Inspektor ochrony zabytków

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru i dokumentacji zabytków nieruchomych
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków Warunki pracy
praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków nieruchomych oraz przygotowuje dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekty decyzji w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków nieruchomych
Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczacą zabytków nieruchomych w tym współprowadzi rejestr zabytków nieruchomych i wojewódzka ewidencję w celu uzyskania aktualnego obrazu zasobu i stanu zachowania zabytków
Prowadzi kontrolę zabytków architektury i budownictwa w celu określenia stanu zachowania,stanu technicznego,sposobu uzytkowania,stanu prawno-własnościowego,formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji w związku z realizacja zaleceń
Uczestniczy w terenowych lustracjach, oględzinach zabytków nieruchomych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania
Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ
Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość
Opiniuje formy ochrony zabytkow nieruchomych
Digitalizuje zbiory danych o zabytkach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe z zakresu historia sztuki,konserwatorstwo,ochrona dóbr kultury
Znajomość przepisów w zakresie ochrony zabytków, kodeksu postępowania administracyjnego,umiejętność interpretacji przepisów
Sumienność,rzetelność
Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
prawo jazdy kat.B
Biegla umiejętność obslugi komputera oraz programów Ms office,Corel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
znajomość języka angielskiego
umiejetność archiwizacji dokumentów
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź,Piotrkowska 99
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oświadczenia,list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,oferty zostaną komisyjnie zniszczone.Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogłoszenia o naborze wraz z nazwą stanowiska na które jest składana aplikacja.
Proponowane wynagrodzenie ok.2.500,00 zł

Aplikuj