Podreferendarz

Podreferendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
w Sekcji Rozliczeń FinansowychWydziału Zarządzania ProjektamiBiura Łączności i InformatykiWarunki pracy
Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– naturalne i sztuczne oświetlenie,
– wymuszona pozycja ciała,
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
– brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowywanie i współpracowanie z wydziałami w zakresie przygotowania planów: rzeczowego i finansowo-rzeczowego biura oraz przygotowywanie wniosków o korektę tych planów,
analizowanie bieżącego wydatkowania środków finansowych w ramach przyznanego limitu finansowego oraz uzgadnianie stanu realizacji zadań z wydziałami biura i Biurem Finansów KGP,
uczestniczenie w opracowaniu informacji dla Biura Finansów KGP, w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe, wynikającej z bieżącej realizacji zadań w ramach limitu finansowego biura,
uczestniczenie w przygotowaniu informacji dla Biura Finansów KGP o stanie realizacji zadań w biurze, w ramach przyznanego limitu finansowego,
pozyskiwanie informacji w zakresie potrzeb dot. zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów oraz usług,
wprowadzanie danych do wewnętrznych baz danych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie ekonomiczne,
dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
znajomość ustawy o finansach publicznych oraz polityki rachunkowości KGP,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność analitycznego myślenia,
biegła obsługa MS Office,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Główna Policji
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział Organizacji Policji ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12 z dopiskiem w liście motywacyjnym podreferendarz/BŁiI-WZP BKGP 21/18

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,8 kwoty bazowej
Techniki i metody naboru:
– weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
– analiza ofert spełniających wymagania formalne,
– test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
– rozmowa kwalifikacyjna.

Aplikuj

Referendarz

Referendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
w Sekcji do spraw Poszukiwań Międzynarodowych I Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy PolicjiWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– naturalne i sztuczne oświetlenie,
– wymuszona pozycja ciała,
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
– przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
koordynowanie wymiany informacji w zakresie prowadzenia poszukiwań międzynarodowych osób oraz poszukiwań osób w zakresie ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych,
koordynowanie wymiany informacji pomiędzy KGP, a partnerami zagranicznymi oraz krajowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości (dotyczy to również obywateli polskich skazanych za granicą oraz cudzoziemców odbywających karę pozbawienia wolności w Polsce),
weryfikowanie poprawności sporządzanych i przesyłanych przez uprawnione podmioty, formularzy zgłoszenia zatrzymania osób, na podstawie sprawdzenia w Systemie Informacji Schengen,
analizowanie, weryfikowanie, rozszerzanie a następnie decydowanie co do akceptacji wpisów wykonywanych w SIS przez właściwe organy krajowe na podstawie art.26 Decyzji 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. (zwaną Decyzją SIS II). Po akceptacji wpisu opracowuje stosowną dokumentację w SIS II oraz w aplikacji Interpolu,
koordynowanie czynności związanych z tworzeniem odsyłaczy do innych wpisów w SIS tzw. linkowaniem wpisów w SIS, analizowanie powiązań pomiędzy wpisami i zlecanie w związku z tym stosownych czynności innym organom i służbom oraz w razie potrzeby weryfikowanie i dodawanie zastrzeżeń do wpisów, skutkujących tzw. oflagowaniem wpisu,
analizowanie spraw poszukiwawczych i weryfikowanie zgromadzonych w nich materiałów pod kątem występujących w nich związków przyczynowo-skutkowych, wskazywanie krajowym jednostkom oraz partnerom zagranicznym kierunku dalszego rozwoju sprawy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność analitycznego myślenia,
komunikatywność,
umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
wiedza z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego,
umiejętność posługiwania się programami komputerowymi w środowisku MS Windows, MS Office,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe o profilu prawo lub administracja lub stosunki międzynarodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub filologia angielska,
znajomość języka hiszpańskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność pracy pod presją czasu i sytuacja stresogennych,
umiejętność negocjacji i argumentacji.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Główna Policji
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział Organizacji Policji ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12 z dopiskiem w liście motywacyjnym referendarz/BMWP WKPM BKGP 21/18
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,8551 kwoty bazowej
Techniki i metody naboru:
– weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
– analiza ofert spełniających wymagania formalne,
– test wiedzy,
– rozmowa kwalifikacyjna.
Aplikuj

ELEKTRYK przemysłowy na niemiecką umowę z opłaconym mieszkaniem

Walter-Fach-Kraft Personal GmbH, niemiecki pracodawca z 21-letnim stażem, zatrudniający pracowników na terenie Niemiec
i Austrii. Gwarantujący niemiecką umowę o pracę i dostęp do wszelkich świadczeń socjalnych.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY
kraj: Niemcy

Wysoka podstawa i komfortowe mieszkanie, a to wszystko na niemieckiej umowie o pracę- brzmi dobrze? Wyślij CV i zacznij
wymarzoną pracę.

Zakres obowiązków elektryka:
montaż oraz naprawa instalacji elektrycznych,
konserwacja i naprawa urządzeń i kabli.

Wymagania:
doświadczenie w zawodzie elektryka,
prawo jazdy kat. B
doświadczenie w montażu szaf sterowniczych,
znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym (warunek konieczny),
zaświadczenie o niekaralności.

Oferujemy:

1. Niemiecką umowę o prace na czas nieokreślony.
2. Mieszkanie opłacone przez pracodawcę.
3. Do 200 € za polecenie dodatkowego pracownika.
4. Niemieckie ubezpieczenie socjalne oraz zdrowotne.
5. Płatne urlopy i premie świąteczne.
6. Możliwość otrzymania zaliczki już po pierwszym przepracowanym tygodniu.
7. Terminowe i atrakcyjne wynagrodzenie.
8. Bezpłatne ubranie ochronne i robocze.
9. Kompletna pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (zameldowaniu, uzyskaniu
10. korzystnej klasy podatkowej, Kindergeld).
11. Łatwy dojazd do miejsca pracy oraz pomoc przy organizacji wyjazdu do Niemiec.

… oraz wiele więcej.

Zainteresowany ?

Wyślij CV na adres: [Apply online] lub dzwoń pod numery tel.:
…… , …… .
Wszystkie oznaczenia są skierowane do obu płci.