CUKIERNIK BELGIA

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych belgijskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku: CUKIERNIK.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Belgijską umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku
– Wykształcenie kierunkowe
– Komunikatywna znajomość języka angielskiego
– Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę
– Prawo jazdy lub własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV w jęz. angielskim na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

Opiekun do samotnego Seniora, 1400 Euro + 400 Euro, od 24.11.2018, Rheine.

Zatrudniamy na warunkach niemieckich.

Poszukujemy osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Niemczech na stanowisku:
Opiekunka osób starszych
Miejscowość: Rheine
Termin zlecenia: 24.11.2018
Wynagrodzenie: 1400 Euro netto + 400 Euro
Opis:
Poszukujemy opiekuna dla naszego Seniora Pana Gerharda, potrzebuje on pomocy w poruszaniu, oraz w myciu i ubieraniu.
Czasami się zapomina, nie jest osobą konfliktową. W przeszłości był związany z naturą, z zamiłowania i zawodu jest
leśnikiem. Grał również w piłkę ręczną, chętnie ogląda programy sportowe. Jest wykształcony i inteligentny. Opiekun
przejmuje opiekę nad Seniorem w nocy, w dzień zastępują go opiekunki dochodzące. Opiekun nie gotuje, zajmują się tym
opiekunki dzienne.
Codziennie będzie przychodził Pflegedienst, podaje leki i pomaga przy kąpieli. Podopieczny ma również wózek, trzeba mu
pomagać przy wstawaniu z łóżka. W dzień
Miejsce pracy to domek jednorodzinny, jest oczywiście internet i czas wolny.
Oferujemy:
– Wysokie wynagrodzenie (Premie + bonusy)
– Legalne zatrudnienie (składki odprowadzane do Niemiec)
– Ubezpieczenie od pierwszego dnia pracy
– Sprawdzone i bezpieczne miejsce pobytu
– Pomoc i wsparcie Koordynatora na miejscu
– Specjalnie dla Ciebie zorganizujemy transport w Twojej ulubionej firmie
transportowej i pokryjemy koszty przejazdu w obie strony!

Wymagania:
– Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym
porozumiewanie się z podopiecznym
– Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i chorymi
– Uczciwość, zaangażowanie w pracę, wysoka kultura osobisty

Osoby zainteresowane pracą mogą wysyłać CV na adres:
[Apply online]

Wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
Kontakt:
Agencja Zatrudnienia EFEKT
ul. Wyzwolenia 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. …… , …… , ……
kom. …… ,
…… ,
…… ,
…… ,
…… ,
……

Inne nasze oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://www.efekt-24.pl

Podreferendarz

Podreferendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz do spraw analiz porównawczych polityki społecznej
w Wydziale Analiz Społecznychw Departamencie Analiz Ekonomicznych i PrognozWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), Krajowe wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
udział w przygotowywaniu materiałów analitycznych dotyczących sytuacji społecznej, w tym kwestii podatkowych, w szczególności w obszarze procesów społeczno-gospodarczych oraz oceny wpływu reform systemu zasiłkowo-podatkowego na warunki życia ludności,
współpraca przy pracach badawczych dotyczących zabezpieczenia społecznego, w szczególności nad konstrukcją modeli mikrosymulacyjnych i ekonometrycznych,
uczestnictwo w opracowywaniu uwag i opinii aktów prawnych (projektów ustaw, rozporządzeń) z zakresu zabezpieczenia społecznego,
analiza raportów analitycznych i innych publikacji instytucji zewnętrznych, w tym instytucji międzynarodowych w obszarze polityki społecznej oraz sfery podatkowej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego(co najmniej na poziomie B2)
Znajomość danych i zjawisk ekonomicznych polskiej gospodarki, w tym z zakresu sytuacji społecznej i ubóstwa
Znajomość bieżących wyzwań polityki społecznej w Polsce
Znajomość teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii nierówności
Znajomość metod ilościowych
Umiejętność obsługi komputera: MS Office
Umiejętność analizy i syntezy informacji
Komunikatywność
Umiejętność współpracy
Umiejętność argumentowania i zwięzłego formułowania wniosków
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAE-4
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
– sprawdzian wiedzy lub umiejętności.
Oferujemy:
– umowę o pracę (na 1/2 etatu), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska w wymiarze pełnego etatu wynosi: 1,8.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-sluzbie-cywilnej-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/ ,
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W ofercie należy podać dane kontaktowe adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… , …… , …… lub …… .

Aplikuj

Starszy referent

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi bezpośredniej podatników
w Referacie Obsługi BezpośredniejWarunki pracy
Budynek trzykondygnacyjny bez windy. Wejście główne do budynku wyposażone jest w podnośnik dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy sali obsługi podatników.
Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i dystrybucji dokumentów, w tym deklaracji podatkowych, a także wydawaniu zaświadczeń w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych zawartych w napływających do Urzędu dokumentach, w tym deklaracjach podatkowych oraz sporządzanie stosownych rejestrów w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie.
Weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia.
Udzielanie informacji podatnikom z zakresu spraw obsługiwanych przez urząd w celu prawidłowego wypełniania przez nich obowiązków podatkowych.
Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu ich zaksięgowania.
Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
Sporządzanie pism w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
z dopiskiem: US w Szydłowcu nr ogł. 38081
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA, WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: …… wew. 126.

Aplikuj

Samodzielna Księgowa

Samodzielna Księgowa

MRO/MRO/2018/15/6

Zadania:
sporządzanie sprawozdań finansowych według standardów korporacyjnych oraz Ustawy o Rachunkowości
przygotowanie deklaracji podatkowych, sprawozdań oraz raportów wewnętrznych i na potrzeby instytucji zewnętrznych
przygotowywanie raportów cashflow
księgowanie i dekretowanie dokumentów
księgowanie rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, RMK
przygotowanie przelewów i księgowanie wyciągów

Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe
dobra orientacja w zagadnieniach rachunkowości i finansów
znajmość MS Excel
język angielski na poziomie B2
mile widziana znajomość Hyperion Financial Management

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie
atrakcyjne wynagrodzenie
opieka medyczna, pakiet MyBenefit w tym Multisport, ubezpieczenie na życie, wczasy pod gruszą, świąteczne bony towarowe
możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej grupie

Aplikuj

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922″

Inżynier Sprzedaży – Polska Południowa

SMART-HR – Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń.
Dla naszego klienta międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży automotive, w związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier Sprzedaży Polska Południowa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Aktywne zwiększanie udziału firmy na określonym terytorium, poprzez osiąganie wymaganej liczby kontaktów z klientem i realizowanie indywidualnych celów sprzedażowych

Zarządzanie informacjami dotyczącymi aktywności klienta i obecnej sytuacji rynkowej, udział w szacowaniu popytu,

Dbałość o wysoką jakość relacji z klientami,

Rozwijanie możliwości zwiększania sprzedaży nowych produktów i usług,

Uczestniczenie w promowaniu marki na targach i wystawach.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

Wykształcenia wyższego, mile widziane techniczne z zakresu mechaniki,

Minimum 2-letniego doświadczenia w obszarze sprzedaży produktów branży przemysłowej,

Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, systemów SAP oraz CRM,

Znajomości języka angielskiego min. na poziomie B2,

Rozwiniętych umiejętności sprzedażowych i komunikacyjnych,

Posiadanie wiedzy technicznej,

Gotowości do częstych wyjazdów służbowych.

Pracodawca oferuje:

Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi,

Duże możliwości rozwoju zawodowego, w tym kilkumiesięczne szkolenie zagraniczne oraz szkolenia online,

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz narzędzia pracy właściwe dla stanowiska,

Elastyczny system czasu pracy,

Przyjazną atmosferę i wsparcie bardziej doświadczonych członków zespołu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SMART-HR z siedzibą w Katowicach, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”

Posiadamy wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 9901.

Aplikuj

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywującego wraz z następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SMART-HR z siedzibą w Katowicach, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”

ZBIÓR/UPRAWA PIECZAREK- bez języka BELGIA Nr. Ref. ROL.BE.006

Funkcja: ścinanie i zbieranie pieczarek zgodnie z zamówieniem
Miejsce pracy: Belgia/ okolice Kortrijk

Wymagania:
Doświadczenie przy zbiorze pieczarek min. 3 m-ce- warunek konieczny
Motywacja i chęć do pracy
Mile widziana znajomość języka angielskiego ale nie wymagana

Oferujemy:
Zatrudnienie na warunkach belgijskich
Stawkę 8,54 euro/h netto (potracone ubezpieczenie)
Pracę od 6 do 7 dni, 1 dzień wolny, max 50 godzin w tygodniu
Zakwaterowanie ( 7,6 euro / dzień) 2-3 km od zakładu pracy
Możliwość dowożenia do pracy i z pracy koszt 13 euro za miesiąc
Pomoc w organizacji wyjazdu
Wsparcie koordynatora

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości na adres: [Apply online]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata. Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: http://www.afzgroup.eu/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-kandydata/

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AFZ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. Potwierdzam, że zapoznałem się z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną na stronie internetowej AFZ Group sp. z o.o..
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.