Inspektor

Inspektor

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym, Wydział AdministracyjnyWarunki pracy
– stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
– podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Oferujemy:
– Ruchomy system czasu pracy (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.00)
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
– Wypłaty z funduszu nagród uzależnione od wyników pracy
– Możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem)
– Dogodną lokalizację (dojazd liniami tramwajowymi i autobusowymi)
– Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
– Pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika)
– Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Biura za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przekazywanej osobiście.
Wstępna ocena i klasyfikacja zaewidencjonowanej korespondencji.
Przyjmowanie z komórek organizacyjnych korespondencji wychodzącej i prowadzenie zestawień tej korespondencji.
Obsługa składów chronologicznych oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania.
Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Departamentu.
Dystrybucja zaewidencjonowanej korespondencji oraz innych dokumentów do właściwych komórek organizacyjnych.
Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze prowadzonych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
Dobra organizacja pracy własnej
Umiejętność pracy w zespole
Wysoka kultura osobista
Otwarty stosunek do klienta
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Umiejętność obsługi programu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD)
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: Nabór nr 60/2018 – inspektor – kancelaria”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 3.000 zł brutto (+ dodatek stażowy do 20%).
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) …… , a także na stronie internetowej: http://www.rpp.gov.pl w zakładce: praca.
Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj