Referendarz

Referendarz

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
stanowisko do spraw Organizacji i Wsparcia Merytorycznego w Biurze MinistraWarunki pracy
Ministerstwo zajmuje trzy budynki A, B i C o następujących uwarunkowaniach technicznych:
węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku B (parter) oraz w budynku A (dostęp przy pomocy osób trzecich)
wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
Pracownikom oferujemy:
dogodną lokalizację i ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.30-9.00.
dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastka, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych,
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
nietypowe godziny pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie infografik, informujących o bieżących działaniach podejmowanych przez resort, na podstawie materiałów otrzymanych z Wydziału Prasowego lub komórek organizacyjnych MI
Obróbka graficzna oraz wykonywanie zdjęć Kierownictwa, zarówno podczas konferencji prasowych, jak i innych wydarzeń z udziałem członków Kierownictwa MI
Przygotowywanie materiałów filmowych, w celu promocji resortu
Bieżący monitoring mediów oraz przygotowywanie zestawienia informacji na temat resortu pojawiających się w mediach w celu zapoznania Kierownictwa z doniesieniami mediów o pracy resortu
Administrowanie i redagowanie strony WWW oraz BIP w celu bieżącego zamieszczania informacji o pracach resortu, zgodnie z wymogami ustawowymi
Współorganizowanie konferencji prasowych przygotowywanie relacji prasowych, fotograficznych i filmowych w zakresie wyznaczonym przez przełożonych, w celu bezpośredniego przekazywania informacji mediom
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Umiejętność obsługi programów graficznych, do obróbki zdjęć i filmów
Znajomość Prawa prasowego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej
Znajomość zagadnień dotyczących mediów społecznościowych
Znajomość rynku mediów
Znajomość problematyki resortu
Umiejętność współpracy
Skuteczna komunikacja
Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym Oferta pracy BM-71, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 16:15 lub mailowo na adres: Aplikuj

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: Aplikuj (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ……

Aplikuj