Inspektor

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
w Oddziale LubinWarunki pracy
Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze budynku, brak windy, brak podjazdów, wejście po schodach.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie urzędowych kontroli u zarejestrowanych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych;
prowadzenie obserwacji oraz rejestracji organizmów niekwarantannowych podlegających rejestracji szczegółowej w uprawach ważnych gospodarczo;
przeprowadzanie kontroli roślin i produktów roślinnych znajdujących się w obrocie, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych;
sygnalizowanie drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem urzędów gmin i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa o pojawieniu i metodach zwalczania organizmów niekwarantannowych w celu efektywnego, bezpiecznego dla ludzi i środowiska naturalnego zwalczania agrofagów niekwarantannowych;
pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analiz laboratoryjnych, w celu potwierdzenia lub wykluczenia w nich obecności organizmów szkodliwych;
współudział przy kontrolach wykonania postanowień, decyzji dotyczących organizmów kwarantannowych;
obsługa Zintegrowanego systemu informacji w ochronie roślin i nasiennictwie;
współudział w sporządzaniu planów, sprawozdań i informacji;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
prawo jazdy kat. B
umiejętność obsługi komputera
komunikatywność
niekonfliktowość
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie
odporność na stres
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia prawa jazdy kat. B
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
– oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
– dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Starszy referent

Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw rekrutacji
w Wydziale RekrutacjiWarunki pracy
Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy
Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dzienne, drukarka, niszczarka, xero)
Pomieszczenia znajdują się na I piętrze brak windy
Toaleta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych na parterze
Podróże służbowe
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Administrowanie zasobami rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne
Prowadzenie ewidencji wojskowej w systemie informatycznym SPIRALA-ZINT oraz jej bieżąca aktualizacja
Przygotowywania danych do meldunków i sprawozdań w zakresie działalności wydziału
Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania, uczestnictwa i podsumowania kwalifikacji wojskowej
Aktywny udział w akcjach promocyjnych Sił Zbrojnych
Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i materialno-technicznych w odpowiedzi na wnioski składane do WKU
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub jednostce wojskowej
Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych
Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczpospolitej Polskiej
Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
Dyspozycyjność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak – administracja
Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową
Znajomość programu SI SPIRALA-ZINT
Umiejętność pracy w zespole oraz warunkach stresu
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów ul. Winnicka 1
02-095 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie oferta na stanowisko starszy referent WR

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru prosimy umieścić zapis wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko starszego referenta
Oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Referentem prawno-administracyjnym pod numerem: …… .
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Referacie ds. Sekretariatu Warunki pracy
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, w pięciokondygnacyjnym budynku, posiadającym dwie windy osobowe, bez podjazdu do nich dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wejście do budynku, ciągi komunikacyjne oraz toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz kontrola wychodzących pism w zakresie nadania im cech ewidencyjnych/ znaków sprawy w celu zapewnienia prawidłowej wysyłki poczty wychodzącej z Urzędu.
prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu wysyłania i przyjmowania wpływającej korespondencji, w tym w formie elektronicznej, jej identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym;
prowadzenie składnicy akt w celu przechowywania akt spraw załatwionych, zbędnych do pracy bieżącej w komórkach organizacyjnych Urzędu;
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: US. Wołomin, nr ogłoszenia 37942
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: …… wew. 175
Aplikuj

Statystyk

Statystyk

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych
w Wydziale Badań AnkietowychWarunki pracy
praca administracyjnobiurowa,
użytkowanie sprzętu biurowego,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
praca w terenie,
kontakty z gospodarstwami domowymi i placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej nie posiada podjazdu przy wejściu, brak platformy przyschodowej wewnątrz budynku (schody utrudniają dostęp do pomieszczeń pracy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kontrola logiczna i merytoryczna ankiet i materiałów statystycznych otrzymanych od ankieterów
Wstępna analiza i kontrola poprawności wyników badań statystycznych, w tym również kontrola rzetelności pracy ankietera w terenie
Przygotowanie do pracy nowozatrudnionych ankieterów oraz ich stały instruktaż
Gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych w celu monitorowania spływu materiałów statystycznych do urzędu
Ocena jakości wyników badań statystycznych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
Dobra znajomość MS Office
Umiejętność wykorzystania wiedzy
Otwartość na doskonalenie zawodowe
Rzetelność
Umiejętność poszukiwania informacji
Umiejętność organizacji pracy
Zorientowanie na osiąganie celów
Umiejętność współpracy
Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
Zdolność analitycznego myślenia
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Umiejętność obsługi specjalistycznych oprogramowań wspierających procesy realizacji badań statystycznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa koniecznie z dopiskiem: 35/2018

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… . Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aktualny wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-warszawie/.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa szkolnego, dyplomu lub zaświadczenia ze szkoły o jej ukończeniu.
Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Etapy naboru i narzędzia selekcji:
I część: weryfikacja formalna ofert
II część:test wiedzy
III część: rozmowa kwalifikacyjna.

Aplikuj

Pracownik działu Obsługi Klienta

Pracownik działu Obsługi Klienta

Czym się będziesz zajmować?
-kompleksową obsługą klienta- telefoniczną oraz mailową (tylko połączenia przychodzące)
-utrzymaniem przyjaznych relacji z Klientami

Czego oczekujemy?
-pozytywnej energii
-otwartości i komunikatywności
-poprawnej dykcji
-dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych
-pełnego zaangażowania, którego z pewnością Ci nie brak!
-min. średniego wykształcenia

Co gwarantuje pracodawca?
-przyjazną atmosferę, która sprawi, że chętnie będziesz wstawać do pracy
-możlwiość rozwoju osobistego
-prywatną opieke medyczną, ponieważ zdrowie Naszych pracowników jest dla Nas najważniejsze!
-stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, co zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa
-wynagrodzenie min. 2600 brutto oraz miesięczne premie, które będą uzależnione od Twojego zaangażowania
-pracę na pełen etat w systemie zmianowym (w godzinach 6-24)
Czekamy właśnie na Ciebie! Aplikuj!
Zgodnie z obowiązującym prawem Toolip HR nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.
Toolip HR (c. 8564)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Toolip HR Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-735) przy ulicy ul. Władysława Łokietka 23a/37. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres : Aplikuj
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.
Powyższa oferta jest ofertą Pracy Stałej.

Aplikuj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Toolip HR Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-735) przy ulicy ul. Władysława Łokietka 23a/37. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres : Aplikuj
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Toolip HR Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-735) przy ulicy ul. Władysława Łokietka 23a/37. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres : Aplikuj
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, której dotyczy niniejsze zgłoszenie.

Kierownik Placówki

W Stefczyk Finanse jest nas blisko 2500.
Pracujemy dla Kasy Stefczyka, która działa już od 25 lat.
Jesteśmy blisko Pracowników i Klientów, a
relacje to podstawa naszej codzienności.
To czyni nas wyjątkową organizacją. U nas każdy jest inny, ale wszyscy świetni.

#PracujwStefczyku

Zajrzyj do nas! Jesteśmy blisko!

Szukamy osób w mieście:
Na stanowisko: Kierownik Placówki
Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:
Poprowadzisz małą firmę (nasz oddział) i sprawisz aby jego wyniki były jak najlepsze. To będzie Twój biznes.
Zarządzisz w nim marketingiem w skali lokalnej.
Sprawisz aby ludzie byli zmotywowani, a atmosfera jak najlepsza.
Bazując na Twoim doświadczeniu i ekspertyzie pomożesz swojemu zespołowi znajdować trafne rozwiązania.

Wesprzesz nas dzięki swojemu doświadczeniu w prowadzeniu biznesu makro. Tak – będziemy Ciebie słuchać, a to co wartościowe wdrażać w całej Polsce.
Zastanawiasz się czy to wszystko dasz radę zrobić samemu? Oczywiście, że nie. Będziemy Ciebie wspierać na każdym kroku naszymi narzędziami!
Jedyne co musisz zrobić to wysłać swoje CV plus:
Funkcjonować w biznesie finansowym od minimum dwóch lat i rozumieć go, a od roku zarządzać ludźmi.
Mieć wyższe wykształcenie. Bez tego ani rusz.
Być mistrzem relacji międzyludzkich i urodzonym liderem.
Cenić samodzielność. Przyda się w prowadzeniu Twojego biznesu.

W zamian za to, że jesteś z Nami, gwarantujemy:
Spokój i stabilność umowa o pracę to podstawa, a ponad 50% pracowników jest z nami dłużej niż pięć lat.
Zdrowie – prywatną opiekę medyczną.
Sprawność – dofinansowanie karty sportowej.
Kasę (nie tylko Stefczyka) – system premiowy bez limitu.
Rozwój – rozbudowany pakiet szkoleń, w tym szkolenie onboardingowe.
Relacje na całe życie – wszyscy inni, każdy świetny.

Chcesz zostać częścią naszej społeczności?
#PracujwStefczyku

Aplikuj

$(window).load(function() { $(‚#slider-me’).nivoSlider({ effect:’fade’, //styl animacjirandomStart:true, slices:15, //ile kawaĹkĂłw przypada na animacjÄ animSpeed:500, //szybkoĹÄ animacji pauseTime:6000, //szybkoĹÄ zatrzymania na slajdzie startSlide:0, //zaczynamy od slajda directionNav:false, //czy pokazaÄ strzaĹki next – prev directionNavHide:false, //pokaĹź strzaĹki tylko po najechaniu controlNav:false, //stwĂłrz klikalne 1,2,3… controlNavThumbs:false, //uĹźyj miniaturek dla powyĹźszych controlNavThumbsFromRel:false, //uĹźyj relatywnych ĹcieĹźek z miniaturek controlNavThumbsSearch: ‚.jpg’, //rozszerzenie mianiturki… controlNavThumbsReplace: ‚_thumb.jpg’, //nazwa miniaturki keyboardNav:true, //uĹźyj klawiatury (lewo / prawo) pauseOnHover:false, //zatrzymaj po najechaniu myszkÄ manualAdvance:false, //wĹÄ czenie rÄcznego przechodzenia do nastÄpnego slajdu captionOpacity:0.8, //przezroczystoĹÄ opisĂłw beforeChange: function(){}, //zdarzenie wywoĹywane tuĹź przed animacjÄ afterChange: function(){}, //zdarzenie wywoĹywane tuĹź po animacji slideshowEnd: function(){}, //wywoĹywane po animacji wszystkich slajdĂłw lastSlide: function(){}, //po pokazaniu ostatniego slajdu afterLoad: function(){} //wywoĹane po zaĹadowaniu slajdĂłw (grafik) });});