Starszy specjalista

Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych
w Biurze Kadr, Płac i BudżetuWarunki pracy
Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją.
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Wojewodę lub Urząd oraz dbałość o właściwe i zgodne z prawem przeprowadzanie przetargów w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu
sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów zgłaszanych przez wydziały w celu oszacowania potrzeb zamawiającego i ustalenia wartości zamówienia
prowadzenie rejestrów umów i wniosków o zamówienie publiczne, których płatnikiem jest Wojewoda Łódzki lub Urząd w celu realizacji zadań zgodnie z planem zamówień publicznych
sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielanych zamówieniach w celu realizacji zadań ustawowych
współpraca z Centrum Usług Wspólnych w celu realizowania zamówień centralnych
udostępnianie informacji publicznej związanej z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi w celu realizacji złożonych wniosków.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, asertywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, kc,kpa
zawodowe doświadczenie w pracy w komórce związanej z udzielaniem zamówień publicznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta bud.C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem „Oferta pracy nr 38769”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… lub ……
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Drugim Dziale Centrum Mandatowego Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa o charakterze administracyjno biurowym,
ciągła obsługa podatników,
zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, toalety na każdym piętrze,
brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,
Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji w celu skutecznego odzyskania należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego,
Koordynacja oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań z tytułu grzywien w wyniku ich przedawnienia,
Podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiazań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych,
Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji,
Prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia celem bieżącego aktualizowania stanu zaległości podatkowych,
Prowadzenie ewidencji i wprowadzanie danych z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych, tworzenie rejestrów i przekazywanie do komórki rachunkowości w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w urzędzie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów :
o służbie cywilnej,
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Ordynacja podatkowa,
ustawa o finansach publicznych,
przepisy materialnego prawa podatkowego,
umiejętność obsługi komputera w tym pakietu: Microsoft Office lub Open Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie, <br>
odporność na stres,
kreatywność, komunikatywność,
analityczne myślenie,
asertywność oraz umiejętność przekonywania,
grzeczność, uprzejmośc i kultura osobista
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19
45-057 Opole lub składać w Sekretariacie V piętro.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Miejscem świadczenia pracy będzie NYSA;
Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy 3 016,88 zł.;
W ofercie należy podać dane kontaktowe adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, firmy kurirskiej lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail;
W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako Pismo ogólne do podmiotu publicznego platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wzory oświadczeń;
Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 17 maja 2018 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. …… (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), …… wew. 216 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj
Aplikuj

Dyrektor Dydaktyczny Szkoły Policealnej

Dyrektor Dydaktyczny Szkoły Policealnej

Obowiązki:
współtworzenie rozwoju placówki edukacyjnej
odpowiedzialność za jakość nauczania i dokumentację placówki

kontakty z instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie placówki

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów
nadzór merytoryczny nad pracą personelu pedagogicznego

Wymagania:
uprawnienia do zarządzania placówką oświatową
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku kierowniczym jest mile widziane
znajomość prawa oświatowego
zdolności komunikacyjne, umiejętność zarządzania zespołem
kreatywność i otwartość na nowoczesne metody pracy w edukacji

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie
ciekawą i rozwijającą pracę w młodym, profesjonalnym zespołem
możliwość wdrażania i realizacji własnych projektów
bardzo dobre warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy

Aplikuj
Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

ZBROJARZ (również osoby bez języka!) FINLANDIA

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych fińskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku: ZBROJARZ.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Fińską umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku (!!)
– Wykształcenie kierunkowe lub na stanowisku pokrewnym (mile widziane)
– Znajomość języka angielskiego (mile widziana)
– Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę
– Prawo jazdy lub własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

HYDRAULIK DANIA

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych duńskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku: HYDRAULIK.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Duńską umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku
– Wykształcenie kierunkowe (mile widziane)
– Komunikatywna znajomość języka angielskiego
– Prawo jazdy
– Własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV w jęz. angielskim na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

PRACOWNIK W ZESPOLE SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA BIZNESOWEGO (CALL CENTER)

PRACOWNIK W ZESPOLE SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA BIZNESOWEGO (CALL CENTER)

Jako nasz Pracownik będziesz odpowiedzialny za:
udział w telefonicznych akcjach wychodzących do nowych Klientów Biznesowych o charakterze sprzedażowym (oferty T-Mobile)
sprzedaż produktów i usług operatora T-Mobile (baza Klientów)
opieka posprzedażowa przy stałym Kliencie Biznesowym
budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy i operatora T-Mobile w kontaktach z Klientami Biznesowymi

Zapraszamy do aplikowania osoby, które:
lubią rozmawiać i potrafią słuchać
są niezwykle komunikatywne, mają dobrą dykcję i poprawnie się wysławiają w języku polskim
myślą w sposób kreatywny i charakteryzują się wysoką inwencją własną
cechują się odpornością na stres i nie boją się pracy pod presją czasu
lubią wyzwania i osiąganie postawionych przez siebie celów
posiadają pozytywne nastawienie do życia i motywację do działania
są dyspozycyjne w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek – piątek)
posiadają minimum wykształcenie średnie, zdolność szybkiego uczenia się i chcą rozwijać się w sprzedaży
posiadają doświadczenie w pracy w sprzedaży lub w call center (będzie dużym atutem)

Dołączając do naszego zespołu otrzymasz:
miesięczne szkolenie wdrożeniowe + wynagrodzenie za ten etap czasu
umowę zlecenie na okres próbny + możliwość przedłużenia jej na umowie o pracę
wpływ na swoje wynagrodzenie, uzależnione od wyników i zaangażowania (premie od każdej aktywnej sprzedanej sztuki)
stałą podstawę comiesięczną (przy umowie zlecenie stała stawka godzinowa)
profesjonalny system szkoleń, dający możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w branży
nowoczesne stanowisko pracy
wsparcie koordynatora grupy na każdym etapie współpracy
wolne weekendy
pracę w miłej atmosferze

Prosimy o dopisanie w Państwa aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.).
Administratorem podanych dobrowolnie danych jest Mobilya Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Bydgoszcz 85-822, ul. Wojska Polskiego 65. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Kliknięcie przycisku aplikowania oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Mobilya Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Bydgoszcz 85-822, ul. Wojska Polskiego 65 zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

Aplikuj
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

AR Accountant

AR Accountant
3-11-52281

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy zajmującej się produkcją sprzętu medycznego, posiadającej centrum usług wspólnych w Warszawie, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

AR Accountant

Zakres obowiązków:

– Weryfikacja niejasnych płatności i pomoc w ich rozwiązywaniu;
– Codzienna aktualizacja w nieprzydzielonych płatnościach;
– Analiza lub rozdział wpisów do dziennika na kontach klientów;
– Wyjaśnianie nowych i starych, niejasnych płatności, przekroczeń lub niedopełnień oraz zapisów w dzienniku na koncie klienta;
– Identyfikacja podwójnych płatności i ich dokumentacja za pomocą wyciągu bankowego;
– Kompensowanie lub porównywanie faktur i not kredytowych;
– Wypłata pozostałego salda na rzecz klienta;
– Czyszczenie zapisów księgowych na koncie klienta z / po kompensowaniu lub po / z płatnością.

Wymagania:
– Wykształcenie kierunkowe (Finanse i Rachunkowość);
– Doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku;
– Biegła znajomość j. angielskiego.

Oferujemy:
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową (6 miesięcy) z realną możliwością nawiązania długofalowej, bezpośredniej współpracy z naszym klientem;
– Możliwość realizacji ambitnych projektów w międzynarodowym środowisku;
– Wdrożenie systemowe;
– Biuro w świetnie skomunikowanym punkcie (Al. Jerozolimskie).

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Więcej podobnych ofert pracy na http://www.grafton.pl/pl/job-search?disciplines=finanse-bankowosc-ksiegowosc

Aplikuj

Kierownik Projektu/Kontraktu

Dla naszego Klienta, renomowanej firmy zajmującej się wykonawstwem kompleksowych instalacji zabezpieczeń technicznych i wykrywania pożaru oraz instalacji okablowania strukturalnego, w związku z rozwojem firmy, poszukujemy kandydatów na stanowisko

Kierownik Projektu/Kontraktu

IJA/IJA/2018/204/5

Zadania:
kompleksowe prowadzenie projektów z branży
elektrycznej (automatyki przemysłowej, instalacji niskoprądowych , instalacji elektrycznych),
zarządzanie projektem od etapu przygotowania budżetu i harmonogramu rzeczowo-finansowego aż do końcowego rozliczenia projektu,
organizacja placu budowy,
kontrola terminowości oraz jakości wykonywanych prac,
reprezentowanie firmy przed Klientem,
przygotowywanie raportów postępu robót oraz stanu zaawansowania projektu,
odpowiedzialność za dyscyplinę budżetową projektu,
koordynowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników i podwykonawców,
motywowanie podległych pracowników i podwykonawców do realizacji wyznaczonego celu,
prowadzenie przetargów na zlecane prace,
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie,
analiza ryzyka w projekcie, prognozowanie, działania naprawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wymagania:
wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki studiów Elektrotechnika, Elektronika , Automatyka,
minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów,
doświadczenie w zarządzaniu ludźmi w strukturze projektowej,
umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
biegła znajomość obsługi komputera (warunek konieczny: Excel, AutoCad, MS Project),
dyspozycyjność w zakresie pracy na projektach zagranicznych,
orientacja na cel, samodzielność w działaniu i operatywność,
zdolności organizacyjne,
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
znajomość rynku dostawców i podwykonawców (dodatkowy atut),
potwierdzenie posiadanych doświadczeń zawodowych referencjami,
czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
wynagrodzenie stałe oraz system premiowy, auto służbowe
zdobycie doświadczenia w zaawansowanej technologicznie pracy,
możliwość uczestnictwa w szkoleniach związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych,
pracę w dynamicznym i sympatycznym zespole oraz w gronie doświadczonych pracowników.

Aplikuj

Asystent/-ka Biura

Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia Pacjentów. Są nas tysiące. Dołącz do nas!

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

doświadczenie zawodowe na stanowisku biurowym
swobodna komunikacja w języku polskim oraz angielskim
postawa typu „wszystko da się załatwić”
samodzielność, proaktywność, przedsiębiorczość, operatywność i energia w działaniu
umiejętność zachowania spokoju w kryzysowych sytuacjach
dobra znajomość pakietu MS Office

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie obsługa i wsparcie najwyższej kadry menedżerskiej Szpitala Medicover poprzez:

Nadzór nad kalendarzem, przepływem dokumentacji i korespondencji
Przygotowywanie prezentacji, raportów, notatek, umów i innych dokumentów
Kontrola przychodzącej korespondencji, zapytań i rozmów telefonicznych
Wykonywanie tłumaczeń język angielski-język polski oraz język polski-język angielski
Organizacja podróży służbowych przełożonego, gości oraz partnerów biznesowych
Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności dokumentów, korespondencji oraz informacji najwyższego szczebla
Rozliczenie bieżących wydatków gotówkowych oraz kart kredytowych
Organizacja oraz przeprowadzanie wizyt gości zewnętrznych
Koordynowanie obiegu zamówień w systemie

Oferujemy:

pełne wsparcie w okresie wdrożenia
możliwość wykorzystania i dalszego rozwoju swoich talentów organizacyjnych
możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń zawodowych, pomocnych w przyszłej karierze
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy
możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych
możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover
pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny; dostęp do platformy benefitowej i zakupowej Medicover Benefits; grupowe ubezpieczenie NNW, możliwość zakupu i uczestnictwa w programie dobrowolnego ubezpieczenia na życie oraz zniżki na usługi oferowane przez spółki Medicover

INŻYNIER PROCESU PRODUKCYJNEGO

BORGERS POLSKA jest to spółka wchodząca w skład Grupy Borgers, założona w 2015 r. Siedziba firmy znajduje się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Złotoryja. Naszym głównym profilem działalności jest produkcja elementów tekstylnych dla przemysłu motoryzacyjnego.
Jednym z naszych pierwszych klientów jest światowy producent samochodów ciężarowych Scania, dla którego produkujemy elementy znajdujące się w kabinie kierowcy tj. podsufitki, ścianki tylne, ścianki boczne. Produkcję rozpoczęliśmy od lipca 2017 roku w nowo powstałej hali o powierzchni ok. 14 000m kw. Obecnie zatrudniamy ok. 300 osób.

Jeśli:

posiadasz minimum 2- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
wykształcenie wyższe techniczne,
potrafisz czytać rysunek techniczny,

komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim ( min. B1)
posiadasz znajomość narzędzi lean m.in.SPC, FMEA.

.. i chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV.
Do Twoich zadań będzie należało:

nadzór nad procesem celem maksymalizacji wyników,

rozwiązywanie bieżących problemów,

optymalizacja procesu,

nadzór nad dokumentacją technologiczną,

aktywne uczestniczenie w audytach,

zarządzanie zmianą w obszarze odpowiedzialności,

przygotowywanie analiz, raportów etc.

Oferujemy:

udział w projektach międzynarodowych,

benefity bezpłatna opieka medyczna, dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego i posiłków,wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie do dojazdów do pracy oraz do karty MultiSport, wyprawki szkolne, bony świąteczne, spotkania i imprezy integracyjne,

darmową kawę,

miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole,

możliwość podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, studia w całości finansowane przez pracodawcę),

możliwość awansu (pionowy lub poziomy).