Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-2)Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno-biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
– zagrożenie korupcją,
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– bariery architektoniczne: brak węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podjazd przy wejściu do budynku,
– budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, w tym weryfikowanie ulg i zwolnień podatkowych
Weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, w tym wyjaśnianie z udziałem podatników błędów zawartych w deklaracjach
Prowadzenie korespondencji z podatnikami, instytucjami i organami dotyczącej realizacji zadań realizowanych w komórce organizacyjnej
Weryfikowanie zasadności składnych korekt podatkowych
Dokonywanie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów
Prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25
40-022 Katowice z dopiskiem nabór referent w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-2) Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji Dokumenty i oświadczenia niezbędne.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) …… .
Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretariatu
w Departamencie Ochrony ZabytkówWarunki pracy
– budynek wyposażony w podnośnik ukośny w celu możliwości samodzielnego pokonywania schodów przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim,
– ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich – konieczna asysta innego pracownika,
– w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
– nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
– praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
– praca pod presją czasu, podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
– obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Zapewnia sprawny przepływ korespondencji tradycyjnej i elektronicznej w departamencie w celu dotrzymania terminów realizacji zadań.
Przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu i dekretacji dyrekcji w celu zachowania właściwego obiegu dokumentów w departamencie.
Prowadzi kalendarz spotkań, narad oraz informuje o terminach załatwiania spraw w departamencie w celu wsparcia w bieżącej pracy dyrektora i zastępcy dyrektora.
Przygotowuje i obsługuje spotkania z gośćmi i interesantami dyrektora i z-cy dyrektora w celu wsparcia w bieżącej pracy.
Obsługuje rozmowy telefoniczne dyrekcji oraz udziela informacji interesantom w celu zapewnienia sprawnej realizacji połączeń i obsługi interesantów.
Koordynuje zadania związane z zamówieniami i zakupami na potrzeby departamentu w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań w departamencie.
Przekazuje komunikaty i ustalenia dyrekcji departamentu do pracowników w celu usprawnienia bieżącej pracy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Znajomość struktury organizacyjnej MKiDN
Znajomość zagadnień związanych z ochroną zabytków w Polsce
Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja, organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
Znajomość bieżących zagadnień politycznych w kraju
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa z dopiskiem: ogłoszenie nr………..
Dodatkowe informacje można uzyskać: Aplikuj, tel. ……
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 – 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie http://www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowany minimalny mnożnik na stanowisku: 1,8
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw orzecznictwa podatkowego i czynności sprawdzających w zakresie podatków majątkowych
w Referacie Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM) w Drugim Urzędzie Skarbowym w ToruniuWarunki pracy
praca administracyjno-biurowa,
praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, budynek urzędu posiada windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowywanie projektów orzeczeń I instancji w zakresie podatków majątkowych
przyjmowanie deklaracji podatkowych z zakresu podatków majątkowych oraz przetwarzanie deklaracji składanych w formie elektronicznej, weryfikowanie ich pod względem formalnym oraz dokonywanie czynności sprawdzających wypełniania przez płatników podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn, obowiązku przesyłania deklaracji i odpisów aktów notarialnych
przeprowadzanie analizy aktów notarialnych
przygotowywanie zaświadczeń z zakresu podatków majątkowych
wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa
opracowywanie projektów orzeczeń w sprawach odpowiedzialności spadkobierców lub następców prawnych za zobowiązania podatkowe.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego
umiejętność analitycznego myślenia
komunikatywność
brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
umiejętność obsługi systemów informatycznych
odporność na stres.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
85-056 Bydgoszcz z dopiskiem Oferta pracy Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu SPM

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
– ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
– ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu …… lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
w Drugim Dziale Logistyki (ILL-2) w Izbie Administracji Skarbowej w SzczecinieWarunki pracy
– Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
– Oświetlenie sztuczne i naturalne
– Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
– Stanowisko pracy na parterze budynku
– Kontakt z klientem
– Obsługa systemu SSP
– Winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw gospodarczo zaopatrzeniowych
Administrowanie flotą pojazdów służbowych, w tym rejestrowanie pojazdów wykorzystywanych przez Służbę Celno Skarbową
Prowadzenie spraw związanych z drukami ścisłego zarachowania, w tym mandatami karnymi
Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Izby
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Podstawowa znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
Umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność
Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o braku współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Oświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnych
Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ul Franklina Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
Prosimy o składanie ofert z dopiskiem
Nabór zewnętrzny, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ILL-2 oraz wskazanie numeru ogłoszenia.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania religijne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), pracownik służby cywilnej nie może:
– prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania;
– posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
– być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
– być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
– być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
– być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 3016,88 zł brutto.
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.
Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej pod adresem: http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wszczecinie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmowana są wyłącznie na wzorach publikowanych na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (link powyżej).
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych CV/Życiorys nie powinno/nie powinien zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba że przedmiotowe CV/Życiorys jest opatrzone/y zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/ kandydatki spełniający/e wymagania zostaną poinformowani/e telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie naboru, dodatkowo lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakładce wyniki naborów. Wynik naboru zostanie opublikowanych na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-48-03-786.

Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościWarunki pracy
budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, brak dostosowanych toalet). Praca na pierwszym piętrze.
Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca przy komputerze.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Nadzór nad żywnością zwierzęcego pochodzenia oraz żywnością złożoną tj. żywnością pochodzenia zwierzęcego i nie zwierzęcego w podmiotach zarejestrowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
Nadzór mad prowadzeniem czynności związanych z prowadzeniem monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkó żywienia zwierząt
Koordynacja działań związanych z utrzymaniem systemu zarządzania w Terenowej Pracowni Wytrawiania
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 lat doświadczenia zawodowego w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności
znajomość przepisów weterynaryjnych
specjalizacja z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
obsługa komputera
prawo jazdy kat B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego stażu pracy w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle ul. Floriańska 92
38-200 Jasło
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia od 01.12.2018
Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań fizykochemicznych
Laboratorium – Pracownia we WłocławkuWarunki pracy
1.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
2.Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
3.Kontakt z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi
4.Siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy
5.Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
6.Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przyjmowanie próbek od klientów i wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
Obsługa, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego niezbędnego do wykonywania badań zgodnie z instrukcjami i procedurami.
Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy (w tym karty kontroli, wzorcowań, sprawdzeń).
Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu.
Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, udział w badaniach biegłości.
Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, działaniach korygujących i zapobiegawczych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
komunikatywność
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze chromatografii
wykształcenie: wyższe chemiczne
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. P. Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… wew. 226.

Aplikuj

Starszy legalizator

Starszy legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
w Laboratorium Chemii, w Pracowni FizykochemiiWarunki pracy
Co oferujemy naszym pracownikom?
-stabilne zatrudnienie,
-otwarte i przyjazne środowisko pracy,
-dodatkowe wynagrodzenie roczne,
-pakiet socjalny.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca przy komputerze,
-delegacje służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
legalizacja, wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie pomiarów wielkości fizykochemicznych wg istniejących procedur,
sporządzanie dokumentacji związanej z pomiarami,
obsługa klienta, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie o profilu matematyczno – fizyko – chemicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lub 1 rok w administracji
podstawowa wiedza w zakresie pomiarów wielkości fizykochemicznych,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
znajomość ustawy Prawo o miarach.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność,
zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność komunikacji z klientem,
umiejętność pracy w zespole.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie świadectw pracy.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Miar ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem ” Rekrutacja do Laboratorium Chemii, w Pracowni Fizykochemii na stanowisko starszego legalizatora”.
Aplikuj