Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Pierwszym Referacie Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV1)Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa,
-obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
-użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
-zagrożenie korupcją,
-permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w budynku 5 kondygnacyjnym,
-budynek wyposażony w dźwig osobowy i platformę dla osób niepełnosprawnych,
-bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku,
-oświetlenie sztuczne i naturalne,
-budynek i stanowisko pracy nie są przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Orzekanie w I instancji oraz załatwianie środków odwoławczych
Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie nadzorowanych zadań, niezastrzeżonych dla innych komórek
Informowanie komórki ds. karnych skarbowych o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
Prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych z zakresu działania komórki
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem nabór referent (SPV1) I US Bielsko – Biała – SCH

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji Dokumenty i oświadczenia niezbędne.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.091,84 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) …… .

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw wierzycielskich
w Dziale Spraw Wierzycielskich w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach Warunki pracy
Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarki, kserokopiarki.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
Prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postepowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji.
Koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia.
Prowadzenie ewidencji, wprowadzanie danych z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych, tworzenie rejestrów i przekazywanie do komórki rachunkowości w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w urzędzie.
Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji.
Inicjowanie i udział w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym występowanie w wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich.
Wnioskowanie o wpis i wykreślenie z rejestru zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego procesowego i materialnego (w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Ordynacja podatkowa), ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS, ustawy Postępowanie Egzekucyjne w Administracji.
Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych.
Komunikatywność.
Umiejętność pracy w zespole
Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kompletne dokumenty opatrzone czytelnym podpisem należy składać w zamkniętych kopertach. Opis koperty powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną.
1.W LIŚCIE MOTYWACYJNYM NALEŻY PODAĆ NUMER OGŁOSZENIA, NAZWĘ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ STANOWISKO PRACY, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.
2.Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen).
3.List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
4.Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opis koperty powinien zawierać imię
i nazwisko kandydata, numer ogłoszenia, nazwę urzędu i komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy na które składana jest oferta.
5.Odrzuceniu podlegają oferty:
złożone po terminie,
niekompletne,
niespełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
bez niezbędnych czytelnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na życiorysie/CV, liście motywacyjnym oraz wymaganych oświadczeniach,
bez prawidłowego wskazania, którego naboru dotyczą.
6.Osoby biorące udział w naborach ogłaszanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach i zakwalifikowane do II etapu postępowania selekcyjnego, będą indywidualnie zawiadamiane o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnego etapu poprzez kontakt określony w ofercie.
7.Oferty, o których mowa w pkt 5 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
8.W przypadku przedstawienia przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
9.Przedział kwotowy wynagrodzenia zasadniczego brutto: 3016,88 3384,16 zł.
10.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: / …… ; e-mail: Aplikuj
11.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w sprawach gospodarki nieruchomościami skarbu państwa
w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu PaństwaWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa,
zagrożenie korupcją,
obsługa klienta zewnętrznego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa, potwierdzenia nabycia prawa własności gruntów Skarbu Państwa, potwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących stwierdzenia ustanowienia trwałego zarządu, wygaszenia trwałego zarządu, zarządu Lasów Państwowych oraz użyczenia gruntów;
Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji stwierdzających nieważność, uchylających bądź zmieniających wydane decyzje;
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w zakresie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa dotyczących przejęcia na własność Skarbu Państwa gruntów osób fizycznych oraz w zakresie nabycia prawa własności gruntów rolnych Skarbu Państwa;
Weryfikowanie pod względem formalno-prawnym i analizowanie poprawności wykonania operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby postępowań w sprawach o uwłaszczenie państwowych osób prawnych;
Rozpatrywanie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa uregulowanych przepisami szczególnymi;
Rozpatrywanie skarg i wniosków, przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu B ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 166/18

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
test wiedzy (opcjonalnie),
sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
rozmowa kwalifikacyjna.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2800 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: …… , …… .

Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej
w Biurze Kadr, Płac i BudżetuWarunki pracy
Czynniki utrudniające pracę: kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu – Jednostki Państwowej Staży Pożarnej, Przedsiębiorstwa wykonujące konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej sprzęt gaśniczy oraz urządzenia sygnalizacji pożaru w budynkach.
Długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
prowadzenie kontroli obiektów i komórek organizacyjnych Urzędu
dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia pożarowego Urzędu i wskazywanie kierunków działań zmierzających do poprawy tego stanu
opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu
organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji wszystkich pracowników w obiektach, w których jest to wymagane przepisami
nadzór nad prawidłowością i terminową konserwacją instalacji przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego
udział w komisjach odbioru prac budowlanych
przygotowanie umów na konserwację instalacji przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie ochrony przeciwpożarowej
znajomość przepisów o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o służbie cywilnej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
prowadzenie szkoleń, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Łódzki Urząd Wojewódzki
Punkt Obsługi Klienta bud.C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem „Oferta pracy nr 38876”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 1400,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… lub ……
Aplikuj

Doradca klienta wewnętrznego (język włoski lub niemiecki)

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach średniego i wyższego szczebla oraz konsultingu strategicznym na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Dla naszego biznesowego partnera, dużej i międzynarodowej firmy, poszukujemy kandydatów gotowych rozpocząć lub ntynuować swoją karierę zawodową w obszarze Administracji międzynarodowej/Księgowości/ Zakupów lub Logistyki.
Doradca klienta wewnętrznego (język włoski lub niemiecki)
JOHO_6543

Do twoich zadań należeć będzie:
Rozwiązywanie problemów związanych z nowoczesnymi technologiami,
Analiza problemów zgłaszanych mailowo, prowadzenie chatu oraz kontakt telefoniczny z klientem biznesowym w języku obcym,
Współpraca z innymi placówkami zagranicznymi,

Oczekiwania:
Bardzo dobra znajomość języka włoskiego/niemieckiego (C1) oraz dobra angielskiego (B2),
Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
Doświadczenie w obsłudze klienta będzie atutem,

Nasz klient oferuje:
Możliwość korzystania z języka obcego w codziennej pracy i rozwijanie kompetencji językowych!
Zdobycie doświadczenia w pracy dla międzynarodowej organizacji z wykorzystaniem najnowszych technologii,
Szkolenia i kursy dopasowane do indywidualnych potrzeb
Opieka medyczna, spotkania integracyjne, karta sportowa, pizza days i in.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Młodszy Specjalista Działu Zamówień j. hebrajski

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach średniego i wyższego szczebla oraz konsultingu strategicznym na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach Sprzedaży i Marketingu, HR, Produkcji, Zakupów oraz BPO. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Dla naszego biznesowego partnera, dużej i międzynarodowej firmy, poszukujemy kandydatów gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w obszarze Administracji międzynarodowej/Księgowości/ Zakupów lub Logistyki.
Młodszy Specjalista Działu Zamówień j. hebrajski
JOHO_8756

Zadania:
Selekcjonowanie i analiza ofert, wybór dostawców,
Negocjowanie ofert i optymalizacja procesów zamówień
Zarządzanie oraz administracja zamówieniami,
Kontakt z klientem wewnętrznym (telefon, mail),

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka hebrajskiego – min. B2,
Język angielski na poziomie dobrym (B2)
Min. roczne doświadczenie w pracy korporacyjnej będzie atutem
Zdolności interpersonalne, otwartość i dynamiczna osobowość

Nasz klient oferuje:
Atrakcyjne wynagrodzenie
Stabilizację zawodową – umowę o pracę
Szkolenia i kursy dopasowane do potrzeb pracownika
Pakiet benefitów – m.in. Karta Multisport, ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie do kursów językowych i certyfikatów, wejściówki do kin, teatrów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Pierwsza Praca z j.niemieckim

Dla naszego Klienta, międzynarodowej korporacji od lat rozwijającej się dynamicznie na polskim rynku, poszukujemy otwartych na nowe doświadczenia kandydatów ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w obszarze Administracji międzynarodowej/Księgowości/ Zakupów lub Logistyki.
Pierwsza Praca z j.niemieckim
GARE65152

Obowiązki:

Obsługa biura biznesowego,
Przygotowywanie dokumentacji i raportów,
Dbałość o korespondencję i archiwizację dokumentów,
Wprowadzanie danych do systemu,
Kontakt z dostawcami i dbanie o wizerunek firmy.

Wymagania:

Biagła znajomość j.niemieckiego i komunikatywna znajomość j.angielskiego,
Znajomość pakietu MS Office,
Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
Rozwinięte umiejętności interpersonalne,
Dobra organizacja, skrupulatność oraz samodzielność.

Nasz klient oferuje:

Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
Pracę w pełnym wymiarze godzin, 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,
Wdrożenie stanowiskowe, szkolenia, kursy językowe,
nowoczesne środowisko pracy, pyszna kawa i świeże owoce codziennie,
liczne benefity: prywatne ubezbieczenie medyczne, życiowe, vouchery, karta multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Młodszy koordynator działu dostaw (j. hebrajski)

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach średniego i wyższego szczebla oraz konsultingu strategicznym na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach Sprzedaży i Marketingu, HR, Produkcji, Zakupów oraz BPO. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Dla naszego biznesowego partnera, dużej i międzynarodowej firmy, poszukujemy kandydatów gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w obszarze Administracji międzynarodowej/Księgowości/ Zakupów lub Logistyki.
Młodszy koordynator działu dostaw (j. hebrajski)
JOHO_8756

Zadania:
Selekcjonowanie ofert oraz wybór dostawców,
Negocjowanie ofert i zarządzanie procesami zamówień
Kontraktowanie i administracja zamówieniami,
Stały kontakt z klientem wewnętrznym telefoniczny i mailowy

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka hebrajskiego – poziom min. B2,
Język angielski na poziomie dobrym (B2)
Doświadczenie w pracy korporacyjnej mile widziane
Zdolności komunikacyjne i negocjacji

Nasz klient oferuje:
Konkurencyjne wynagrodzenie
Umowę o pracę
Dopasowany program szkoleń
Pakiet benefitów – Karta Multisport, ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie do kursów językowych i certyfikatów, wejściówki do kin, teatrów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Treasury Specialist

Treasury Specialist

MRO/MRO/2018/18/6

Zadania:
Kontrola dostępu do księgowych bankówPrzyznawanie i usuwanie dostępu (w tym decydowanie wspólnie z dyrektorem finansowym rodzajach dostępu).
Aktualizacja listy użytkowników z dostępem do różnych systemów bankowych

Administracja kont bankowychBezpośrednia współpraca z bankami w celu rozwiązania problemów związanych z problemami administracyjnymi.
Przydzielanie i przetwarzanie wszystkich innych przychodzących próśb z banków.

Kredyty bankowe i MRP (Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy / rachunek Escrow)Przygotowanie całej dokumentacji i informacji finansowych BIN (Inspektorowi Nadzoru Bankowego) do procesu raportowania.
Aktywny udział w negocjacjach z bankami umów kredytowych i umów MRP.

Przygotowanie płatności (sprawdzanie i akceptacja w systemie bankowym).
Zarządzanie przepływami pieniężnymi.Uzgodnienie konta bankowych (informacje tygodniowe).
Prognozowanie przepływów pieniężnych
Przygotowanie należności ze sprzedaży
Aktywności związane z zamknięciem miesiąca w powiązaniu z inwestycjami

RaportowaniePrzygotowanie wewnętrznych raportów
Sprawdzanie i ładowanie do cenników programu DP (Developer PRO)

Inne zadania określone przez dyrektora finansowego.

Wymagania:
wykształcenie ekonomiczne (rachunkowkości, finanse)
dobra znajomość pakietu ms office
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
dobra oganizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność, zaangażowanie
zdolność analitycznego myślenia oraz zdolności interpersonalne

Oferujemy:
pracę na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie deweloperskiej
miejsce pracy w doskonale zlokalizowanym biurze tuż przy linii metra
wsparcie współpracowników i przełożonych w rozwoju zawodowym
zróżnicowane zadania
pakiet medyczny
przyjazną atmosferę pracy

Aplikuj

Senior GDPR Operations Specialist

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a pioneering technology leader in power grids, electrification products, industrial automation and robotics and motion, serving customers in utilities, industry and transport & infrastructure globally. Continuing a history of innovation spanning more than 130 years, ABB today is writing the future of industrial digitalization with two clear value propositions: bringing electricity from any power plant to any plug and automating industries from natural resources to finished products. As title partner in ABB Formula E, the fully electric international FIA motorsport class, ABB is pushing the boundaries of e-mobility to contribute to a sustainable future. ABB operates in more than 100 countries with about 147,000 employees. http://www.abb.com
We are an international pioneering technology leader that is writing the future of industrial digitalization. One of our key ambitions is to get faster and leaner, and to move closer to the customer. Therefore we are consolidating our internal services into a world-class Global Business Services (GBS) organization, with the largest center located in Krakow. We are currently looking for candidates for the position of Senior General Data Protection Regulation (GDPR) Operations Specialist for Legal & Integrity division. Seize this unique opportunity to take an active part in shaping our new Global Business Services center and grow together with the rapidly developing organization.
General Data Protection Regulation (GDPR) is an EU data privacy regulation aiming to protect personal data of individuals in the EU. The regulation seeks to change the way that personal data is collected, processed and stored in order to minimise any risks associated with it. A GDPR Operations Team called Privacy Management Team, is located in Krakow and supports the implementation and execution of the regulation within the global ABB organization.
The core responsibility of the Senior GDPR Operations Specialist is to act as the interface to external and internal individuals that requires management of their personal data held by ABB, to manage the interactions and to oversee the requests across the company from receipt to response including any data changes needed in the appropriate systems.

As a Senior GDPR Operations Specialist you will:
Review and approve Record of Processing records
Conduct a Risk Assessment and Data Privacy Impact Assessment when required
Prepare Privacy Notice and Consent for data processing
Make sure the RoP records are regularly updated in case of a change in the processing activity attributes
Deal with inbound contacts from individuals requesting management of their personal data that is processed by ABB. Initiate the appropriate workflow and identify the actions needed to evaluate how the request should be routed through the organization for resolution
Document the requests and execute the process, manage all outbound interactions with the requestors to ensure quality of the resolution and best in class client experience
Interact and align with the relevant staff in ABB in relation to the performance of these tasks Contribute to the continuous improvement of the processes and work of the team
Support junior team members in their responsibilities

To be successful in this role, you will need to have:
+ 2 years of relevant experience in the global organization environment
Understanding of the General Data Protection Regulation in order to act as Subject Matter Expert (SME), contributing expertise to either support ongoing operations or develop the process of managing incoming requests and RoP records if needed
Professional command of English, any other European language will be an asset
Legal background or experience in data privacy and associated risk assessments in a global organization will be an asset
High level of personal integrity and ability to handle sensitive and confidential data
Ability to provide best in class customer experience
Strong communication skills in a multi-cultural and multi-national environment
Experience in working in a large and complex matrix organization preferred
Master degree in law

Your benefits
Enjoy a stable employment in a company with a long history in innovation and technology
Collaborate with experienced experts in an international environment
Seize individual development and training opportunities, from job specific to soft skills
Get private medical care (including offers for family members) and life insurance
Receive attractive remuneration based on your experience and skills, and other financial benefits, such as annual bonus and internal share purchase program
Choose from various benefits in kind, ranging from healthy lifestyle offerings, to knowledge sharing, to teambuilding activities
Apply now for this job and become our next Senior GDPR Operations Specialist.
Important, please include in your CV the following passage:
I hereby agree for my personal data, included in my job application, to be processed in line with the needs of recruitment, in accordance with the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Law Gazette from 2002, No.101, heading 926, as amended).