce, m.in. na temat legalizacji pobytu, zasad wykonywania pracy przez cudzoziemców, zasad korzystania ze służby zdrowia i edukacji, zasad uzyskiwania określonych świadczeń socjalnych i ubezpieczeń. Celem zadania jest wsparcie merytoryczne osób opracowujących ww. materiały w zakresie informacji dot. kwestii administracyjnych i prawnych
Przygotowywanie sprawozdań z działalności w celu zapewnienia informacji dotyczącej prawidłowości pracy. Przygotowywanie dokumentacji/raportów z udzielonych porad
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o systemie oświaty, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, orzecznictwa krajowego i międzynarodowego z zakresu spraw dot. cudzoziemców
znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
biegła znajomość obsługi MS Office (Word, Excel) poziom zaawansowany
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
ukończone kursy i szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
komunikatywna znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego
umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku pod presją czasu oraz w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
umiejętność analitycznego myślenia
obiektywizm
komunikatywność i asertywność
kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
sumienność i zdyscyplinowanie
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Administracji i Logistyki
31-156 Kraków ul. Basztowa 22
z dopiskiem oferta pracy- prawnik
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych – listopad 2018 r.
Proponowane wynagrodzenie: …… zł brutto
Zatrudnienie w ramach projektu nr 11/8-2017/OG-FAMI pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. …… lub …… .

Aplikuj

Handlowiec – atrakcyjne warunki zatrudnienia

Handlowiec – atrakcyjne warunki zatrudnienia

Agencja Zatrudnienia KS Service Sp. z o. o. jest ogólnopolską Agencją Zatrudnienia, certyfikowaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 7254. Od wielu lat pomagamy pracownikom w znalezieniu odpowiedniej dla siebie pracy, a Klientom umożliwiamy pozyskiwanie najlepszych specjalistów na rynek polski i europejski.

Aktualnie, dla jednego z naszych Klientów – firmy z branży odzieżowej, poszukujemy osoby na stanowisko Handlowca.

OFERUJEMY:
Wynagrodzenie w wysokości
3000 zł netto
Premie prowizyjne sięgające nawet
1000 zł netto!
Telefon i samochód służbowy
(także do dyspozycji prywatnej)
Do wyboru
umowę o pracę lub kontrakt

NA STANOWISKU BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:
Kompleksową obsługę sklepów odzieżowych
(także posprzedażową)
Przyjmowanie zamówień na bieżącą i przyszłe kolekcje
Aktywny udziału w wydarzeniach branżowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
Minimum dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie odzieżowej
Czynnego prawa jazdy kategorii B
Szerokiej
wiedzy na temat branży odzieżowej
Znajomości zagadnień sprzedaży bezpośredniej i obsługi sklepów

Aplikuj

Pracownik porządkowy w salonie samochodowym – jedna zmiana!

Pracownik porządkowy w salonie samochodowym – jedna zmiana!

Agencja Zatrudnienia KS Service Sp. z o. o. jest ogólnopolską Agencją Zatrudnienia, certyfikowaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 7254. Od wielu lat pomagamy pracownikom w znalezieniu odpowiedniej dla siebie pracy, a Klientom umożliwiamy pozyskiwanie najlepszych specjalistów na rynek polski i europejski. Nasza agencja posiada belgijskie certyfikaty w regionie Flandrii, Brukseli oraz Walonii, co stanowi gwarancję legalności i jakości świadczonych przez nas usług.

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów – firmy z branży motoryzacyjnej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
Czym będziesz się zajmował?
– wykonywaniem prac porządkowych na terenie salonu samochodowego

– dbaniem o przestrzeń znajdującą się przy firmie
– inne prace zlecone przez przełożonego

W zamian oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– wolne weekendy!
– pracę w godzinach 8-16
– wynagrodzenie w wysokości 16 zł brutto/h
– pracę w zgranym zespole i wspierającego przełożonego!

Więc jeżeli…
– posiadasz prawo jazdy kat. B
– nie masz trudności w wykonywaniu drobnych prac naprawczych
– wykonujesz swoje obowiązki z zaangażowaniem

To wyślij do nas swoje CV!

Aplikuj