Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie specustaw i inwestycji specjalnych
w Oddziale Budownictwa Specjalnego Wydziału InfrastrukturyWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
praca administracyjno-biurowa również w terenie,
zagrożenie korupcją,
kontakt z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych;
Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. realizacji inwestycji ujętych w specustawach;
Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. odstępstw od warunków techniczno-budowlanych;
Prowadzenie kontroli rozbiórek obiektów tymczasowych;
Prowadzenie spraw dot. obiegu dokumentów niejawnych w Wydziale Infrastruktury, oznaczonych klauzulą Zastrzeżone, Poufne lub Tajne, przechowywanych w Tajnej Kancelarii PUW w Gdańsku.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach projektowych, wykonawczych lub administracji architektoniczno-budowlanej (w obszarze budownictwa),
znajomość ustaw: Prawo budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania, o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane lub prawnicze;
Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania szczególnych uprawnień.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu B ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 160/18

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
test wiedzy (opcjonalnie),
sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
rozmowa kwalifikacyjna.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW/Dokumenty i oświadczenia (https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i–oswiadczenia.html).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3400 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: …… , …… .

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego
w Trzecim Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym w OlsztynieWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno biurowa, praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, praca w terenie,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy praca administracyjno biurowa, narzędzia i materiały pracy komputer, urządzenia biurowe praca poza siedzibą Urzędu w terenie, w tym na zewnątrz, użytkowanie monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, praca siedząca, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, brak szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy, budynek nie posiada barier architektonicznych wyposażony w podjazd, w budynku jest winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie i dokumentowanie czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej oraz prowadzenie postępowań podatkowych w celu ustalenia bądź określenia zobowiązań;
prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w celu ujawniania i ścigania sprawców tych przestępstw i wykroczeń;
prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w celu zapewnienia wykonania przyszłych zobowiązań.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
podstawowa znajomość przepisów z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego i celnego oraz rachunkowości,
komunikatywność,
w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Oferty pracy należy przesyłać na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
– z dopiskiem Oferta pracy WMUC-S Olsztyn 378000-CKK3/5

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Pisemny test wiedzy,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok 3.000 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu …… , e-mail: Aplikuj

Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw koordynacji spraw międzynarodowych z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i ochrony przyrody
w Wydziale Ochrony Środowiska w Departamencie Ochrony PrzyrodyWarunki pracy
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– zagrożenie korupcją
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
– praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowywanie projektów stanowisk i interpretacji prawnych, rozpatrywanie skarg, petycji i wniosków oraz uzgadnianie opinii dotyczące funkcjonowania sytemu ochrony przyrody w Polsce oraz systemu ocen oddziaływania na środowisko
przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania organizacji pozarządowych i obywateli w obszarze ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko
opracowywanie projektów instrukcji wyjazdowych oraz wkładów do instrukcji wyjazdowych instytucji współpracujących, dotyczących systemu ochrony różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody w Polsce
udział w procesie legislacyjnym, opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej
rozpatrywanie skarg w zakresie postępowań administracyjnych na działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym ochrony przyrody oraz współpraca w tym obszarze z komórką właściwą ds. kontroli
analizowanie dokumentów o charakterze strategicznym o zasięgu krajowym i unijnym oraz proponowanie ewentualnych zmian
udział w pracach grup roboczych opracowujących dokumenty na szczeblu Unii Europejskiej wpisujących się w realizację zadań Unijnej strategii różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. i koordynowanie pracami nad tymi dokumentami w kraju
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze lub z obszaru nauk przyrodniczych lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej lub ochrony środowiska
znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (C1)
znajmomość ustawy o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi
znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
komunikacja
myślenie analityczne
podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
współpraca
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe prawnicze lub z obszaru nauk przyrodniczych lub administracji
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
Kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej lub ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DOPgłsp78/2018
W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami merytorycznymi, sprawdzianem z języka angielskiego oraz elementami wywiadu behawioralnego
Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie
Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
umowa o pracę
dodatek stażowy od 5 do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
elastyczny czas pracy
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
dogodna lokalizacja
stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo
Informacje dodatkowe
Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Jesteśmy jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
Bliższe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (0-22) …… , …… , ……

Aplikuj

Referendarz

Referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw obsługi sekretariatu
w Biurze KontroliWarunki pracy
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner);
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie korespondencji wpływającej do Biura i ewidencjonowanie w elektronicznym systemie do zarządzania dokumentacją, przedkładanie korespondencji do wglądu i dekretacji oraz rozdzielanie zadekretowanej korespondencji między pracowników Biura.
Prowadzenie spraw administracyjno – organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej pracy Biura (zaopatrzenie w materiały biurowe i eksploatacyjne, przygotowywanie zamówień na prasę).
Obsługiwanie przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych związanych ze stanowiskiem pracy oraz obsługiwanie urządzeń biurowych.
Analizowanie poprawności formalnej dokumentów przedkładanych do podpisu kierownictwa Biura oraz redagowanie pism.
Prowadzenie terminarza spotkań oraz narad dyrektora, obsługiwanie narad organizowanych w Biurze oraz monitorowanie terminów załatwienia spraw.
Prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych w celu zapewnienia właściwego obiegu i ochrony dokumentów niejawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi sekretarskiej
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
Szczególne uprawnienie: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
Umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
Umiejętność współpracy w zespole
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze uzyskania takiego poświadczenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa z dopiskiem: Oferta pracy 2018/207/BK
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu …… .
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw długu publicznego
w Wydziale Strategii, Prognoz i Statystyki, Departament Długu PublicznegoWarunki pracy
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie prognoz w horyzoncie kilkuletnim podstawowych kategorii długu publicznego według metodologii polskiej i UE do celów ustawy budżetowej, strategii zarządzania długiem, programu konwergencji i notyfikacji fiskalnych do UE.
Rozwijanie metodologii prognozowania długu poszczególnych grup jednostek sektora finansów publicznych.
Udział w opracowywaniu projektu czteroletniej strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych określającej cele, zadania i instrumenty zarządzania długiem Skarbu Państwa.
Monitorowanie ryzyka rynkowego związanego ze strukturą długu Skarbu Państwa.
Przygotowywanie prognoz rynkowych stóp procentowych.
Wykonywanie zadań w zakresie obsługi i rozwoju systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie długiem Skarbu Państwa oraz innych narzędzi informatycznych.
Uczestniczenie w analizie i wdrażaniu technik oraz metod wspomagających zarządzanie długiem w horyzoncie wieloletnim, z wykorzystaniem narzędzi matematycznych oraz w analizie ryzyka związanego z długiem i kosztami jego obsługi.
Uczestniczenie w analizie instrumentów zarządzania długiem oraz formułowaniu propozycji rozwiązań w tym zakresie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub matematyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub administracji publicznej <br>
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
Znajomość matematyki finansowej
Znajomość funkcjonowania rynków finansowych
Zaawansowania znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Umiejętność analizowania informacji
Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
Umiejętność skutecznej komunikacji
Umiejętność współpracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Przeszkolenie z zakresu Visual Basic
Przeszkolenie z wyceny instrumentów finansowych
Znajomość metod ilościowych w ekonomii
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkoleń
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa z dopiskiem: Oferta pracy 2018/204/DP
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań i pomiarów
w Laboratorium WIOŚ w Lublinie – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnychWarunki pracy
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
praca w terenie,
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
wysiłek fizyczny,
zagrożenie korupcją,
praca przy komputerze,
praca z aparaturą kontrolno-pomiarową,
praca ze sprzętem do poboru prób.
Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny i budynek laboratoryjny. Budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynek laboratorium wyposażony jedynie w windę towarową. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych: platforma dla osób niepełnosprawnych oraz z jednej strony podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów oraz opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
wykonywanie badań spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych, potencjometrycznych, OWO, chromatograficznych oraz badań metali,
opracowywanie i wdrażanie nowych i nowelizowanych procedur badawczych oraz nowych technik analitycznych,
realizowanie sprawdzeń i wzorcowań oraz obsługi zapobiegawczej wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami,
przygotowywanie prób środowiskowych do badań chromatograficznych, badań metali oraz badań fizykochemicznych,
przedstawianie Kierownikowi Pracowni propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium
znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych,
znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi,
znajomość badań/technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych, potencjometrycznych, badań OWO oraz metali,
znajomość technik przygotowywania próbek do oznaczeń chemicznych w tym chromatograficznych oraz metali,
znajomość organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie,
znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w akredytowanym laboratorium realizującym badania próbek środowiskowych,
wykształcenie: wyższe chemiczne, studia podyplomowe/kursy specjalistyczne w zakresie technik analitycznych i/lub zapewnienia jakości badań,
prawo jazdy kat. B
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność działania w sytuacjach stresowych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania ze strony BIP WIOŚ w Lublinie),
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części Dokumenty i oświadczenia niezbędne.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
Etap II: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań tj. :
– pobieranie próbek środowiskowych,
-przygotowywanie próbek środowiskowych do badań fizyko-chemicznych, w tym chromatograficznych i metali,
– wykonywanie badań potencjometrycznych, miareczkowych, spektrofotometrycznych, wagowych, badań OWO, badań metali oraz chromatograficznych,
– wykonywanie pomiarów terenowych.
Następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej http://www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz Oświadczenie dla kandydatów na stanowiska służby cywilnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2300 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
Dodatkowe informacje tel. …… .

Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw rachunkowości
w Pierwszym Dziale Rachunkowości Budżetowej (IFR-1)w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie.Warunki pracy
– Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
– Oświetlenie sztuczne i naturalne
– Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
– Stanowisko pracy na drugim piętrze budynku
– Winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie rachunkowość izby oraz realizowanie planu finansowego
Dokonywanie rozliczeń izby jako podatnika i płatnika
Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych izby oraz prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentów księgowych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji
Podstawowa znajomość przepisów o rachunkowości oraz o finansach publicznych
Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
Umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność
Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o braku współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnych
Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ul Franklina Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
Prosimy o składanie ofert z dopiskiem
Nabór zewnętrzny, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie IFR-1 oraz wskazanie numeru ogłoszenia.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania religijne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), pracownik służby cywilnej nie może:
– prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania;
– posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
– być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
– być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
– być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
– być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 3447,86 zł brutto.
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.
Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej pod adresem: http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wszczecinie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmowana są wyłącznie na wzorach publikowanych na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (link powyżej).
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych CV/Życiorys nie powinno/nie powinien zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba że przedmiotowe CV/Życiorys jest opatrzone/y zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/ kandydatki spełniający/e wymagania zostaną poinformowani/e telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie naboru, dodatkowo lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakładce wyniki naborów. Wynik naboru zostanie opublikowanych na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-48-03-786.

Aplikuj