Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw wsparcia realizacji projektów
w Wydziale Rozwoju Usług Cyfrowych Departamentu Rozwoju Usług CyfrowychWarunki pracy
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Duży stopień złożoności prowadzonych działań.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych z rozwojem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Prowadzenie spraw związanych ze Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej.
Prowadzenie bieżących działań związanych z obsługą i utrzymaniem usług, w tym kontrolowanie sprawności działań procesów operacyjnych dla wdrożonych usług.
Monitorowanie opinii obywateli o usługach, przygotowywanie wniosków usprawnienia procesów.
Przeprowadzanie lub zlecanie badań, ekspertyzy analiz, ocen i sporządzanie na ich podstawie rekomendacji mających na celu dokonanie niezbędnych zmian w POPC lub jego otoczeniu.
Realizowanie zadań związanych z dofinansowaniem projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne na podstawie art. 12c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Realizowanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra Cyfryzacji funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie tworzenia przyjaznego otoczenia dla realizacji e-usług.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz Prawo Zamówień Publicznych.
Znajomość systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Znajomość zagadnień z zakresu zlecenia badań opinii.
Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych.
Umiejętność analizy i interpretowania danych statystycznych.
Umiejętność skutecznego komunikowania się.
Umiejętność organizacji pracy własnej.
Umiejętność analitycznego myślenia.
Umiejętność współpracy w zespole.
Zorientowanie na osiągnięcie celów.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Wykształcenie z obszaru zarządzania lub ekonomii, lub finansów.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pod adresem:
Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
Główny specjalista/MC/DRUC/WRUC/6.1
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Co oferujemy naszym pracownikom?
możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
stabilne zatrudnienie;
ruchomy czas pracy;
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
HydePark fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
Strefę Mocy miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj