Ambasador Gościnności

Szukasz firmy, która Cię doceni i w której zyskasz możliwości rozwoju umiejętności i awansu? Chcesz pracować ramię w ramię z fajnymi ludźmi, w zgranej ekipie? Chcesz pogodzić elastyczność ze stabilnością zatrudnienia i pewnymi warunkami?
Witamy w McDonald”s!
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:pracownik restauracji
Ambasador Gościnności

Ambasador Gościnności

Tworzenie atmosfery i pozytywnych doświadczeń gości w restauracji poprzez aktywne nawiązywanie kontaktu
Budowanie ich pozytywnych doświadczeń
Zapewnienie gościom spersonalizowanej obsługi
Współpracowanie z innymi pracownikami oraz kadrą menadżerską restauracji

Ponadprzeciętnych umiejętności nawiązywania relacji
Otwartość na ludzi i ich potrzeby
Dzielenie się entuzjazmem i wprowadzanie pozytywnej atmosfery w restauracji
Mile widziane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z ludźmi

Przejrzystą ścieżkę rozwoju na stanowiska menadżerskie i kierownicze w obrębie restauracji
Możliwość rozwoju kompetencji i pakiet szkoleń z różnych obszarów zarządzania
Uczciwe warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
Elastyczny grafik pracy
Atrakcyjne wynagrodzenie 15,20 zł/h

Miejsce:Zakopane krakowski

DevOps / Technical Operations Engineer

DevOps / Technical Operations Engineer

Kraków

Nr Ref. 1115711

We are looking for TechOps Engineer to join a dynamic software company that provide SaaS solutions for clients. Well-developed environment based on IAC with broad automation and cutting-edge technologies awaits you.

The Candidate who will hold the role of TechOps Engineer will take ownership of krakow project, related to system performance improvement, process automation, and trends identification. There will be a constant need for new solutions implementation and knowledge development in the area of used technologies, to make sure that all potential threats with service accessibility are minimalized.

If you have great experience with Linux systems, cloud technologies and passion for processes automation, that is an offer directed to you. Experience with scripting languages and Ansible software is also important for this position.

If you are interested in this role, just click apply-now button to forward an up-to-date copy of your CV. We cant wait to meet you.

Aplikuj

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

hays.pl

Commission Specialist

Commission Specialist

Kraków

Nr Ref. 1113076

Commission Specialist with German language skills.

Universal-Investment is the largest independent investment company in the German-spoken Europe and market leader in the areas of master-KVG and private label funds.

With its administration, insourcing and risk management services, the company focuses on the administration and structuring of funds, securities, real assets as well as alternative asset classes and offers complex risk management solutions.

Commission Specialist with German language skills.

Your new role:

Data maintenance
Condition maintenance
General administrative tasks
Document and data dissemination

Qualifications, Experience/ Skills and Key Competencies:

– Exceptional problem solving and analytical skills

– expert proficiency in MS Excel including pivot tables, complex formulas, lookup functions, etc. as well as other MS Office products

– Experience working in high-growth, performance focused environments

– Strong, effective and tactful communications skills

– Ability to manage confidential information

– Ability to take initiative, work flexibly, and set priorities with minimal direct supervision.

– Strong analytical skills, disciplined attention to detail, highly organized and thorough.

– Demonstrated ability to prioritize and manage multiple assignments with competing deadlines.

– Experience working in an international or multi-cultural workplace as well as remote location teams

– High working knowledge English. German at least B2

– Technical ability

What we offer:

Employees at our company are encouraged to work independently, show commitment and be supportive. In our company, creativity and team spirit are actively practised. We offer our employees both personal and professional training opportunities and promote the individual strengths of each individual.

Aplikuj

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

hays.pl

Starszy inspektor

Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw OCHRONY PRZYRODY (obszary Natura 2000 -ochrona siedlisk i gatunków)
WYDZIAŁ SPRAW TERENOWYCH III W ZAMOŚCIUWarunki pracy
Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu oraz w terenie, wyjazdy służbowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek Urzędu wyposażony w windę. Urząd mieści się w budynku, który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody , w tym dot. stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, przetwarzanie ich na potrzeby informatycznego systemu GIS i aktualizacja danych dot. sieci Natura 2000, w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000 .
Projektowanie oraz nadzór nad realizacją programów czynnej ochrony siedlisk i gatunków w obszarach Natura 2000 i poza nimi .
Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem projektów preliminarzy budżetowych na ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizacja tych projektów, finansowanych z budżetu RDOŚ, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej, w celu zapewnienia właściwej ochrony obszarów, siedlisk i gatunków.
Realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych.
Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000, w tym prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem usuwania drzew z pasów drogowych dróg publicznych.
Prowadzenie spraw dotyczących oględzin i szacowania szkód, wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie celem uzyskania przez wnioskodawcę odszkodowania.
Przygotowywanie opinii o oddziaływaniu przedsięwzięć lub innych działań na zasoby przyrodnicze środowiska i funkcje ekologiczne, w tym na obszary Natura 2000 i inne chronione.
Opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego programów sektorowych i przedsięwzięć w części dot. oddziaływania na obszary Natura 2000.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ,
znajomość ustawy o ochronie przyrody,
znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
znajomośc kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość przepisów dot. zamówień publicznych oraz finansów,
wiedza z zakresu zasobów, funkcjonowania i stanu środowiska, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody, wiedza w zakresie funkcji ekologicznych terenów,
umiejętność analizowania, wnioskowania i identyfikacji rozwiązań alternatywnych lub rozwiązań chroniących,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy oraz obsługi komputera,
prawo jazdy kat.B.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
wykształcenie: wyższe w zakresie biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
znajomość GIS
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawo jazdy kategorii B.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora ds. ochrony przyrody ”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru na stanowisko będą następujące: 1) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych – niezbędnych, 2) test wiedzy w przypadku powyżej 12 osób spełniających wymagana, 3) analiza studium przypadku połączona z rozmową kwalifikacyjną z elementami wywiadu kompetencyjnego. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu …… , …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Młodszy pracownik działu księgowość (francuski/niemiecki)

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach oraz konsultingu związanym ze sprzedażą oraz HR. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach BPO/SSC, IT, Sprzedaż i Marketing, Inżynieria. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.

Aktualnie dla naszego klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w dziale księgowości.
Młodszy pracownik działu księgowość (francuski/niemiecki)
JOHO_5677

Zadania:
Codzienna obsługa procesu biznesowego w języku francuskim/niemieckim
Dbanie o terminowe księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Księgowanie faktur kosztowych w programie SAP
Sporządzanie zestawień, raportów i analiz
Archiwizacja dokumentów księgowych

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka francuskiego/niemieckiego – min. B1
Język angielski będzie atutem
Chęć rozwoju i zdobywania doświadczenia
Doświadczenie w obszarze finansów/księgowości będzie atutem

Nasz klient oferuje:
Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
Stabilność zawodową – umowa o pracę,
Kompleksowy program wdrożeniowy,
Interesującą pracę z możliwością rozwoju
Pakiet benefitów – Karta Multisport, ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie do kursów językowych i certyfikatów, wejściówki do kin, teatrów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Asystent ds. Wprowadzania Danych w j. hiszpańskim

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach oraz konsultingu związanym ze sprzedażą oraz HR. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach BPO/SSC, IT, Sprzedaż i Marketing, Inżynieria. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Asystent ds. Wprowadzania Danych w j. hiszpańskim
KAOK1312

Zakres obowiązków:
Wsparcie Zespołu Księgowego ds. Zobowiązań (Accounts Payable) w codziennych obowiązkach,
Administrowanie oraz kategoryzowanie korespondencji przychodzącej oraz faktur,
Wprowadzanie faktur do systemu SAP,
Pomoc przy skanowaniu faktur,
Inne prace administracyjno-biurowe.

Wymagania:
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2/C1,
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,
Dobra znajomość MS Office (MS Excel),
Zdolności analityczne,
Systematyczność, dokładność i terminowość w realizacji codziennych zadań,
Umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków.

Nasz Partner biznesowy oferuje:
Możliwość korzystania z języka obcego w codziennej pracy i rozwijanie kompetencji językowych,
Zdobycie doświadczenia w pracy dla międzynarodowej organizacji z wykorzystaniem najnowszych technologii,
Szkolenia stanowiskowe dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz liczne możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy,
Konkurencyjne wynagrodzenia,
Jasną ścieżkę kariery z licznymi możliwościami awansu i zmiany projektów,
Pakiet dodatków socjalnych: prywatna opieka medyczna, bony sodexo, karta sportowa i inne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Młodszy Specialista ds zamówień – język niemiecki B1

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach oraz konsultingu związanym ze sprzedażą oraz HR. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach BPO/SSC, IT, Sprzedaż i Marketing, Inżynieria. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Aktualnie dla naszego klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach:
.

Młodszy Specialista ds zamówień – język niemiecki B1
KACZ12298

Zadania:
+Rejestracja zamówień klientów oraz składanie zamówień u dostawców w języku polskim i niemieckim
+Monitorowanie terminowości realizacji zamówień klientów
+Wystawianie faktur
+Obsługa reklamacji.

Wymagania:
+znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie B1
+wykształcenie wyższe
+kilkumiesięczne doświadczenie w obsłudze klienta / administracji będzie dodatkowym atutem
+znajomość pakietu MS Office,
+dokładność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność nadawania priorytetów,
+wysokie umiejętności interpersonalne.

Oferujemy:
+ Praca w nowoczesnej, globalnej korporacji.
+ Możliwości rozwoju i współtworzenia firmy w fazie dynamicznego wzrostu.
+ Umowę o pracę
+ Szkolenia wewnętrzne, imprezy integracyjne
+przyjazna atmosfera pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

PHP Developer

PHP Developer

PL37025

Devire Outsourcing IT to forma współpracy dedykowana dla specjalistów z branży IT, oparta na zasadach własnej działalności gospodarczej – B2B, realizująca projekty dla wiodących Klientów prowadzących innowacyjne i nowoczesne projekty.

Naszymi klientami są firmy polskie i międzynarodowe, pracujące przy rozwiązaniach IT dla wielu sektorów bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, transportu publicznego, usług etc..

Obecnie poszukujemy doświadczonych PHP Developerów
Stawka: 60-100 PLN netto + VAT / godzinę

Lokalizacja: Wrocław, Poznań, Szczecin, Kraków, Katowice, Trójmiasto, Lublin, Rzeszów, Białystok

Okres współpracy: 6 miesięcy + przedłużenie / kontrakt B2B via Devire

U kandydatów zwracamy uwagę na:
2 lata doświadczenia w programowaniu w języku PHP
Doświadczenie w pracy z frameworkami PHP (Symphony 2/3/4, Sonata)
Znajomość: HTML5/CCS3
Znajomość Twig PHP
Doświadczenie w PHPUnit
Umiejętność programowania obiektowego
Podstawowa znajomość: JS Frameworks, WordPress
Kreatywność i samodzielność
Mile widziane:
Znajomość PrestaShop
Kandydat będzie odpowiedzialny za:
Budowę portalu społecznościowego
Utrzymywanie strony i sklepów opartych o WP i PrestaShop
Budowę wewnętrznego e-commerce zintegrowanego z ERP i CRM
Aktywny udział w projektach medycznych
Oferujemy:
Współpracę w oparciu o kontrakt B2B via Devire
Pakiet benefitów prywatną opiekę medyczną oraz kartę Multisport
Atrakcyjną lokalizację pracy w biurze Klienta
Konkurencyjną stawkę dostosowaną do umiejętności i doświadczenia kandydata
Udział w projekcie z użyciem najnowszych technologii

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

http://www.devire.pl

Fund accountant

The Warsaw office was established in 2008 and comprises two business lines: a dynamically growing International Operations Centre (SSC) providing asset and fund services for a number of locations across Europe and local custody & clearing business offering broker-dealers, global custodians and investment banks a full local clearing, settlement and custody solution in Poland.

For new activity within BNP Paribas Securities Services in Poland which is an exciting, dynamic and growing operation centre in Warsaw we are looking for candidates who are willing to be a vital part of the expansion in BNP Paribas’ operational scope in Poland.

BNP Paribas Securities Services in Warsaw is launching new, exciting projects for one of our major department – Fund Accounting.

Every team within FA Department provides services for different countries. Our employees cooperate on their daily basis like with Germany, Italy, Spain, France.
We are waiting for you to join one of our team!
We are interested both in Junior and Senior Fund Accountants. The level of the position will be adjusted individually basing on candidates” professional experience.

Your duties will include, but not be limited to:

Daily transactions booking in accounting system
Reconciliations of accounting records versus custody positions
Daily Net Asset Value (NAV) calculations
Distribution calculations
Preparing monthly trustee / control packs
Management service charge calculations
Performance fee calculations
Portfolio turnover calculations
Yield calculations
Timely completion of internal team management information
Participate in client and internal change activity

We are looking for you if you:

Have knowledge of Investment Fund Industry and Securities Market
Are fluent in English (knowledge of other European language will be an additional value)
Have accurate analytical skills
Have proficient command of MS Office (very good knowledge of Excel)
Have excellent communication skills & ability to work effectively as a team player
Pay attention to quality
Are willing to learn

We offer:

Stable employment on the basis of full-time job contract

Complex trainings preparing to achieve independence on the position

Supportive and friendly work atmosphere with many opportunities to integrate with work colleagues (football league, volleyball and basketball classes, integration weekends, etc.)

Wide range of trainings and development opportunities

Attractive benefits package (medical care, multisport card, lunch curd, co-funding of language courses, and many more)

Prestigious work location near Rondo DaszyĹskiego

Candidates meeting the above mentioned requirements and interested
in cooperation are asked to e-mail their applications in English (CV) to:

Opiekun Klienta- aplikuj!

PROFI CREDIT Polska S.A., międzynarodowa firma z branży finansowej, poszukuje osób do współpracy w charakterze:
Opiekun Klienta – Przedstawiciel Finansowy

Jeśli interesuje Cię obsługa klienta ta oferta jest dla Ciebie!

Zakres obowiązków:
– Prowadzenie rozmów z klientami
– Obsługa klienta w zakresie świadczonych usług

Samodzielne pozyskiwanie klienta oraz obsługa klientów przekazanych przez firmę
– Analiza i raportowanie wyników działań

Nasze oczekiwania:

Umiejętność budowania relacji z klientami
– Samodzielność w planowaniu i organizacji pracy własnej

Dokładność i rzetelność w pracy z dokumentami
– Niekaralność

Nasza oferta:

Szkolenia wstępne nie wymagamy doświadczenia w branży finansowej wszystkiego Cię nauczymy!

Możliwość sprzedaży szerokiej gamy produktów pożyczkowych

Wysoki poziom niezależności w pracy (sam ustalasz swoje godziny pracy)

Przejrzysty system wynagradzania oparty na wynikach

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta –
Nie czekaj! Aplikuj!
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku Białej.