Wsparcie zespołu Włosko języcznego

Wsparcie zespołu Włosko języcznego (mailowe i telefoniczne)
Poszukujemy kandydatów zainteresowanych relokacją do SOFII (Bułgaria)
 
Praca polegająca na weryfikowaniu informacji ze strony użytkowników, kontakt mailowy i telefoniczny. Odpowiadanie na zapytania, praca w stałych godzinach
Umowa o pracę na start na 6-12 miesięcy potem na czas nieokreślony
Wynagrodzenie około 3700 PLN netto
1280 BGN net + 10% bonus + BGN 250 language bonus per month
Gwarantujemy szkolenia, jeżeli nie posiadasz doświadczenia to nie przeszkoda
 
Gwarantujemy zwrot kosztów przyjazdu do Sofii i opłacone zakwaterowanie w hotelu 4 gwiazdkowym LEGENDS Hotel Sofia
 
Każdego miesiąca Voucher 30 Euro na artykuły spożywcze i inne dla każdego pracownika
 
Jeżeli posługujesz się językiem Włoskim zapraszamy do przesłania CV
 
 Angielski nie jest wymagany, ale służy do wewnętrznej komunikacji z innymi pracownikami

Zapraszamy do przesłania CV w języku angielskim  na email  [Apply online] w tytule prosimy napisać Włoski – Bułgaria
 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
 Polub nas na https://www.facebook.com/Personnel-and-Media-Solutions- …… /
 
Jeżeli chcecie Państwo, by wasze dane były wykorzystane w tym i kolejnych procesach rekrutacyjnych , prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personnel and Media Solutions, Piaseczno ul. Młynarska 39 lok.132  dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji  w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, Poinformowano mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych. Powyższe dane podaję dobrowolnie.

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kontroli podatkowej
w Dziale Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji MiędzynarodowejWarunki pracy
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę w pozycji siedzącej,
-praca biurowa pod presją czasu,
-praca związana z koniecznością poruszania się po budynku miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z windą, z miejscami parkingowymi i toaletami dla tych osób,
– stanowisko zorganizowane zgodnie z przepisami BHP i oceną ryzyka zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zapewnienia wpływów budżetowych.
Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu zapobiegania wyłudzeniom.
Prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli w celu zweryfikowania działań i wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości.
Współpraca z urzędami kontroli celno-skarbowej, a także z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz zapobiegania wyłudzeniom.
Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz zapobiegania wyłudzeniom.
Orzecznictwo w zakresie kar porządkowych w celu zapobiegania nieprawidłowościom w przyszłości.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
Łatwość komunikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk kancelaria I p. pok.104

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie 3.016,88 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór – wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I – ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: ……

Aplikuj

Księgowy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw rachunkowości
w Referacie RachunkowościWarunki pracy
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca w zespole, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, praca w siedzibie urzędu, przewaga siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– budynek trzy-kondygnacyjny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z windą i podjazdem, węzłem sanitarnym i parkingiem dla inwalidów, pomieszczenie i stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP, w tym z oceną ryzyka zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydawania postanowień w tym zakresie
Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
Rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom oraz kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
Wykonywanie sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa
Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej oraz wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych
Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych, a także orzecznictwo w zakresie kar porządkowych
Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych, obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych, dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
łatwość komunikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk kancelaria I p. pok.104

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie 3.016,88 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór – wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I – ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: ……

Aplikuj

INŻYNIER MECHANIK HOLANDIA Nr Ref.: INZ.NL.009

Klient:
Klient jest wykonawcą technicznym i budowlanym dla branży rolniczej, o międzynarodowym zasięgu. Odpowiada za cały proces (od inżynierii do zakończenia projektu). Dzięki dobremu wyposażeniu technicznemu jest w stanie wykonywać wszystkie operacje (cięcie laserowe, usuwanie zadziorów, koronki, zginanie, spawanie, cięcie, obróbka, gwintowanie i walcowanie).

Zakres obowiązków:
Projektowanie i rozbudowywanie nowych maszyn, urządzeń lub konstrukcji;
Tworzenie rysunków technicznych wraz z towarzyszącymi im listami materiałowymi;
Modyfikowanie i / lub renowacja istniejących rysunków technicznych;
Obniżenie kosztów produkcji poprzez wdrożenie standaryzacji

Wymagania:
Ukończone wykształcenie techniczne z zakresu inżynierii mechanicznej;
Podstawowa znajomość AutoCada;
Doświadczenie w rysowaniu programów 3D Inventor lub Solid Works;
Znajomość języka niderlandzkiego, angielskiego i niemieckiego;
Niezależne, dokładne, precyzyjne i innowacyjne myślenie;
Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
Kontrakt z pracodawcą zagranicznym;
Możliwość ubezpieczenia zdrowotnego i zakwaterowania na koszt pracownika;
Dojazd do pracy rowerem lub w przypadku odległości powyżej 10km autem służbowym;
Cotygodniowe wynagrodzenie (stawka podawana jest podczas rekrutacji);
Wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia;
Wsparcie polskiego koordynatora,
Pomoc w organizacji wyjazdu

Kierowca CE 3.1 firanka j. angielski międzynarodówka

LUKSMANN poszukuje kandydata do pracy w niemieckiej firmie transportowej na stanowisko:

Kierowca CE 3.1 firanka j. angielski międzynarodówka
region zatrudnienia: Berlin,Brema, Dortmund, Rietz

Podstawowe obowiązki:
prowadzenie zestawu typu naczepa firanka Mercedes lub Man
przewóz artykułów tekstylnych w trasach krajowych po Niemczech oraz międzynarodowych, m. in. po Wielkiej
Brytanii, Francji, Austrii, Szwajcarii i Danii
komunikacja z dyspozytorem w języku angielski lub niemieckim
sporadycznie pomoc w załadunku wózkiem widłowym

Oferujemy pracę na przejrzystych warunkach:
pracę w systemie zjazdowym 3.1
możliwość korzystania z zaplecza socjalnego przy bazach firmy,
niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą bezpośrednio z pracodawcą
zarobki za 3 tygodnie pracy 1900 € netto we wszystkich lokalizacjach poza Sottrum i Dortmund. In Sottrum i
Dortmund stawka 2000 € netto za 3 tygodnie pracy.

Każdemu zatrudnionemu Kierowcy gwarantujemy:
pracę w stabilnej finansowo firmie terminowość wynagrodzeń,
pracę w dużej firmie transportowo-logistycznej,
prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całej Unii Europejskiej,
opłacane składki emerytalne – nabywanie niemieckich świadczeń emerytalnych,
prawa do świadczeń socjalnych, między innymi Kindergeld,
pomoc polskiego konsultanta przez cały okres zatrudnienia

Wymagamy:
prawa jazdy C+E z kodem 95, karta kierowcy,
komunikatywnej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego
doświadczenia jako kierowca CE w trasach międzynarodowych

Mile widziane:
uprawnienia na wózek widłowy

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na adres: [Apply online]

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. …… , …… lub ……
Zapraszamy również na naszą stronę internetową http://www.luksmann.pl

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zawartych w przesłanym CV na cele aktualnej i przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez Luksmann HR oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych
przez właściciela marki Luksmann HR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1/83 na otrzymywanie drogą elektroniczną na
wskazany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu informacji handlowej oraz ofert pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany
oraz usunięcia. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych potencjalnym pracodawcom w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego.