Starszy specjalista

Starszy specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw zarządzania kadrami
w Wydziale OrganizacyjnymWarunki pracy
Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka i skaner,
5) zagrożenie korupcją.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, przeniesień i innych wynikających z Kodeksu pracy.
Monitorowanie terminowości i weryfikowanie pod względem formalnej poprawności dokonywania ocen okresowych oraz indywidulanych programów rozwoju zawodowego pracowników Zakładu.
Opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych, procedur (PP-P1) oraz standardów z obszaru realizowanych zadań, skutkujących na działanie całego Zakładu w tym obszarze.
Zbieranie informacji o potrzebach szkoleniowych w celu opracowania planu szkoleń dla pracowników Zakładu, nadzorowanie wykonania tego planu oraz współpraca z pracownikami ds. zamówień publicznych, ewidencji i zaopatrzenia w zakresie wymagań ustawy o Pzp.
Weryfikacja projektów opisów stanowisk pracy przedstawianych przez kierowników komórek organizacyjnych Zakładu w celu ujednolicenia stosowanych zasad.
Koordynowanie prac związanych z corocznym przygotowywaniem sprawozdania Dyrektora Zakładu z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej dla Szefa Służby Cywilnej.
Przygotowywanie niezbędnych upoważnień w zakresie określonym w opisach stanowisk pracy, zakresów czynności oraz informacji o zmianie terminu oceny okresowej w stosunku do pracowników Wydziału Organizacyjnego.
Udział w procesie przeprowadzania ankiet antymobbingowych w Zakładzie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnych zakresie zadań
bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej
bardzo dobra znajomość rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
bardzo dobra znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
umiejętności analitycznego myślenia
bardzo dobra umiejętność organizowania pracy własnej
bardzo dobra znajomość ustawy Kodeks pracy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji na stanowisku o podobnym zakresie zadań
wykształcenie: wyższe Studia o specjalności/kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne albo studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewne <br>
znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
znajomość zarządzenia Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
znajomość zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
znajomość rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
dobra znajomość obsługi: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji multimedialnych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
Pawińskiego 17/21
02-106, Warszawa
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania
http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html
Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenie.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy np. kopia świadectwa pracy, w przypadku umowy o pracę lub kopia zaświadczenia w przypadku umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk (sam dokument umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie jest dokumentem potwierdzającym okresy doświadczenia zawodowego).
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części „WARUNKI PRACY”).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
– weryfikacja merytoryczna,
– rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie: ok. 3747 zł – 4684 brutto + ew. dodatek za wysługę lat.
Oferty można również wysłać na adres Aplikuj (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów – kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).
Więcej informacji: Aplikuj

Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych
w Wydziale Ochrony Danych Osobowych, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony InformacjiWarunki pracy
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie projektów aktów prawnych, procedur i instrukcji oraz innych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych.
Wsparcie Inspektora Ochrony Danych w nadzorze nad przetwarzaniem danych osobowych oraz współudział w monitoringu wprowadzania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych.
Wsparcie pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Współudział w dostosowaniu resortu finansów do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) poprzez przygotowywanie projektów zaleceń oraz opinii w tym zakresie.
Identyfikowanie obszarów dotyczących przetwarzania danych osobowych wymagających aktualizacji lub opracowywania projektów regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
Współudział w podnoszeniu świadomości pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych , w tym przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych oraz prowadzenie szkoleń.
Organizowanie spotkań z przedstawicielami Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze opiniowania i opracowywania aktów prawnych
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
Znajomość zasad techniki legislacyjnej
Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (dyrektywa policyjna)
Umiejętność skutecznej komunikacji
Umiejętność współpracy w zespole
Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Aplikacja legislacyjna
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji legislacyjnej
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa z dopiskiem: Oferta pracy 2018/189/DB

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Młodszy specjalista ds. zakupów – części zamienne

Młodszy specjalista ds. zakupów – części zamienne
7-21-52065

Dla naszego klienta, firmy z branży przemysłowej, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko młodszego specjalisty ds. zakupów.

Lokalizacja pracy: Dąbrowa Górnicza.

Obowiązki:

– udział w tworzeniu koncepcji zakupowej (wpływ na kreowanie polityki zakupowej)
– wybór dostawcy, negocjacje, zawieranie umów
– zarządzanie profilem dostawcy (efektywne zaopatrzenie, ciągłość działania itp.)
– zarządzanie relacjami z istniejącymi dostawcami
– optymalizowanie kosztów i zmniejszanie kosztów zakupów
– raportowanie wydajności

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (preferowane techniczne)
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie o profilu technicznym
– bardzo dobra znajomość j. angielskiego (min. B2)
– umiejętność samodzielnego działania
– zdolności negocjacyjne

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– szeroki pakiet benefitów m.in. premie finansowe, bezpłatne posiłki, dofinansowanie do karty sportowej, wypoczynku po pracy
– duże możliwości rozwoju zawodowego, udziału w licznych szkoleniach dopasowanych do zainteresowań pracownika

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Więcej podobnych ofert pracy na http://www.grafton.pl/pl/job-search?disciplines=produkcja

Aplikuj

Franczyzobiorca

Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o., to tworząca nowoczesną strukturę firma o zasięgu ogólnopolskim. Wyróżnia nas indywidualnie dobrane wsparcie prawne jakie zapewniamy naszym Klientom, zarówno na drodze polubownej jak i sądowej. Wieloletnie doświadczenie naszych prawników, radców prawnych i adwokatów oraz ich fachowa wiedza od lat gwarantują najwyższą jakość świadczonych przez nas usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, a także doradztwa prawnego dla Klientów indywidualnych. Od lat dzięki zdobywanemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw naszych Klientów i profesjonalnemu zespołowi pracowników budujemy rozpoznawalną i wiarygodną markę oraz transparentny wizerunek.
W związku z rozwojem działalności i planem utworzenia nowych Oddziałów zapraszamy do współpracy nowych Partnerów.

Franczyzobiorca

Oczekiwania wobec Partnera
·
Działalność gospodarcza lub gotowość do jej założenia
·
Środki finansowe niezbędne do uruchomienia Kancelarii.
·
Doświadczenie w sprzedaży lub prowadzeniu własnego biznesu (mile widziane w branży prawniczej, finansowej, ubezpieczeniowej itp. )
·
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne łatwość w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z Klientami i partnerami biznesowymi.
·
Zaangażowanie i determinacja w dążeniu do celu.

Podstawowe założenia systemu franczyzowego:
1.
Sprzedaż szerokiej palety usług prawnych
2.
Przynależność do sieci ogólnopolskiej
3.
Niskie koszty
4.
Zadowolenie i satysfakcja Klientów
5.
Wysoka dochodowość
6.
Prestiż

Korzyści płynące ze współpracy
1.
RENOMA – działalność pod szyldem renomowanej ogólnopolskiej sieci kancelarii prawnych posiadającej wieloletnie doświadczenie i rozpoznawalnej na rynku.
2.
WYŁĄCZNOŚĆ prawo wyłączności prowadzenia Kancelarii na określonym terenie.
3.
KNOW-HOW unikalny i sprawdzony model biznesowy.
4.
POMOC
I WSPARCIE na etapie wdrożenia, jak i w dalszej bieżącej pracy.
5.
SZKOLENIA z zasad prowadzenia kancelarii prawnej, zasad obsługi klienta, sprzedaży, produktowe itp.
6.
DODATKOWE USŁUGI możliwość łączenia działalności prawnej z innymi np. finansowymi lub obrotem nieruchomościami

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″

HYDRAULIK – DANIA

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych duńskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku: HYDRAULIK.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Duńską umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku
– Wykształcenie kierunkowe lub w zawodzie pokrewnym (mile widziane)
– Komunikatywna znajomość języka niemieckiego
– Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę
– Prawo jazdy lub własny samochód dostępny na wyjazd

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV w jęz. angielskim na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

Opiekunka dla samotnej Seniorki 1300 Euro netto+320 Euro

Zatrudniamy na warunkach niemieckich (składki zdrowotne, emerytalne i rentowe są odprowadzane przez naszą firmę do
Niemiec).

Poszukujemy osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Niemczech na stanowisku:
Opiekunka osób starszych
Miejscowość: 48465 Suddendorf
Termin zlecenia: 06.11.2018
Wynagrodzenie: 1300 Euro netto+320 Euro

Opis:
Poszukujemy opiekunki dla naszej Seniorki Pani Elisabeth. Mieszka ona sama w domku jednorodzinnym. Ma typowe
schodzenia związane z wiekiem: reumatyzm i osteoporozę, nadciśnienie i zaburzenia rytmu serca. Sama korzysta z toalety,
potrzebuje pomocy w myciu i przebieraniu.
Nie ma specjalnych wymagań jeśli chodzi o jedzenie, nie ma też specjalnej diety, lubi jeść wszystkie potrawy.
Potrzebuje pomocy w myciu i przebieraniu jeśli chodzi o jedzenie, lubi jeść wszystkie potrawy. Z charakteru jest osobą
miłą i przystępną. Jest osobą wykształconą, bardzo lubi czytać, ze względu na wiek ma już problemy ze wzrokiem.
Opiekunka robi zakupy, jest do dyspozycji samochód. Opiekunka ma codziennie 3 godziny czasu wolnego oraz 1 dzień w
tygodniu. Do dyspozycji opiekunki jest pokój z osobną łazienką i dostępem do internetu.

Oferujemy:
– Wysokie wynagrodzenie (Premie + bonusy)
– Legalne zatrudnienie (składki odprowadzane do Niemiec)
– Ubezpieczenie od pierwszego dnia pracy
– Sprawdzone i bezpieczne miejsce pobytu
– Pomoc i wsparcie Koordynatora na miejscu
– Specjalnie dla Ciebie zorganizujemy transport w Twojej ulubionej firmie
transportowej i pokryjemy koszty przejazdu w obie strony!

Wymagania:
– Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym
porozumiewanie się z podopiecznym
– Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i chorymi
– Uczciwość, zaangażowanie w pracę, wysoka kultura osobisty
– Prawo jazdy

Osoby zainteresowane pracą mogą wysyłać CV na adres:
[Apply online]

wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,
poz. 926 z późn. zm.)
Kontakt:
Agencja Zatrudnienia EFEKT
ul. Wyzwolenia 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. …… , …… , ……
kom. …… ,
…… ,
…… ,
…… ,
…… , ……

Inne nasze oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://www.efekt-24.pl

Kasjer/ka w markecie budowlanym Dąbrowa Górnicza

ISSP Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia (nr rejestru agencji zatrudnienia 10629) firma zajmująca się profesjonalną
obsługą w dziedzinie pracy tymczasowej. Obecnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy osób na stanowisko:

Kasjer/ka w markecie budowlanym
Miasto: Dąbrowa Górnicza

ZAPRASZAMY OSOBY:
Energiczne, kreatywne, otwarte na nowe wyzwania.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
– obsługa klienta
– rozliczenie ze sprzedaży
– obsługa kasy fiskalnej

WYMAGANIA:
– dyspozycyjność
– rzetelność
– pełnoletność

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– umowa zlecenie (dla osób nieuczących się odprowadzane pełne składki i ubezpieczenie zdrowotne)
– stawka 14 zł brutto/h
– szkolenie z obsługi kasy fiskalnej
– praca zmianowa w godzinach otwarcia marketu 7-21
– osobom z potencjałem-możliwość stałego zatrudnienia i rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: [Apply online] lub o kontakt pod numerami telefonów: 71 750
77 65, ……
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dodanie w treści CV następującej klauzuli:
Administratorami Twoich danych osobowych są ISSP Sp. z o.o. Pełne informacje wymagane art. 13 RODO zostaną przesłane w
odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.