Młodszy archiwista

Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Katowicach
Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Oddział zamiejscowy w PszczynieWarunki pracy
– praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
– kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami,
– użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner),
– konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym,
– praca poza siedzibą urzędu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Porządkowanie i opracowywanie własnego zasobu celem sporządzenia jego ewidencji
Bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, w celu realizacji zgłaszanych tematów badawczych i w celach urzędowych
Wykonywanie kwerend w celu sformułowania odpowiedzi na podania składane przez osoby fizyczne i wszelkie jednostki organizacyjne
Udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
Rozmieszczanie zasobu w magazynach w celu zapewnienia właściwych warunków jego przechowywania
Przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych archiwach zakładowych w celu właściwego kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
Przeprowadzanie ekspertyz w archiwach zakładowych w celu stwierdzenia prawidłowości uporządkowania zasobu i brakowania
Uczestnictwo w wystawach, sesjach, prelekcjach w celu popularyzacji archiwum i jego zasobu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze państwowej służby archiwalnej
Umiejętność odczytywania i tłumaczenia treści dokumentów w j. niemieckim, szczególnie w neogotyku
Znajomość przepisów prawa archiwalnego
Obsługa urządzeń biurowych i obsługa komputera (MS Acess, MS Word)
Umiejętność organizowania pracy własnej, efektywność w realizacji zadań i celów
Umiejętność analizowania i wnioskowania
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
wykształcenie: wyższe o specjalności archiwalnej
Umiejętność nawiązywania kontaktów
Umiejętność działania w sytuacjach trudnych
Kreatywność, komunikatywność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość
Kurs kancelaryjno-archiwalny
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104
40-145 Katowice z dopiskiem – oferta zatrudnienia – młodszy archiwista Oddział w Pszczynie”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej – listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 400,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: ……
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj