Starszy specjalista

Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych
w Biurze Kadr, Płac i BudżetuWarunki pracy
Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją.
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Wojewodę lub Urząd oraz dbałość o właściwe i zgodne z prawem przeprowadzanie przetargów w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu
sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów zgłaszanych przez wydziały w celu oszacowania potrzeb zamawiającego i ustalenia wartości zamówienia
prowadzenie rejestrów umów i wniosków o zamówienie publiczne, których płatnikiem jest Wojewoda Łódzki lub Urząd w celu realizacji zadań zgodnie z planem zamówień publicznych
sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielanych zamówieniach w celu realizacji zadań ustawowych
współpraca z Centrum Usług Wspólnych w celu realizowania zamówień centralnych
udostępnianie informacji publicznej związanej z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi w celu realizacji złożonych wniosków.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, asertywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, kc,kpa
zawodowe doświadczenie w pracy w komórce związanej z udzielaniem zamówień publicznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Punkt Obsługi Klienta bud.C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem „Oferta pracy nr 38769”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… lub ……
Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Drugim Dziale Centrum Mandatowego Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa o charakterze administracyjno biurowym,
ciągła obsługa podatników,
zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, toalety na każdym piętrze,
brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,
Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji w celu skutecznego odzyskania należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego,
Koordynacja oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań z tytułu grzywien w wyniku ich przedawnienia,
Podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiazań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych,
Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji,
Prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia celem bieżącego aktualizowania stanu zaległości podatkowych,
Prowadzenie ewidencji i wprowadzanie danych z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych, tworzenie rejestrów i przekazywanie do komórki rachunkowości w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w urzędzie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów :
o służbie cywilnej,
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Ordynacja podatkowa,
ustawa o finansach publicznych,
przepisy materialnego prawa podatkowego,
umiejętność obsługi komputera w tym pakietu: Microsoft Office lub Open Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie, <br>
odporność na stres,
kreatywność, komunikatywność,
analityczne myślenie,
asertywność oraz umiejętność przekonywania,
grzeczność, uprzejmośc i kultura osobista
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19
45-057 Opole lub składać w Sekretariacie V piętro.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Miejscem świadczenia pracy będzie NYSA;
Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy 3 016,88 zł.;
W ofercie należy podać dane kontaktowe adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, firmy kurirskiej lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail;
W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako Pismo ogólne do podmiotu publicznego platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wzory oświadczeń;
Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 17 maja 2018 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. …… (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), …… wew. 216 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj
Aplikuj

Dyrektor Dydaktyczny Szkoły Policealnej

Dyrektor Dydaktyczny Szkoły Policealnej

Obowiązki:
współtworzenie rozwoju placówki edukacyjnej
odpowiedzialność za jakość nauczania i dokumentację placówki

kontakty z instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie placówki

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów
nadzór merytoryczny nad pracą personelu pedagogicznego

Wymagania:
uprawnienia do zarządzania placówką oświatową
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku kierowniczym jest mile widziane
znajomość prawa oświatowego
zdolności komunikacyjne, umiejętność zarządzania zespołem
kreatywność i otwartość na nowoczesne metody pracy w edukacji

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie
ciekawą i rozwijającą pracę w młodym, profesjonalnym zespołem
możliwość wdrażania i realizacji własnych projektów
bardzo dobre warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy

Aplikuj
Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

ZBROJARZ (również osoby bez języka!) FINLANDIA

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych fińskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku: ZBROJARZ.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Fińską umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku (!!)
– Wykształcenie kierunkowe lub na stanowisku pokrewnym (mile widziane)
– Znajomość języka angielskiego (mile widziana)
– Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę
– Prawo jazdy lub własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

HYDRAULIK DANIA

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych duńskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku: HYDRAULIK.

Oferujemy:
– Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin)
– Duńską umowę o pracę
– Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek
– Zakwaterowanie
– Stałą opiekę polskiego koordynatora
– Pomoc w organizacji wyjazdu

Zakres obowiązków:
– Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ posiadamy wiele ofert pracy od sprawdzonych pracodawców.

Wymagania:
– Doświadczenie na stanowisku
– Wykształcenie kierunkowe (mile widziane)
– Komunikatywna znajomość języka angielskiego
– Prawo jazdy
– Własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane)

Dlaczego ABC Work:
– Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912
– Jesteśmy już 5 lat na rynku
– Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami
– Pomogliśmy już wielu kandydatom

Prosimy o przesyłanie CV w jęz. angielskim na adres: [Apply online]
Pamiętaj o wskazaniu stanowiska w temacie wiadomości.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: …… w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.”

PRACOWNIK W ZESPOLE SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA BIZNESOWEGO (CALL CENTER)

PRACOWNIK W ZESPOLE SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA BIZNESOWEGO (CALL CENTER)

Jako nasz Pracownik będziesz odpowiedzialny za:
udział w telefonicznych akcjach wychodzących do nowych Klientów Biznesowych o charakterze sprzedażowym (oferty T-Mobile)
sprzedaż produktów i usług operatora T-Mobile (baza Klientów)
opieka posprzedażowa przy stałym Kliencie Biznesowym
budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy i operatora T-Mobile w kontaktach z Klientami Biznesowymi

Zapraszamy do aplikowania osoby, które:
lubią rozmawiać i potrafią słuchać
są niezwykle komunikatywne, mają dobrą dykcję i poprawnie się wysławiają w języku polskim
myślą w sposób kreatywny i charakteryzują się wysoką inwencją własną
cechują się odpornością na stres i nie boją się pracy pod presją czasu
lubią wyzwania i osiąganie postawionych przez siebie celów
posiadają pozytywne nastawienie do życia i motywację do działania
są dyspozycyjne w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek – piątek)
posiadają minimum wykształcenie średnie, zdolność szybkiego uczenia się i chcą rozwijać się w sprzedaży
posiadają doświadczenie w pracy w sprzedaży lub w call center (będzie dużym atutem)

Dołączając do naszego zespołu otrzymasz:
miesięczne szkolenie wdrożeniowe + wynagrodzenie za ten etap czasu
umowę zlecenie na okres próbny + możliwość przedłużenia jej na umowie o pracę
wpływ na swoje wynagrodzenie, uzależnione od wyników i zaangażowania (premie od każdej aktywnej sprzedanej sztuki)
stałą podstawę comiesięczną (przy umowie zlecenie stała stawka godzinowa)
profesjonalny system szkoleń, dający możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w branży
nowoczesne stanowisko pracy
wsparcie koordynatora grupy na każdym etapie współpracy
wolne weekendy
pracę w miłej atmosferze

Prosimy o dopisanie w Państwa aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.).
Administratorem podanych dobrowolnie danych jest Mobilya Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Bydgoszcz 85-822, ul. Wojska Polskiego 65. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Kliknięcie przycisku aplikowania oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Mobilya Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Bydgoszcz 85-822, ul. Wojska Polskiego 65 zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

Aplikuj
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

AR Accountant

AR Accountant
3-11-52281

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy zajmującej się produkcją sprzętu medycznego, posiadającej centrum usług wspólnych w Warszawie, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

AR Accountant

Zakres obowiązków:

– Weryfikacja niejasnych płatności i pomoc w ich rozwiązywaniu;
– Codzienna aktualizacja w nieprzydzielonych płatnościach;
– Analiza lub rozdział wpisów do dziennika na kontach klientów;
– Wyjaśnianie nowych i starych, niejasnych płatności, przekroczeń lub niedopełnień oraz zapisów w dzienniku na koncie klienta;
– Identyfikacja podwójnych płatności i ich dokumentacja za pomocą wyciągu bankowego;
– Kompensowanie lub porównywanie faktur i not kredytowych;
– Wypłata pozostałego salda na rzecz klienta;
– Czyszczenie zapisów księgowych na koncie klienta z / po kompensowaniu lub po / z płatnością.

Wymagania:
– Wykształcenie kierunkowe (Finanse i Rachunkowość);
– Doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku;
– Biegła znajomość j. angielskiego.

Oferujemy:
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową (6 miesięcy) z realną możliwością nawiązania długofalowej, bezpośredniej współpracy z naszym klientem;
– Możliwość realizacji ambitnych projektów w międzynarodowym środowisku;
– Wdrożenie systemowe;
– Biuro w świetnie skomunikowanym punkcie (Al. Jerozolimskie).

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Więcej podobnych ofert pracy na http://www.grafton.pl/pl/job-search?disciplines=finanse-bankowosc-ksiegowosc

Aplikuj