Opiekunka z prawem jazdy do samotnej Seniorki, 1400 Euro netto+400 Euro

Zatrudniamy na warunkach niemieckich.

Poszukujemy osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Niemczech na stanowisku:
Opiekunka osób starszych
Miejscowość: 48341 Altenberge
Termin zlecenia: 15.12.2018
Wynagrodzenie: 1400 Euro netto+ 400 Euro netto
Opis:
Poszukujemy opiekunki dla naszej Seniorki Pani Margerity. Mieszka ona sama w domku jednorodzinnym w miejscowości
Altenberge. Ma problemy związane z wiekiem, niewydolność serca oraz częściową inkontynencję (na noc zakłada wkładki).
Jest jeszcze osobą dość sprawna, stara się być we wszystkim samodzielna, od czasu do czasu używa rollatora. Przebiera
się samodzielnie, czasami może poprosić opiekunkę o niewielką pomoc. Je samodzielnie, nie ma żadnej diety .
Podopieczna jest osobą spokojną, dobrze wychowaną, na poziomie. Jest bardzo otwarta na świat, komunikatywna, chętnie
rozmawia z innymi ludźmi. Kocha kwiaty i konie. Lubi siedzieć w ogrodzie i czytać książki kryminalne oraz romanse. Lubi
jeździć na wycieczki, chętnie wychodzi również na spacery. Lubi jeździć do restauracji w Munster na kawę i ciasto.

Poszukujemy opiekunki serdecznej, otwartej, komunikatywnej, z dobrym językiem niemieckim i prawem jazdy. Opiekunka ma
do dyspozyji umeblowany pokój, własną łazienkę, internet i oczywiście czas wolny. Do dyspozycji jest również rower i
samochód.
Oferujemy:
– Wysokie wynagrodzenie (Premie + bonusy)
– Legalne zatrudnienie (składki odprowadzane do Niemiec)
– Ubezpieczenie od pierwszego dnia pracy
– Sprawdzone i bezpieczne miejsce pobytu
– Pomoc i wsparcie Koordynatora na miejscu
– Specjalnie dla Ciebie zorganizujemy transport w Twojej ulubionej firmie
transportowej i pokryjemy koszty przejazdu w obie strony!

Wymagania:
– Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym
porozumiewanie się z podopiecznym
– Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i chorymi
– Uczciwość, zaangażowanie w pracę, wysoka kultura osobista
– Prawo jazdy

Osoby zainteresowane pracą mogą wysyłać CV na adres:
[Apply online]

Wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
Kontakt:
Agencja Zatrudnienia EFEKT
ul. Wyzwolenia 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. …… , …… , ……
kom. …… ,
…… ,
…… ,
…… ,
…… , ……

Inne nasze oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://www.efekt-24.pl

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw wierzycielskich
w Referacie Spraw WierzycielskichWarunki pracy
Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem takich urządzeń jak: drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
Budynek spełnia ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym w celu zmniejszenia generowania kolejnych zaległości podatkowych oraz skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych,
poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,
wykonywanie zadań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji w celu realizacji zobowiązań podatkowych,
wnioskowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zmniejszenia generowania kolejnych zaległości podatkowych ,
wnioskowanie o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela skarbu państwa w celu zaspokojenia należności Skarbu Państwa,
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
wnioskowanie o wpis hipoteki przymusowej w celu zapobiegania przedawnieniom zaległości podatkowych i realizacji zobowiązań podatkowych,
wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia; kierowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji zobowiązań podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi kopmutera (edytor tekstu, arkusz kalulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: II MUS nr ogłoszenia 37495
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Umowa na zastępstwo

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: ……
Aplikuj

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w TychachWarunki pracy
Praca biurowa i w terenie. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego ( czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego w terenie. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku.Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego
prowadzenie inspekcji budów i istniejących obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
dokonywanie kontroli obiektów budowlanych przed przystąpieniem do ich użytkowania
przygotowywanie projektów decyzji, postanowień z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
udział w postępowaniach wyjaśniających i okoliczności powstania złego stanu technicznego obiektów budowlanych, awarii i katastrof budowlanych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane
uprawnienia budowlane do projektowania i / lub kierowania robotami budowlanymi
prawo jazdy kat. B
umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS
znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów związanych
znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach ul. Grota Roweckiego …… Tychy pokój 222
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decydująca data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tychach) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde oświadczenie mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem …… w godzinach 7.30-15.00. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone .
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi bezpośredniej
w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w PoznaniuWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
– praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– budynek wielopiętrowy,
– w budynku znajduje się winda,
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
– narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych, w celu ułatwienia prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych,
ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków i informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej, w celu monitorowania poprawności realizacji obowiązków podatkowych
wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji baz danych.
weryfikacja poprawności złożonych dokumentów i prowadzenie w tym zakresie czynności sprawdzających, wydawanie zaświdczeń o niezaleganiu w podatkach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji (przede wszystkich ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych)
umiejętność stosowania prawa w praktyce
zdolność analitycznego myślenia
umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych (biegła obsługa WORD i EXCEL)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
obsługa specjalnych programów komputerowych: POLTAX, SPED, SSP, Biblioteka Art
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i umiejętności kandydata
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ul. Dolna Wilda 80A
61-501 Poznań z dopiskiem oferta pracy SOBPWUS Poznań.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,610 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, list motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej – w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ……

Aplikuj

Specjalista ds. Sprzedaży – Opakowania

SMART-HR – Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń.
Dla naszego klienta firmy produkcyjnej, lidera w branży opakowaniowej, w związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży – Opakowania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
·
Realizację i nadzór nad budżetem sprzedaży w powierzonym regionie,
·
Aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie pozytywnych relacji z istniejącymi,
·
Planowanie i realizację spotkań bezpośrednich z klientami,
·
Prowadzenie negocjacji handlowych i sporządzanie umów,
·
Monitorowanie i analizowanie sytuacji rynkowej oraz inicjowanie rozwiązań ukierunkowanych na systematyczny wzrost sprzedaży
·
Bieżące raportowanie wyników pracy,
·
Budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku lokalnym.

Od kandydatów na to stanowisko wymagamy:
·
Doświadczenia minimum 2-letniego na analogicznym stanowisku w opakowaniowej,
·
Dobrej znajomości MS Office,
·
Czynnego prawa jazdy kat. B,
·
Chęci nauki w nowej branży dla osób nieposiadających doświadczenia w obszarze opakowań,
·
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym co będzie dodatkowym atutem.

Pracodawca oferuje:
·
Stabilną i satysfakcjonującą pracę w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
·
Atrakcyjne wynagrodzenie,
·
Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy),
·
Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny),
·
Przyjazną i otwartą atmosferę pracy sprzyjającą rozwojowi zawodowemu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SMART-HR z siedzibą w Katowicach, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”
Posiadamy wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 9901.

Aplikuj

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywującego wraz z następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SMART-HR z siedzibą w Katowicach, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”

Specjalista ds. Obsługi Klienta – jęz. hiszpański

Specjalista ds. Obsługi Klienta – jęz. hiszpański

PL36744

Twoja przyszła firma/Your future company
Nasz Klient specjalizuje się w obsłudze klienta, wsparciu technicznym oraz w sprzedaży dla rynków B2B i B2C.
W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Klienta z jęz. hiszpańskim, do której zadań będzie należało: obsługa połączeń przychodzących od klientów niemieckojęzycznych/włoskojęzycznych lub holenderskojęzycznych, odpowiadanie na ich zapytania w zakresie urządzeń elektronicznych oraz dbałość o pozytywne relacje.

Nasz Klient oferuje:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pakiet dodatkowych benefitów: karta sportowa, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie
Możliwość rozwoju na danym stanowisku poprzez liczne szkolenia
Możliwość pracy w języku obcym na co dzień
Dogodną lokalizację
Brak zmian nocnych

U Kandydatów zwracamy uwagę na:
Znajomość języka hiszpańskiego poziom min. C1
Znajomość języka angielskiego poziom min. B2
Otwartość, komunikatywność, wysokie zdolności interpersonalne

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

http://www.devire.pl

Manager Regionu

Manager Regionu

PL36557

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma, lider w produkcji kotłów gazowych, która
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

MANAGER REGIONU
obszar Trójmiasto

Do obowiązków danej osoby należeć będzie dbanie o
pozytywny wizerunek marki, aktywna współpraca z partnerami handlowymi, instalatorami i projektantami.
Nasz Klient oczekuje:
Kilkuletniego doświadczenia handlowego w branży technicznej
Doświadczenia na rynku inwestycji oraz we współpracy z firmami wykonawczymi
Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Wykształcenia najlepiej technicznego
Umiejętności w prowadzeniu prezentacji i szkoleń
Zaangażowania, sumienności i konsekwencji
Prawa jazdy kat. B i doświadczenia w kierowaniu pojazdem
Nasz klient oferuje:
możliwość rozwoju z zakresu technicznego i handlowego
atrakcyjne warunki pracy ( stała + premia)
niezbędne narzędzia

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

http://www.devire.pl