Księgowy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw rozliczeń i analiz podatków
w Drugim Dziale RachunkowościWarunki pracy
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem takich urządzeń jak: drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
księgowanie na kartach kontowych podatników przypisów, odpisów i wpłat w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych,
monitorowanie wpłat z wydanych decyzji w sprawie rat i odroczeń w celu weryfikacji ich terminowości;
wydawanie postanowień w celu poinformowania podatnika o sposobie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych,
uzgadnianie zaksięgowanych przypisów i odpisów z odpowiednimi rejestrami, a zaksięgowanych wpłat z wyciągami bankowymi w celu weryfikacji prawidłowości księgowań,
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: II MUS
nr ogłoszenia 37130

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ……
Aplikuj

Starszy referent

Starszy referent

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki Straży Granicznej w ZgorzelcuWarunki pracy
– praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
– budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
– budynek nie posiada windy;
– narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka, fax, telefon
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów w celu zapewniania prawidłowego obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej;
analizowanie, kompletowanie i przygotowywanie zbiorów dokumentów w celu przekazania do archiwum zakładowego;
uczestniczenie w brakowaniu i niszczeniu dokumentów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym w celu wsparcia prac bieżących komórki organizacyjnej;
wykonywanie czynności związanych z przedłużeniem lub zmianą klauzuli tajności w celu aktualizacji okresu ochrony dokumentów i akt;
prowadzenie bieżących i okresowych kontroli znajdujących się w obsługiwanych przez kancelarię wykonawców w celu stwierdzenia stanu dokumentów;
zapewnienie należytej ochrony dokumentów znajdujących się w zasobach kancelarii ogólnej w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych;
stałe podnoszenie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych w celu znajomości aktualnych przepisów regulujących pracę kancelarii;
egzekwowanie zwrotów materiałów i dokumentów w celu zabezpieczenia ich przed utratą.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
komunikatywność;
umiejętność pracy w zespole;
rzetelność, łatwość przyswajania nowej wiedzy;
obsługa komputera.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „ściśle tajne”.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopie świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria Jawna Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
-wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1530,45 zł. netto + dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%)
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
– rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także – oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
– Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
– przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
– oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Aplikuj