Starszy specjalista

Starszy specjalista

Ministerstwo Energii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi prawnej oraz współpracy międzynarodowej w zakresie sektora naftowo-paliwowego
w Wydziale Rynku Ropy Naftowej i Paliw Ciekłych w Departamencie Ropy i GazuWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
– miejsce pracy: II piętro,
– budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braillea, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowywanie wydawanych w stosunku do przedsiębiorców sektora naftowego projektów decyzji administracyjnych i postanowień Ministra Energii
Prowadzenie spraw z zakresu wielostronnej współpracy międzynarodowej w zakresie rynku naftowo-paliwowego, w tym współpracy RP z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE) i Międzynarodowym Forum Energetycznym (MFE)
Prowadzenie spraw w obszarze współpracy międzynarodowej Polski z krajami trzecimi w zakresie rynku naftowo-paliwowego
Uczestniczenie w pracach związanych z kształtowaniem polityki energetycznej Polski
Wypracowywanie stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji, sprawozdań z udziału oraz udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Wydziału
Opracowywanie i udzielanie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie oraz skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy
Wykonywanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego w sektorze paliwowym
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obsłudze prawnej lub w pracy <br>o podobnym charakterze <br>
Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Znajomość zasad funkcjonowania rynku ropy naftowej i paliw ciekłych
Znajomość zasad funkcjonowania europejskiego rynku energii
Umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych i pism procesowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych
Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
Umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, umiejętność argumentowania i uzasadniania, umiejętność wystąpień publicznych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w zakresie współpracy międzynarodowej
wykształcenie: brak
Ukończona aplikacja administracyjna, radcowska lub adwokacka
Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B2
Znajomość prawa międzynarodowego publicznego
Znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji legislacyjnej, radcowskiej lub adwokackiej
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B2
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: DRO-92
Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: …… lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: Aplikuj

Aplikuj