Metrolog

Metrolog

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych i rozwojowych w dziedzinie przepływu wody
w Pracowni Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła w Samodzielnym Laboratorium PrzepływówWarunki pracy
Co oferujemy naszym pracownikom?
– stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
– otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
– trzynaste wynagrodzenie,
– ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 – 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
– szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
– pakiet socjalny: donansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
– pełną wyzwań pracę w wiodącej na polskim rynku instytucji metrologicznej,
– pracę przy unikatowych programach/projektach metrologicznych,
– szkolenia i staże w czołowych zagranicznych instytucjach metrologicznych (NPL, PTB, LNE),
– rozwój umiejętności poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami z obszaru danej dziedziny,
– możliwość rozwoju merytorycznego i pełnego wykorzystania swojej wiedzy w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium chemicznym, podnoszenie ciężarów do 10 kg. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego. Możliwe służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne. Zagrożenie korupcją. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych
prowadzenie działań mających na celu wsparcie polskiego przemysłu w dziedzinie pomiarów przepływu wody poprzez udział w pracach Konsultacyjnych Komitetów Metrologicznych
przeprowadzanie wzorcowania i ekspertyz przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw
wykonywanie prac związanych z nadzorowaniem wyposażenia wchodzącego w skład stanowisk pomiarowych, w ramach realizacji harmonogramów wzorcowania, sprawdzania i konserwacji wyposażenia
opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania, w szczególności dotyczących stanowisk wzorców państwowych, odniesienia i stanowisk pomiarowych (dokumenty główne, instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania)
udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: EURAMET, OIML
udział w audytach wzajemnych (peer review)
przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
wiedza specjalistyczna z dziedziny przepływ wody
znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
znajomość norm PN-EN/ISO 17025 i norm technicznych
wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej
znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych
umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą lub poziom B2 lub wyższy
umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora
umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień
bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres Aplikuj lub w recepcji GUM w godz. 8.00-16.00 z dopiskiem oferta pracy na stanowisko metrologa w L ……
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach naboru:
Etap I – werykacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
Etap II – rozmowa kwalikacyjna.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalikacyjnej.
Werykacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce „Praca w GUM” pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.html
Do składania dokumntów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby zakwalikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… w godz. 8.00-16.00.

Aplikuj