C# Developer

Oferujemy: ZATRUDNIENIE BEZPOŚREDNIO U NASZEGO KLIENTA,
stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, pracę od poniedziałku do piątku,
wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia,
pakiet socjalny, opiekę zdrowotną i karty benefitowe,
możliwość rozwoju zawodowego, udział w ciekawych i pełnych wyzwań projektach,
przyjazną atmosferę opartą na współpracy,
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku Wymagania: dobrej znajomości C# i platformy .NET oraz Visual Studio,
min. pół roku doświadczenia w pracy na stanowisku programisty,
znajomość systemów Linux/Unix,
znajomość min. jednego z języków: SQL, TSQL, PL/SQL oraz systemów bazodanowych MS SQL Server lub Oracel Database,
wykształcenia wyższego technicznego (również w trakcie studiów),
znajomości zagadnień z dziedziny elektroniki cyfrowej (czytanie schematów elektrycznych, zrozumienie kodu C dla MCU),
mile widziane doświadczenie w zakresie komunikacji automatyki budynkowej MODBUS/BACNET/LON/KNX Obowiązki: projektowanie i rozwój oprogramowania w technologiach .NET,
rozwój oprogramowania do komunikacji i sterowania wyrobami firmy,
tworzenie narzędzi do wspomagania procesów testowania wyrobów na produkcji

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
w Departamencie Inspekcji i Kontroli BudowlanejWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych
prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, jak również prowadzenie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych
sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów pokontrolnych
analizowanie skontrolowanych spraw w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru
pełnienie funkcji kierownika zespołu kontrolerów
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu
sporządzanie opinii w zakresie projektów aktów prawnych skierowanych do Departamentu, w szczególności w aspekcie technicznym
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o wyrobach budowlanych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej
Umiejętność stosowania przepisów prawa
Wiedza techniczna, w tym umiejętność rozpoznawania i interpretowania zjawisk technicznych w budownictwie
Umiejętność argumentowania
Umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność
Kultura osobista
Odporność na stres
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
prawo jazdy kat. B.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy DIK nr ogłoszenia 37346″

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze.
Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.30; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); udogodnienia dla rowerzystów (rowerowania w budynku); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Można składać je również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów; kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej).
Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, posiadanych uprawnień budowlanych. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) – w zakładce Pracuj z nami.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .

Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt
ds. zdrowia i ochrony zwierzątWarunki pracy
Praca biurowa i w terenie. W biurze użycie monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz.dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu – delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw. Samodzielne kierowanie samochodem.Praca lekka, mały wydatek energetyczny.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt
sporządzanie harmonogramu badań chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji
przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych
prowadzenie monitoringu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie
kontrola dobrostanu w gospodarstwach , identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross-compliance
kontrola podmiotów nadzorowanych
sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
posiadanie prawa jazdy
prawo wykonywania zawodu
znajomość przepisów w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zwierząt oraz dobrostanu zwierząt
umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
dyplom lekarza weterynarii
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kserokopia prawa jazdy
kserokopia prawa wykonywania zawodu
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie ul. Kiszkowska …… Gniezno
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Termin zatrudnienia od 1 grudnia 2018r,.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem/kandydatką.
Strona internetowa urzędu http://www.piw.gniezno.pl
Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych samoloty, szybowce i balony
w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno LotniczymWarunki pracy
– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– obsługa klientów zewnętrznych
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Udział w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatów usług lotniczych (AWC) lub przewoźników lotniczych w lotach lokalnych (AOC);
Udział w prowadzeniu ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AWC i AOC oraz podmiotami zgłaszającymi prowadzenie operacji specjalistycznych, w tym prowadzenie dokumentacji inspekcyjnej;
Udział w inspekcjach na pokładach statków powietrznych posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym, w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych;
Analiza dokumentacji operacyjnej podmiotów gospodarczych w celu oceny zgodności ich zawartości z obowiązującymi przepisami i przygotowywanie propozycji opinii dotyczące tej dokumentacji;
Udział w procesach zatwierdzeń specjalnych (MEL, PRNAV) dla posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz lotnictwa ogólnego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i przygotowywanie propozycji dotyczących tych zatwierdzeń;
Aktualizacja dokumentacji operacyjnej posiadaczy AWC i AOC zgromadzonej w Inspektoracie;
Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego jako pilot zawodowy lub pilot szybowcowy lub pilot balonowy lub w zakresie: przygotowywania lub prowadzenia lub nadzoru operacji lotniczych
Aktualna albo wygasła: licencja pilota zawodowego samolotowego lub licencja szybowcowa lub balonowa
Znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu usług lotniczych, operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego
Znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego
Znajomość podstawowych typów statków powietrznych będących pod nadzorem ULC
Znajomość KPA
Znajomość pakietu MS Office
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Prawo jazdy kat. B
Kompetencje behawioralne: współpraca,komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie o profilu lotniczym
doświadczenie w obszarze usług lotniczych lub lotniczych operacji specjalistycznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
Kopia prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dodatkowych niniejszego ogłoszenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOL-2/4a-103/2018”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
OFERUJEMY:
– wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 2 720 PLN do ok. 3 311 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,452 do 1,767);
– dodatek za wysługę lat (do 20 %);
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka);
– nagrody uznaniowe;
– stabilną i ciekawą pracę umowa o pracę;
– możliwość rozwoju zawodowego;
– atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.
KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.
Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce „Praca w ULC” przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow
Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce „Praca w ULC” http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: …… , formalne: …… / 74 02 bądź e-mail: Aplikuj

Aplikuj