Starszy specjalista

Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Inspekcji i Kontroli (Zespół Kontroli Kompleksowej)Warunki pracy
Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno kontrolnych. Praca przy komputerze. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie projektów planów tematycznych kontroli problemowych i kompleksowych organów administracji architektoniczno – budowlanych oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
Udział w kontrolach w zakresie działania: a) powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej b) powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
Udział w kontrolach doraźnych organów wymienionych w pkt.1 w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora.
Opracowywanie wniosków i zaleceń wynikających z działalności kontrolnej w organach AAB i PINB.
Udział w inspekcji w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymywania obiektów budowlanych.
Prowadzenie spraw związanych ze skargami, zażaleniami i ponagleniami dotyczącymi działań organu nadzoru budowlanego I instancji, udział w oględzinach oraz przygotowywanie projektów pism w tym zakresie.
Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych oraz prowadzenie ewidencji, rejestrów i spisów spraw.
Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe na kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w w obszarze unormowanym ustawą prawo budowlane obejmującym czynności polegających na projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi oraz kontrolowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, a także praca w organach administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego związana z wykonywaniem obowiązków tych organów wynikających z ustawy prawo budowlane.
Prawo jazdy kat. B
Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
Umiejętność redagowania pism, poprawnie pod względem stylu, języka i treści.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Zdolność analitycznego myślenia.
Odpowiedzialność za powierzone zadania.
Odporność na stres.
Dyspozycyjność.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
Kancelaria pokój 604
Na kopercie dopisek: WIK (ZKK)
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca –> Oferty pracy – Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
w Biurze Dyrektora GeneralnegoWarunki pracy
Co oferujemy naszym pracownikom?
– stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
– otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
– trzynaste wynagrodzenie,
– ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 – 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
– szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
– pakiet socjalny: donansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie, pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów dotyczących rozliczanych projektów oraz bieżący kontakt z personelem projektu i koordynatorami w zakresie realizacji budżetów projektów i utrzymania dyscypliny budżetowej
rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (rozliczanie otrzymanych dotacji, sporządzanie okresowych wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową, dbanie o terminowość płatności oraz o harmonogramy płatności) oraz wprowadzanie zmian we wnioskach o dofinansowanie, finansowe monitorowanie projektów zgodnie z wymogami instytucji finansujących
weryfikacja budżetu projektu na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie
przygotowywanie dokumentacji do kontroli projektów
kontakt z Instytucją Finansującą w sprawie projektu; przygotowywanie pism oraz oświadczeń na każdym etapie realizacji i rozliczania projektu
dbanie o porządek w dokumentacji związanej z projektem, archiwizowanie dokumentów złożonych do Instytucji Finansującej
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość języka angielskiego na poziomie B2
znajomość metodyk zarządzania projektami
umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektów
wiedza o perspektywie UE na lata ……
znajomość zasad rozliczania projektów UE
komunikatywność
umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu, zorientowanie na osiąganie celów
umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub z zakresu zarządzania projektami lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub funduszy europejskich
znajomość metodyki PRINCE2 Foundation
umiejętność pracy w systemie LSI
certyfikat PRINCE2 Foundation
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z metodyki zarządzania projektami PRINCE2
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres Aplikuj lub w recepcji GUM w godz. 8.00-16.00 z dopiskiem „37561 – specjalista ds. rozliczania projektów”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach naboru:
Etap I – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
Etap II – zadanie symulacyjne
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna
UWAGA! Uprzejmie informujemy, ż dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalikacyjnej.
Werykacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce „Praca w GUM” pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby zakwalikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… w godz. 8.00-16.00.
Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw planowania i organizacji systemu obrony cywilnej
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWarunki pracy
Kilka razy w miesiącu kontakt z przedstawicielami administracji publicznej w celu wymiany informacji, pozyskiwania danych
Kilka razy w roku kontakt z przedstawicielami ministerstw, urzędów centralnych w celu wymiany informacji, udział w naradach, konferencjach.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa ) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Opracowywanie i aktualizowanie planu ewakuacji (przyjęcia) ludności II i III stopnia woj. Opolskiego zgodnie z zakresem zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego oraz z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodowych oraz uzgadnianiu z organami jednostek samorządu terytorialnego liczebność grup zagrożonych oraz sposobu dystrybucji preparatów jodowych zgodnie z zakresem działań interwencyjnych wojewody wynikających z Prawa atomowego
Określanie sposobu realizacji zadań z wynikających z ustawy dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych oraz Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego przy współudziale innych komórek organizacyjnych Wydziału, Urzędu
Opracowywanie dokumentacji organizacyjnej powołującej formację obrony cywilnej przez Wojewodę oraz nadzorowanie tworzenia, funkcjonowania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w województwie, w tym prowadzenie ewidencji formacji obrony cywilnej na obszarze województwa z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Kontrolowanie przygotowań do działań wojewódzkiej formacji obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Prowadzenie ewidencji instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Prowadzenie szkoleń, instruktaż z zakresu realizowanych spraw dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji zespolonej i niezespolonej
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracy w obszarze obronności lub zarządzania kryzysowego
Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
Znajomość ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
Znajomość programów: Word,Excel, PowerPoint,
Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywność.
Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenia zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251 ul. Piastowska 14
45-082 Opole z dopiskiem oferta pracy – nr ogłoszenia….”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Planowany termin zatrudnienia: STYCZEŃ 2019 r.
Dodatkowe informacje: …… .

Aplikuj

Monter instalacji fotowoltaicznych

Columbus Energy S.A. jako lider na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, dostarcza nowoczesne abonamenty na słońce dostępne dla każdego domu w Polsce.
Szukamy ambitnych i zaangażowanych osób, gotowych do tego, by razem na nami tworzyć organizację, której celem jest satysfakcja naszych klientów.

Monter instalacji fotowoltaicznych

Obowiązki
·
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
·
prace elektryczne
·
montaż inwerterów wraz z zabezpieczeniami po stronie AC i DC
·
montaż tras kablowych
·
wykonywanie uziemienia i wszelkich pomiarów elektrycznych
·
pomoc w pracy związanej z montażem konstrukcji dachowych oraz gruntowych

Wymagania
·
uprawnienia SEP E i D do 1kV
·
czynne prawo jazdy kat. B
·
znajomość zagadnień elektrycznych
·
zdolności manualne
·
chęć pracy na dachach
·
sumienności w wykonywaniu obowiązków
·
mile widziane doświadczenie w montażu instalacji PV
·
dobra organizacja własnego czasu pracy
·
umiejętność pracy w zespole i w sytuacji stresowej
·
determinacja w działaniu i zapał do pracy
·
dyspozycyjność i solidność
·
uprawnienia UDT mile widziane
·
warunek konieczny: gotowość do częstych wyjazdów służbowych

Oferujemy
·
stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE
·
pracę w 3 osobowym zespole
·
szkolenia specjalistyczne
·
wsparcie techniczne
·
szkolenie trenera instalacyjnego w terenie
·
profesjonalne narzędzia pracy
·
samochód służbowy dla zespołu instalacyjnego

Prosimy o zamieszczenie w stopce CV poniższych klauzul i wysłanie dokumentów klikając w przycisk APLIKUJ.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.
Pola z * stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Aplikuj