Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne do spraw nadzoru rynku
Inspektorat Bezpieczeństwa ŻeglugiWarunki pracy
Praca wymaga częstych kontaktów z podmiotami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami prywatnymi lub przedsiębiorstwami produkcyjnymi.
Praca wymaga częstych wyjazdów służbowych niezależnie od warunków pogodowych oraz przebywania na wolnym powietrzu lub w halach produkcyjnych.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, brak podjazdu i wind, wejście schodami.
Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wymagana zdolność kierowania samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących wyposażenie morskie.
Przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących rekreacyjne jednostki pływające, silniki i osprzęt.
Przeprowadzanie kontroli i nadzór nad załadowcami kontenerów wysyłanych drogą morską.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji morskiej
Znajomość ustawy o systemie oceny zgodności oraz innych aktów prawnych związanych z nadzorem nad wyposażeniem morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi/silnikami/osprzętem.
Znajomość i umiejętność pracy z aplikacjami biurowymi (MS Office).
Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Prawo jazdy kat. B.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Znajomość systemu informatycznego ICSMS oraz RAPEX.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia prawa jazdy kat.B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Szczecinie
Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel: …… . Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: …… .
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: ok. 3 400,00 zł + dodatek stażowy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw egzekucji administracyjnej
w Drugim Dziale Egzekucji AdministracyjnejWarunki pracy
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda, na pierwszym piętrze toaleta dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, dokonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych oraz zabezpieczających w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji,
przygotowywanie projektów postanowień oraz pism w sprawach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w celu przedstawienia stanowiska organu egzekucyjnego,
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,
badanie prawidłowości wystawienia i rejestrowanie tytułów wykonawczych w systemie informatycznym w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,
poszukiwanie majątku zobowiązanego w celu likwidacji zobowiązań podatkowych,
analizowanie akt egzekucyjnych pod kątem wymagalności i realizacji egzekwowanych należności w celu uniknięcia prowadzenia nieuprawnionej egzekucji,
prowadzenie korespondencji z wierzycielami i innymi organami egzekucyjnymi w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w celu przeprowadzenia efektywnej egzekucji,
kwalifikowanie tytułów wykonawczych do służby w terenie, odbiór i rozliczenie w celu kontroli i aprobaty sposobu załatwienia spraw w terenie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego z zakresu egzekuji admnisatracyjnej oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
Ogłoszenie nr 37711
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu s.c.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: ……
Aplikuj

Referendarz

Referendarz

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw strategii i programów rozwoju
w Wydziale Strategii Rozwoju Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi ŚródlądowejWarunki pracy
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
wejście do budynku A i D przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Pracownikom oferujemy:
umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia przed objęciem stanowiska – oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.
Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
zarządzanie i wdrażanie programów rozwojowych/ sektorowych programów aktywizacji w obszarze sektora transportu wodnego śródlądowego, w tym: opracowywanie treści dokumentów strategicznych/planów/programów rozwoju, udział w aktualizacji strategii zintegrowanych i innych strategii/planów/programów rozwoju na poziomie krajowym, lokalnym, regionalnym, prowadzenie procesu konsultacji i akceptacji strategii/planów/programów rozwoju, prowadzenie lub udział w procesie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji strategii/ planów/programów rozwoju, zapewnienie prawidłowego działania systemu realizacji strategii/planów/programów rozwoju, inicjowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju w tym w formułowanie strategii/planów/programów rozwoju, obsługa grup i zespołów powoływanych przez Ministra celem wsparcia prac nad realizacją polityki rozwoju
badanie zgodności strategii i programów w obszarze sektora transportu wodnego śródlądowego przygotowanych przez inne podmioty i organy, w tym: weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów, weryfikowanie zgodności systemu wdrażania dokumentów, weryfikowanie zgodności z systemem prawnym, analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii, ocena zgodności dokumentów ze strategią, formułowanie propozycji i zaleceń zmian
zapewnienie obsługi ciał kolegialnych (w tym m.in. Komisje, rady, komitety, zespoły, grupy robocze, etc.) lub innych organów pomocniczych w zakresie funkcjonowania Komitetu Sterującego ds. inwestycji na śródlądowych drogach wodnych oraz grup roboczych, w tym: przygotowywanie spotkań ciał kolegialnych lub innych organów pomocniczych pod względem organizacyjnym, obsługa merytoryczna posiedzeń ciał kolegialnych, udział w posiedzeniach ciał kolegialnych
udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej , w tym: opracowywanie planu zamówień publicznych na potrzeby komórki organizacyjnej, przeprowadzanie rozeznania rynku, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu umowy, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych
realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w zakresie odnoszącym się do zadań wydziału, w tym: gromadzenie materiałów, przygotowanie odpowiedzi, prowadzenie konsultacji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
Znajomość zasad prowadzenia polityki rozwoju
Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
Wiedza z zakresu zarządzania projektami, w tym współfinansowanymi ze środków pomocowych
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
Współpraca
Kreatywność
Rzetelność
Komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe związane z geografią lub transportem lub żeglugą śródlądową lub stosunkami międzynarodowymi
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Biuro Dyrektora Generalnego
Ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12 z dopiskiem w liście motywacyjnym: DGWiZS-16/18

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika członka korpusu służby cywilnej.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) …… .
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw wierzycielskich
w Dziale Spraw WierzycielskichWarunki pracy
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę; przy użyciu urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wymaga szczególnej koncentracji i samodzielności.
Budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności podatkowych.
Prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymania wykonania decyzji w celu zapobiegania przedawnieniom zaległości podatkowych i realizacji zobowiązań podatkowych.
Analizowanie zaległości podatkowych w celu przeciwdziałania ich przedawnienia.
Wpisywanie i wykreślanie zastawów w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych w celu zapewnienia aktualności jego zapisów.
Prowadzenie spraw z zakresu przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych w celu realizacji zobowiązań podatkowych.
Przygotowywanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w celu potwierdzenia wysokości otrzymanej pomocy.
Sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w celu skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych.
Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: II MUS nr ogłoszenia 37755
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: …… .
Aplikuj

Operator maszyny- nie wymagamy doświadczenia

Operator maszyny- nie wymagamy doświadczenia

Agencja Zatrudnienia KS Service sp. z o.o. – numer certyfikatu KRAZ 7254 – wspiera procesy rekrutacyjne Pracodawców z Polski, Niemiec oraz Belgii.
Aktualnie dla jednego z naszych Klientów, firmy z branży produkcyjnej, poszukujemy Kandydatów do pracy w Godzikowicach k. Oławy.
Pracując z nami, zyskujesz:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
początkowe wynagrodzenie 2800 zł brutto/m-c
wolne weekendy – pracujemy od poniedziałku do piątku
kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy
możliwość zdobycia doświadczenia i uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych
po okresie próbnym możliwość zatrudnienia bezpośrednio u Klienta

Zakres obowiązków:
obsługa maszyn (autoklaw) w procesie produkcji
kontrola jakości produktu
badanie parametrów bloczków
dbanie o stan techniczny maszyny

Oczekiwania:
chęć do pracy i zaangażowanie
komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym

Aplikuj

Zarejestruj się na panelu z ankietami :)

Zapraszamy do internetowego panelu badawczego, którego właścicielem jest PBS Sp. z o.o. z Sopotu. PBS jest agencją świadczącą kompleksowe usługi badawcze i konsultingowe w zakresie badań rynkowych i społecznych. Działamy nieprzerwanie od blisko 30 lat. Realizujemy projekty dla największych marek i instytucji publicznych w Polsce.
Płatne ankiety internetowe to zdecydowanie najprostszy sposób na dodatkowe pieniądze, które można zarobić bez wychodzenia z domu

Zarejestruj się na panelu z ankietami 🙂

PANEL/05/2018
Wypełniaj ankiety:
Powiedz nam co myślisz o usługach, produktach, inicjatywach społecznych i miej wpływ na otaczająca Cię rzeczywistość. Pomóż lepiej zrozumieć potrzeby klientów największych firm działających na polskim rynku. Wypowiadaj się na temat aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych. Testuj nowe produkty.

Zdobywaj punkty -> Zarabiaj pieniądze:
Za udział w każdym projekcie otrzymasz punkty, nawet jeżeli nie zakwalifikujesz się do badania! Bądźmy w kontakcie za realizacje dodatkowych zadań zdobędziesz dodatkowe gratyfikacje. Każde 10 punktów to 1 złotówka w Twoim budżecie ????

Wspieraj fundacje:
Chcesz pomóc innym? Daj nam znać- przekaż swoje punkty na cele charytatywne. Wskaż jedną ze współpracujących z nami Organizacji, a my w Twoim imieniu zasilimy ich konta.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Odpowiedz na proste pytanie i wymień punkty na pieniądze!

ZAREJESTRUJ SIĘ!
WEJDZ NA STRONĘ: https://poznaj.to/ Wpisz swój adres mailowy, potwierdź aktywację klikając w link na swoim mailu i wypełnij ankiety profilujące!
!UWAGA! Oczekując na mail aktywujący sprawdź folder SPAM.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas ???? Aplikuj

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″

Pakowacz Wrocław

ISSP Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia (nr rejestru agencji zatrudnienia 10629) firma zajmująca się profesjonalną
obsługą w dziedzinie pracy tymczasowej. Obecnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy osób na stanowisko:

Pakowacz
Miasto: Wrocław

ZAPRASZAMY OSOBY:
Energiczne, kreatywne, otwarte na nowe wyzwania.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
– pakowanie wyrobów fabryki pieczywa (sucharków, groszku i innych wyrobów piekarniczych)
– pomoc przy produkcji

WYMAGANIA:
– dyspozycyjność
– pełnoletność
– wymóg konieczny: aktualna książeczka do badań sanitarno epidemiologicznych

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– umowa zlecenie (dla osób nieuczących się odprowadzane pełne składki i ubezpieczenie)
– stawka 15,50/16,50 zł brutto/h
– praca zmianowa 6:00-14:00/14:00-22:00/22:00-6:00
– ELASTYCZNY GRAFIK, DNI I ZMIANY DO WYBORU
– możliwość stałej współpracy w pracy czasowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: [Apply online] lub o kontakt pod numerami telefonów: 71 750
77 65, ……

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dodanie w treści CV następującej klauzuli:
Administratorami Twoich danych osobowych są ISSP Sp. z o.o. Pełne informacje wymagane art. 13 RODO zostaną przesłane w
odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.