Digital Marketing Specialist

SALES FOR to firma specjalizująca się w obszarze efektywnego i nowoczesnego doradztwa personalnego, rekrutacji oraz selekcji personelu na terenie Polski i za granicą. Naszym Klientem jest producent drukarek 3D, materiałów do druku, służących do zaawansowanego prototypowania dla projektantów, projektantów przemysłowych, inżynierów. Aktualnie poszukuje doświadczonych i dynamicznych osób na stanowisko:
Digital Marketing Specialist
Nr Ref: DMS/O/217/2018
Miejsce Pracy: Olsztyn
Obowiązki:
Wdrażanie, optymalizacja i zarządzanie kampaniami Google Ads, Google Merchant, Facebook Ads, YouTube Ads o zasięgu globalnym
Analiza ruchu za pomocą Google Analitycs i Google Search Consol
Cykliczne tworzenie raportów z prowadzonych działań marketingowych w zakresie płatnego pozyskiwania ruchu
Analiza działań konkurencji w obrębie płatnych działań marketingowych
Testowanie nowych rozwiązań przy użyciu wersji beta produktów Google i Facebook
Współpraca z działem marketingu w zakresie analityki prowadzonych projektów oraz przygotowywania strategii reklamowej
Wymagania:
Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii sponsorowanych Google Ads, Facebook Ads, w tym również o zasięgu międzynarodowym
Aktualny certyfikat Google Adwords
Umiejętność generowania określonych wskaźników KPI i raportowania ich
Znajomość narzędzi wykorzystywanych do digital marketingu, takich jak: SEMRush, Ahrefs, AWR Cloud, DoubleClick itp.
Dobra znajomość SEM/SEO
Mile widziana podstawowa znajomość HTML/CSS
Znajomość arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel, Google Docs)
Znajomość najnowszych trendów marketingu internetowego
Oferujemy:
Pracę przy projektach opierających się na rynkach międzynarodowych
Stabilne zatrudnienie
Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach
Wpływ na rozwój organizacji
Możliwość rozwoju zawodowego
Rejestr Agencji Zatrudnienia: 8519
Informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV w języku polskim/angielskim na adres: [Apply online] w tytule wiadomości proszę wpisać Nr Ref: DMS/O/217/2018
BARDZO WAŻNE!
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SALES FOR z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15 lok.312, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego oraz akceptuję jego postanowienia.
Obowiązek informacyjny dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALES FOR Krzysztof Matyja z siedzibą ul. Łucka 15/312, 00-842 Warszawa;
2)Inspektor ochrony danych nie został powołany;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
4)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie przyszły pracodawca;
5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko;
7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zakwalifikowanie do procesu rekrutacji.

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ewidencji i identyfikacji podatników
w Dziale Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji PodatnikówWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)
stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czterokondygnacyjnym,
budynek wyposażony w windę, na każdej kondygnacji budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych w systemie CRP KEP,
obsługiwanie zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R i VAT-UE w celu wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT oraz podatnika VAT UE,
prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,
weryfikacja danych wprowadzonych do systemu CRP KEP,
gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja dokumentacji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów podatkowych w tym ustawy o VAT, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy Ordynacja podatkowa,
komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
wykształcenie: wyższe
podstawowa wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku pracy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1 z dopiskiem: oferta pracy nr 38624

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.016,88 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/kandydatów po zakończonym naborze: oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu …… .
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadr
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora GeneralnegoWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy pracowników Ministerstwa.
Prowadzenie akt osobowych zgodnie z określonymi wymaganiami prawnymi oraz zbioru danych pracowników Ministerstwa w systemie informatycznym.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników wskazanych komórek organizacyjnych MNISW.
Sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia w Ministerstwie dla Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych instytucji.
Prowadzenie we współpracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. BHP spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracodawcy nad pracownikami, w szczególności sporządzanie skierowań na właściwe badania lekarskie.
Realizacja spraw dot. podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez pracowników Ministerstwa.
Udział w projektowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w MNiSW, w obszarze realizowanych zadań.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
znajomość Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi
znajomość ustawy o służbie cywilnej, wraz z aktami wykonawczymi
znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych
umiejętność skutecznej komunikacji w tym argumentowania, umiejętność współpracy, rzetelność i terminowość, umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność i inicjatywa
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie (wyższe lub podyplomowe) z zakresu prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy
znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1
umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających dodatkową (pożądaną) znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1 lub stosowne oświadczenie
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biuro Dyrektora Generalnego
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „ogłoszenie specjalista/zastępstwo- BDG/WZZL/2 Z )

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części dokumenty i oświadczenia niezbędne), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce wymagane dokumenty i oświadczenia na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
REKOMENDUJEMY PRZESYŁANIE OŚWIADCZENIA O POSIADANYM OBYWATELSTWIE ZAMIAST KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( …… .

Aplikuj

Starszy specjalista

Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji BadańWarunki pracy
– Praca administracyjno-biurowa.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
– Praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
uczestniczenie w pracach dotyczących zagadnień metodologii oraz jakości badań statystycznych (w tym analizy zaleceń i wymogów międzynarodowych); uczestniczenie w przygotowywaniu projektów ogólnych zasad metodologicznych, zeszytów metodologicznych, podręczników; uczestniczenie w prowadzeniu prac analitycznych dotyczących poszczególnych badań zmierzających do zwiększenia ich spójności; realizowanie tego zadania ma służyć stałemu podnoszeniu jakości badań statystycznych oraz wypracowywaniu standardów metodologicznych,
uczestniczenie w pracach związanych z pomiarem, oceną oraz monitorowaniem jakości badań statystycznych w tym w przeglądach jakości badań statystycznych i przygotowywaniu sprawozdań z tego zakresu w celu doskonalenia jakości badań statystycznych,
uczestniczenie w wykonywaniu prac w ramach systemu metadanych statystycznych, w celu zapewnienia jego spójności oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprawiających metodologię i jakość badań statystycznych,
uczestniczenie w przygotowywaniu projektu stanowiska Urzędu w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie tematyki związanej z metodologią badań statystycznych i ich jakością.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
znajomość metod badań statystycznych,
znajomość ustawy o statystyce publicznej,
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
umiejętność obsługi komputera (MS Office),
wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
rzetelność,
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
współpraca,
myślenie analityczne,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe: udział w prowadzeniu badań statystycznych, sondaży,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego,
kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie udziału w prowadzeniu badań statystycznych, sondaży,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa z dopiskiem: oferta nr 191/PK/2018

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 185 zł + dodatek stażowy.
Dokumenty można składać:
1)w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej Oferty kandydatów do pracy w GUS w godzinach pracy Urzędu …… w zamkniętych kopertach lub
2)w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… , …… , …… , …… , …… , …… , …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno – finansowych
w Wydziale Administracji Ogólnej Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7Warunki pracy
Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa bez możliwości użytkowania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Ewidencjonowanie i rozliczanie krajowych podróży służbowych żołnierzy zawodowych i członków korpusu służby cywilnej, w tym weryfikowanie otrzymanych poleceń wyjazdu służbowego pod kątem poprawności naliczonych należności, uzgadnianie ewentualnych korekt oraz rozliczanie wypłaconych zaliczek.
Prowadzenie rozkazu dziennego szefa zarządu oraz sporządzanie wyciągów z ww. rozkazu.
Pobieranie z kasy Departamentu Administracyjnego należności finansowych w celu wypłacenia żołnierzom zawodowym oraz członkom korpusu służby cywilnej Zarządu, a także przekazywanie i odbieranie z Departamentu Administracyjnego (DA) dokumentów finansowych i innych dokumentów wytworzonych w zarządzie w celu realizacji świadczeń finansowo socjalnych dla żołnierzy zawodowych oraz członkom korpusu służby cywilnej.
Prowadzenie ewidencji czasu poza normalnymi godzinami służby żołnierzy zawodowych zarządu oraz ewidencjonowanie wykorzystania praw żołnierzy zawodowych do przejazdu jeden raz w miesiącu celem odwiedzenia rodziny, a także sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczenia kosztów podróży w celu realizacji uprawnień socjalnych żołnierzy zawodowych.
Prowadzenie dokumentacji związanej z należnościami finansowymi żołnierzy zawodowych w postaci dodatku za rozłąkę i zwrot kosztu przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, a także prowadzenie ewidencji i naliczanie należności za gratyfikację urlopową oraz niewykorzystane przejazdy raz w roku.
Realizowanie zadań mających na celu zabezpieczenie zarządu w druki ścisłego zarachowania tj. legitymacje PKP (zamawianie, wydawanie i prowadzenie ewidencji).
Sporządzanie wykazów należności finansowych takich jak: diety, ryczałty, itp. na pokrycie kosztów przejazdów, związanych z przeniesieniami służbowymi żołnierzy zawodowych. Opisywanie faktur do rozliczenia za zakupione dla zarządu usługi i materiały oraz ewidencjonowanie wymienionych dokumentów w celu realizacji uprawnień pracowniczych.
Prowadzenie podręcznego magazynu przedmiotów przewidzianych na nagrody rzeczowe dla żołnierzy zawodowych oraz materiałów biurowych i jednorazowego użytku. Prowadzenie komputerowej ewidencji pism wchodzących i wychodzących w wydziale.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Powyżej 0,5 roku doświadczenia w administracji lub pracy biurowej
Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne
Znajomość: rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe, rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, struktury organizacyjnej MON
Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, orientacji na klienta, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 0,5 roku doświadczenia w administracji lub pracy biurowej(np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych do celów naboru.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3300 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny – na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… , …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Referent

Referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu w Bielsku-BiałejWarunki pracy
Praca siedząca w siedzibie Delegatury z wykorzystaniem komputera. Obsługa urządzeń biurowych (faks, drukarka, skaner).
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdu, przystosowanej toalety).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Odbieranie i wysyłanie korespondencji oraz innych przesyłek pocztowych i kurierskich;
Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia wlaściwego obiegu dokumnetów w Delegaturze zgodnie z ustaloną procedurą;
Obsługa rozmów telefonicznych, prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w urzędzie w celu wsparcia w bieżącej pracy kierownictwa i pracowników;
Prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli, wystawianie delegacji służbowych dla pracowników Delegatury;
Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników;
Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom urzędu w celu wsparcia w bieżącej pracy kierownictwa i pracowników.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Obsługa komputera, faksu, znajomość oprogramowania biurowego.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2. Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata, z dopiskiem „Oferta pracy – nr ogłoszenia”.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/kandydaci proszone/proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce „Praca w WIOŚ”. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… oraz na stronie http://www.katowice.wios.gov.pl „Praca w WIOŚ”. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Starszy specjalista

Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw infrastruktury drogowej i mieszkalnictwa
w Wydziale InfrastrukturyWarunki pracy
– praca administracyjno-biurowa,
– praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
– kontakt z klientem zewnętrznym.
Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowywanie oraz przekazywanie informacji z zakresu rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej do organów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej
weryfikowanie poprawności informacji zawartych we wnioskach w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej, przekazywanych przez ograny samorządu terytorialnego
wykonywanie zadań związanych z ustalaniem wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztów odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
rozpatrywanie skarg i wniosków dot. zagadnień z zakresu infrastruktury drogowej
realizacja zadań związanych z ochroną praw pasażerów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia (UE) nr 181/2011
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 281, poz. 2783 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 t.j.)
umiejętność obsługi komputera
posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, rzetelność i terminowość, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub inżynierii środowiska
doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze budownictwa
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Podlaski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr .
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.500 zł
Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-385.
Aplikuj