Inspektor

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki mandatowej
w Zespole Finansów i ZaopatrzeniaWarunki pracy
praca administracyjno – biurowa w siedzibie jednostki praca przy komputerze powyżej 4 godzin oświetlenie naturalne i sztuczne podstawowy system pracy – 8 godzin dziennie od 7.30 do 15.30
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
obsługa portalu usług elektronicznych w celu prawidłowego wprowadzania mandatów karnych
zaopatrywanie funkcjonariuszy w bloczki mandatowe
rozliczanie bloczków mandatowych
ewidencjonowanie bloczków mandatowych
przyjmowanie kredytowanych odcników mandatowych
przyjmowanie w depozyt bloczków mandatowych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym
umiejętności: praca zespołowa, komunikatywność, organizowania, samodzielność, skrupulatność, dokładność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
ul. Brzozowa 108,
05-600 Grójec
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Procedura kwalifikacyjna na stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej KPP w Grójcu. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: …… , ……
Aplikuj