Inspektor Nadzoru Budowlanego

– Ogłoszenie nr: 39870

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wymiar etatu: 0,5

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

Miejsce wykonywania pracy:

– Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Prowadzenie kontroli i oględzin budów, robót budowlanych i obiektów budowlanych.
– Prowadzenie postępowań administracyjnych.
– Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie sprawozdań i informacji.
– Sprawdzanie projektów, książek obiektów budowlanych itp. dokumentacji.

– Warunki pracy
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie.
Praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego, przyrządów pomiarowych oraz samochodu służbowego w terenie.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku.
Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane

– doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej, w szczególności w nadzorze budowlanym.

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Uprawnienia budowlane.
– Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych.
– Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
– Prawo jazdy kategorii B
– Komunikatywność
– Samodzielność.
– Stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli budów, obiektów budowlanych i robót budowlanych.
– Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.
– Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych.
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje: