Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych
w Wydziale Programowaniai e-Zdrowia w Departamencie Funduszy Europejskich i e-ZdrowiaWarunki pracy
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia zlokalizowany jest w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na I piętrze; budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się jedynie na parter;
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
uczestniczenie w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokumentacji przetargowej
uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowej
monitorowanie realizacji zamówienia, w tym pozostawanie w kontakcie z wykonawcami
udział w przygotowaniu planów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz tzw. postępowań podprogowych
przeprowadzanie tzw. postępowań podprogowych
współpraca z innymi wydziałami w zakresie przygotowania wniosków o płatność i innych dokumentów związanych z rozliczeniem realizowanych projektów
współpraca z innymi komórkami Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego oraz tzw. postępowań podprogowych, a także z innymi instytucjami, w tym kontrolującymi prawidłowość postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz tzw. postępowań podprogowych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego prowadzeniu postępowań dotyczących zamówień publicznych
przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu informatycznych postępowań dotyczących zamówień publicznych
wykształcenie: wyższe prawnicze
wiedza z zakresu prawa nowoczesnych technologii
wiedza z zakresu zarządzania projektami
zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
odporność na stres i pracę pod presją czasu
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00952 Warszawa z dopiskiem: główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Programowania i e-Zdrowia w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia poz. 2063
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 tj).
Planowane zatrudnienie od 1 stycznia 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
pakiet socjalny,
możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
stołówkę pracowniczą,
pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
parking dla rowerów,
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
dobrą lokalizację.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Aplikuj

Korektor dokumentów – język NIEMIECKI – bez doświadczenia

CEE Experts to firma specjalizująca się w rekrutacji utalentowanych osób ze znajomością języków obcych na stanowiska w różnorodnych działach międzynarodowych firm. Naszymi klientami są znane korporacje oraz polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Korektor dokumentów – język NIEMIECKI – bez doświadczenia
KAOK1312

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:
korektę językową dokumentów biznesowych
pomoc w rozwiązywaniu problemów transkrypcyjnych/ gramatycznych/ ortograficznych projektów klienta zagranicznego
codzienne wsparcie pracowników w zakresie ekspertyzy językowej
rozwijanie kontaktów i budowanie długofalowych relacji z partnerami zagranicznymi,
udział w realizacji projektów międzynarodowych,
Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dla klientów, partnerów.

Wymagania:
Biegła znajomość języka niemieckiego i dobra języka angielskiego
Bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności planowania i zarządzania czasem,
Komunikatywności i otwartości na wyzwania, wysokiej kultury osobistej,
Znajomości oprogramowania komputerowego MS Office,
NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA

Nasz Klient oferuje:
Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
Kompleksowy program wdrożeniowy,
Pracę w ciekawym, wielokulturowym środowisku,
Szansę na rozpoczęcie kariery w międzynarodowej organizacji,
Możliwości rozwoju,
Pakiet benefitów (Multisport, Sodexo, Vouchery, etc.),
Umowę o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Senior Procurement Administrator with Turkish

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach średniego i wyższego szczebla oraz konsultingu strategicznym na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach Sprzedaży i Marketingu, HR, Produkcji, Zakupów oraz BPO. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Dla naszego biznesowego partnera, dużej i międzynarodowej firmy, poszukujemy kandydatów gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w obszarze Administracji międzynarodowej/Księgowości/ Zakupów lub Logistyki.
Senior Procurement Administrator with Turkish
JOHO_8756

Zadania:
Wybór ofert i dostawców,
Analizowanie i negocjowanie ofert,
Kontraktowanie i administracja zamówieniami,
Kontakt z klientem wewnętrznym (telefon i mail)

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka tureckiego – poziom min. B2,
Język angielski na poziomie dobrym (B2)
Doświadczenie min. 1 rok
Zdolności interpersonalne i negocjacyjne

Nasz klient oferuje:
Konkurencyjne wynagrodzenie
Umowę o pracę
Dopasowany program szkoleń
Pakiet benefitów – Karta Multisport, ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie do kursów językowych i certyfikatów, wejściówki do kin, teatrów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Specjalista ds. Leasingu Pojazdów Powyżej 3,5 t

Jesteśmy częścią
Holdingu IMPULS-LEASING International i wchodzimy w skład Grupy Finansowej Raiffeisenlandesbank Upper Austria.
Kogo szukamy?

Specjalista ds. Leasingu Pojazdów Powyżej 3,5 t
SL/HVBL/Olsztyn

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
Posiadasz min. 2 lata doświadczenia w sprzedaży usług leasingowych pojazdów powyżej 3,5t
Masz wiedzę i doświadczenie z zakresu sprzedaży i prowadzenia negocjacji handlowych
Dysponujesz własnym portfelem Klientów i Dostawców
Posiadasz umiejętność efektywnego planowania działań handlowych i analizy potrzeb Klienta
Potrafisz budować i podtrzymywać długotrwałe relacje biznesowe
Jesteś skuteczny w realizacji wyznaczonych celów

Będziesz odpowiedzialny za:
Aktywne pozyskiwanie i obsługę Klientów usług leasingowych
Sprzedaż produktów finansowych i ubezpieczeniowych
Budowanie trwałych relacji z Partnerami i Dostawcami naszej firmy
Prowadzenie negocjacji handlowych
Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych

Co przygotowaliśmy dla Ciebie?
Pracę w międzynarodowej grupie finansowej
Wynagrodzenie podstawowe i system premiowy uzależniony od wyników sprzedażowych
Szkolenie przygotowujące do objęcia stanowiska
Ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego
Niezbędne narzędzia do realizacji zadań
Opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
Możesz dołączyć do naszego programu sportowo-rekreacyjnego

Aplikuj

(Junior) Administrative Support with German

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach średniego i wyższego szczebla oraz konsultingu strategicznym na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach Sprzedaży i Marketingu, HR, Produkcji, Zakupów oraz BPO. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Dla naszego biznesowego partnera, dużej i międzynarodowej firmy, poszukujemy kandydatów gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w obszarze Administracji międzynarodowej/Księgowości/ Zakupów lub Logistyki.
(Junior) Administrative Support with German
345678

W pracy będziesz zajmować się:
– kompleksową obsługą klienta włoskojęzycznego,
– dbaniem o prawidłowy przepływ informacji oraz dokumentów w spółce,
– obsługą korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej,
– drobnymi tłumaczeniami,
– dbaniem o porządek, estetykę i czystość biura.

Wymagania:
– Biegła znajomość języka niemieckiego,
– Dobra znajomość języka angielskiego,
– dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– komunikatywność, wysokie zdolności interpersonalne oraz organizacyjne.

Nasz klient oferuje:
– atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
– możliwość rozwoju oraz szkolenia, darmowe kursy językowe,
– liczne benefity pozapłacowe takie jak Karta Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie,
– Pracę w zgranym zespole i w nowoczesnym biurze,
– Spotkania integracyjne, Pizza Day, Owocowe Środy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

PROJEKTANT ELEKTRONIK – Axamo Sp. z o.o.

Axamo to agencja zatrudnienia (nr certyfikatu 10825) specjalizująca się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Realizujemy projekty na stanowiska menedżerskie, specjalistyczne oraz techniczne dla krajowych firm produkcyjnych i usługowych. Działania naszej firmy skupiają się również na świadczeniu kompletnych rozwiązań rekrutacyjnych dla sektora medycznego oraz inżynieryjnego w Wielkiej Brytanii. Naszą misją jest pomoc kandydatom w realizacji ich celów zawodowych oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami.
Naszym Klientem jest jest dynamicznie rozwijająca się (dwukrotny wzrost zatrudnienia od 2013 roku) firma produkcyjna z branży elektronicznej. W związku z otwarciem nowego oddziału – Biura Projektowego w Rzeszowie, poszukujemy kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania zawodowe Inżynierów Elektroników Projektantów.
PROJEKTANT ELEKTRONIK
Rzeszów

Zakres obowiązków:
projektowanie nowych produktów na podstawie założeń klienta
projektowanie podzespołów elektronicznych przeznaczonych między innymi dla branży AGD oraz różnych gałęzi przemysłu (m.in. samochodowego i lotniczego )
usprawnianie istniejących oraz tworzenie koncepcji nowych produktów
tworzenie oprogramowania dla mikrokontrolerów
opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej oraz wprowadzanie w nich zmian
uruchamianie produktów w fazie modelu i prototypu

Wymagania wobec Kandydatów:
wykształcenie wyższe (preferowane elektroniczne)
znajomość zasad projektowania układów elektronicznych oraz obwodów drukowanych
wiedza z zakresu cyfrowych i analogowych układów elektronicznych
znajomość obszarów produkcji kontraktowej elektroniki
komunikatywna znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną)
znajomość środowiska do projektowania elektroniki Altium Designer
umiejętność programowania mikrokontrolerów z rdzeniem CORTEX M3
umiejętność programowania w języku C
praktyczna umiejętność posługiwania się takimi przyrządami jak oscyloskop czy generator sygnałowy
rozwinięte kompetencje miękkie, dyspozycyjność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole

Co w zamian?
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie (dwukrotny wzrost zatrudnienia od 2013 roku)
Konkurencyjne wynagrodzenie
Objęcie samodzielnego i perspektywicznego stanowiska, przejrzysta ścieżka kariery i możliwość awansu w strukturach firmy
Stabilna praca w przyjaznej, niekorporacyjnej atmosferze sprzyjającej realizacji swoich pomysłów
Uczestnictwo w ciekawych i różnorodnych projektach (dotyczących m.in. rozwoju koncepcji Internetu rzeczy)

Osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane ww. ofertą pracy proszone są o przesłanie CV w języku polskim na adres Aplikuj tytule wpisując nazwę stanowiska.
Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje – zapoznamy się z każdym CV, zastrzegamy sobie jednak możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Powyższe dane podaje dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.”

Aplikuj
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Powyższe dane podaje dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.
Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje – zapoznamy się z każdym CV, zastrzegamy sobie jednak możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Operator Wsparcia Produkcji

Exact Systems S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży Sorting & Rework. Od roku 2004 konsekwentnie budujemy swoją pozycję czołowego dostawcy rozwiązań jakościowych dla branży motoryzacyjnej, producentów sprzętu AGD i przemysłu elektronicznego. Swoje usługi świadczymy na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Turcji, Chin oraz Rosji. Naszymi Klientami w Polsce są wiodące koncerny przemysłowe, dla których każdego dnia zlecenia realizuje ponad 5 000 Kontrolerów Jakości Exact Systems S.A.

Obowiązki:

Wsparcie procesu produkcji

Obsługa maszyn i urządzeń

Wymagania:

Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz

Samodzielność i zaangażowania
Chęć do pracy

Oferujemy:

Atrakcyjne stawki
Umowę zlecenie
Dla najlepszych możliwość rozwoju
Ubezpieczenie NNW
Grupowe ubezpieczenia na życie
Szkolenie wdrażające Nie wymagamy doświadczenia
Prace w systemie 3 zmianowym

Nie czekaj, aż inni zajmą Twoje miejsce i wzbogać swoje CV o nowe doświadczenia!
Dołącz do nas już dziś!
Aplikuj bez CV oraz listu motywacyjnego. Nadmiarowe dane będą za każdym razem usuwane.
Zapraszamy do rekrutacji on-line.
NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA – PROWADZIMY SZKOLENIA WDRAŻAJĄCE.

Koordynator

Exact Systems S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży Sorting & Rework. Od roku 2004 konsekwentnie budujemy swoją pozycję czołowego dostawcy rozwiązań jakościowych dla branży motoryzacyjnej, producentów sprzętu AGD i przemysłu elektronicznego.

Obowiązki:

Koordynowanie przebiegu realizacji zleceń przekazywanych firmie Exact Systems S.A.
Stały kontakt oraz ścisła współpraca z Klientem
Nadzór nad jakością produktów i komponentów
Koordynowanie prac podległego zespołu: selekcja, sortowanie, naprawa wyrobów produkcyjnych
Rekrutacja kontrolerów jakości oraz rozliczanie czasu ich pracy
Przygotowywanie stosownej dokumentacji związanej z realizacją usługi

Wymagania:

Motywacja do działania oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań
Dobra organizacja pracy własnej oraz podległego personelu
Umiejętność bezkonfliktowego zarządzania zespołem
Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, bądź znajomość specyfiki produkcji
Umiejętność obsługi komputera i programów pakietu Microsoft Office
Znajomość podstaw języka angielskiego
Prawo jazdy kat. B
Nastawienie na Klienta oraz umiejętność dostosowania zachowania do wymogów sytuacji
Odporność na stres

Oferta:

Umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie (stała pensja + system premiowy)
Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie o zasięgu międzynarodowym i ustabilizowanej pozycji na rynku
Możliwość zdobycia doświadczenia oraz doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy
Praca w młodym zespole nastawionym na rozwój
Zapewniamy telefon komórkowy i komputer przenośny z modemem oraz pojazd służbowy, jeśli obsługa przydzielonych Klientów będzie tego wymagać
Atrakcyjne świadczenia z zakresu ubezpieczenia pracowniczego i opieki zdrowotnej oraz pozapłacowy system benefitów dla wszystkich pracowników firmy