Starszy inspektor

Starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi klienta
w Wydziale Spraw CudzoziemcówWarunki pracy
– praca biurowa
– praca w siedzibie delegatury
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych
– zagrożenie korupcją
– praca na parterze
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
– pomieszczenie higieniczno sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
– budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami
– bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody)
– brak oznaczeń dla osób niewidomych
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zaproszeń oraz wniosków w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce
weryfikowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzanie wezwań do uzupełnienia brakujących dokumentów
rejestrowanie wniosków w systemach informatycznych
sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie: Dział I, Rozdział 4, 6-10 oraz Dział II, Rozdział 1, 3, 4, 6-7, 9-11, o opłacie skarbowej
znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, obsługi klienta, współpracy w zespole, analitycznego myślenia
znajomość języka angielskiego na poziomie A2
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
wykształcenie: wyższe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem „Oferta pracy WSC-V/68”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.900 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
stabilną i ciekawą pracę;
regularnie wypłacane wynagrodzenie;
dodatek stażowy;
dodatkowe wynagrodzenie roczne;
nagrody w zależności od wyników pracy;
możliwość rozwoju zawodowego;
wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila – telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie http://www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.mazowieckie.pl w zakładce Praca oraz na stronie BIP urzędu pod adresem http://www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.
Aplikuj